AULA revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

AULA je recenzovaný odborný časopis vydávaný CSVŠ v.v.i. Zaměřuje se na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy a také na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

AULA obsahuje příspěvky vycházející z širokého spektra teoretického a metodologického zaměření – sociologie, politologie, ekonomie, historie, statistiky, demografie, pedagogiky, psychologie ad. Cílem CSVŠ je systematicky sledovat odborné dění v oblasti výzkumu vysokého školství a vědy u nás i v zahraničí, ať již v podobě zpráv z významných konferencí nebo o relevantních výzkumných projektech, systematickým recenzováním domácí i zahraniční knižní odborné produkce nebo překlady nejvýznamnějších zahraničních prací z oboru.  V časopise uveřejňujeme zkušenosti, diskusní příspěvky a polemiky týkající se současných změn ve vysokém školství a ve vědě. Reagujeme na aktuální témata, o která se zajímají akademičtí pracovníci, studenti, veřejní činitelé, ale i široká veřejnost, které není stav českého vysokého školství a vědy lhostejný.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace řadí časopis AULA na „Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“. Od roku 2016 vychází časopis pouze v elektronické verzi (ISSN 2533-4433), tištěná verze do r. 2015 (ISSN 1210-6658).

Redakční rada

Šéfredaktor: Ing. Radim Ryška, Ph.D.

Zástupkyně šéfredaktora: Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Redakční kruh (spolu s šéfredaktorem a jeho zástupkyní): doc. Karel Müller, CSc.,
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.,
Ing. Helena Šebková, CSc.

Redakční rada (spolu s redakčním kruhem): Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, PhDr. Josef Basl, Ph.D., Ing. Jan Koucký, Ph.D., doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.,
doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.,
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.,
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Výkonná redaktorka: Marta Šlemendová 

Jazyková redakce: RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

 

Recenzní řízení

Odborné stati procházejí standardním anonymním recenzním řízením. Po přijetí textu redakční kruh rozhodne o přidělení dvou recenzentů, kteří text buď doporučí k vydání nebo ho navrhnou po úpravách znovu předložit do recenzního řízení či text zamítnou. Články, které projdou úspěšně recenzním řízením, redakční kruh zařadí do nejbližšího možného čísla časopisu.

Pokyny pro autory

Přijímáme příspěvky průběžně do následujících rubrik:

 • Studie – odborné stati výzkumného charakteru, přehledy bádání v specifických oblastech (max. 54000 znaků, tj. 30 NS).
 • Zprávy z výzkumu – příspěvky prezentující výzkumné projekty a jejich dílčí nebo předběžné výsledky (max. 36000 znaků, tj. 20 NS).
 • Zprávy – informace o významných vědeckých akcích, probíhajících vědeckých projektech apod. (max. 18000 znaků, tj. 10 NS).
 • Recenze – na odborné práce z relevantních oblastí výzkumu (max. 27000 znaků, tj. 15 NS).
 • Diskuse – názory, stanoviska k aktuálnímu dění (max. 36000 znaků, tj. 20 NS). 

Při komunikaci s redakcí časopisu, prosíme o dodržení následujících pravidel:

 • korespondenci a příspěvky posílejte na adresu aula@csvs.cz,
 • příspěvky zasílejte v běžných textových formátech (.rtf, .doc),
 • nepoužívejte speciální fonty či zvláštní formátování stránek, protože grafická úprava
  všech textů se provádí jednotně pro celé číslo,
 • obrázky, grafy a schémata zasílejte, pokud možno, v grafickém formátu (nejlépe TIFF),
  a to v samostatných souborech,
 • tabulky a grafy lze posílat také ve formátu MS Excel.

Odkazy na literaturu, dokumenty, data se uvádějí v závorce v textu s uvedením autora a roku vydání. Seznam všech citovaných titulů je vždy na konci textu. Citační normou je ČSN 690 a 690-2. Níže uvádíme příklady:

 • dokument Česká republika: Zákon č. 130/ 2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. In Sbírka zákonů. 2002, 12, s. 79–111.
 • kniha: LAW, J. After Method: Mess in Social Science Research. London: Routledge, 2004. 200 s.
 • článek v časopise: BECHER, T. Towards a Definition of Disciplinary Cultures, Studies in Higher Education. Studies in Higher Education. 1981, 6, 2, s. 109-122.
 • článek v knize, sborníku: BRAXTON, J.M.; HARGENS, L.L. Variation among academic disciplines: Analytical frameworks and research. In SMART, J.C. Higher education: Handbook of theory and research. New York: Springer-Verlag, 1996. s. 1–46.
 • elektronický dokument: MATĚJŮ, P., et al. Studium na vysoké škole 2004: Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004 [cit. 2010-03- 27]. Dostupné z WWW: <http://www.stratif.cz/?operation=display&id=92>

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa