Seminář MŠMT k šetřením EUROSTUDENT a EUROGRADUATE

V pátek 22. 9. 2023 od 9:30 se v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uskutečnil celodenní seminář, jehož hlavní náplní byly prezentace  a diskuse k vybraným výsledkům národních dat v rámci mezinárodních šetření EUROSTUDENT VIII a EUROGRADUATE. Výsledky prezentovali pracovníci CSVŠ, kteří tvoří český tým pro realizaci a analýzu těchto šetření.

Pro více informací o semináři navštivte webové stránky MŠMT, organizátora akce. 

Trendy v digitálním vzdělávání VII: praktické nástroje pro rozvoj pedagogicko-psychologických dovedností akademických pracovníků

Dne 8. prosince  se konal další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.

Organizátoři: Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství

Program:

11:00 – 12:30

Představení nástrojů vytvořených v projektu ELEPHANT

11:00-11:30

Gabriela Fatková – Představení výsledků výzkumu o stavu a perspektivách e-learningu v oblasti humanitního vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU

11:30-12:30

Bartolomei Wroblewski – Představení toolboxu výukových metod v oblasti VŠ vzdělávání

12: 30 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00

Představení nástrojů vytvořených v projektu PROFFORMANCE – workshop Jana Besedy

V rámci workshopu byly představeny výsledky projektu PROFFORMANCE – srovnávací studie strategií vysokých škol v oblasti výuky a učení, databáze příkladu praxe a mezinárodní cena pro kvalitní učitele. Účastníci se dozvěděli co se chystá v navazujícím projektu PROFFORMANCE+. V neposlední řádě se seznámili s nástrojem na hodnocení učitelského výkonu, který si mohli  sami vyzkoušet. Informace o projektu na www.profformance.eu

15:00 – 17:00

Neformální posezení s občerstvením a diskuse, sdílení dobré praxe ve výuce vysokoškolských studentů (včetně závěrečného setkání kurzu pro nové akademické pracovníky)

5. ročník Národního summitu profesního terciárního vzdělávání: Kvalita terciárního vzdělávání a virtuální realita

Dne 10 . listopadu 2022 se konal summit, který se zaměřil na dvě témata:

a) na kvalitu (profesního) terciárního vzdělávání,

b) využití virtuální reality ve vzdělávání.

Organizátoři: Sdružení profesního terciárního vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. a s Anglo-americkou vysokou školou, z.ú.

V prvním bloku konference byly představeny výsledky projektu Erasmus+ QALEAD a zkušenosti vybraných vysokých škol se zajišťováním kvality. Představeny byly i výsledky projektu UASiMAP a studie CSVŠ zaměřená na zahraniční zkušenosti se zajišťováním kvality profesního vzdělávání. Blok ukončila panelová diskuse na téma Zajišťování kvality profesního vzdělávání v budoucnosti se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního akreditačního úřadu, vyšších odborných škol a Centra pro studium vysokého školství.

Odpolední blok představil výsledky projektu Erasmus+ Virtrain, který se zabývá využíváním virtuální reality ve vzdělávání. Navíc kolegové ze Západočeské univerzity představili koncept virtuální třídy. Na závěr summitu si účastníci vyzkoušeli virtuální realitu.

Informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu

Dne 5. října 2022 se konala na ve  Vlasteneckém sále Karolina konference o zkušenostech s on-line výukou pohledem žáků, studentů, pedagogů a IT specialistů.

Organizátoři: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Univerzita Karlova, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Studentská komora Rady vysokých škol.

Využívání informačních technologií ve vzdělávacím procesu je již delší dobu tématem diskuzí nejen pedagogů, ale i dalších odborníků, s jejichž profesí proces vzdělávání souvisí. Karanténní opatření spojená s covidovou pandemií akcelerovala proces implementace těchto technologií a technik do vzdělávacího procesu všech školních stupňů zásadním způsobem. Tato skutečnost přinesla řadu pozitivních i negativních zkušeností a ovlivnila pořadí jejich důležitosti v celkovém hodnocení. Některým z nich se věnovala tato konference.

Své příspěvky v češtině nebo angličtině prezentovali domácí i zahraniční účastníci. Krátká tematická diskuze byla otevřena na závěr každé části konference, širší diskuze k uvedeným otázkám byla vedena v závěrečné části. Z konference byl pořízen audiozáznam, který bude brzy zveřejněn  a všechny příspěvky i průběh diskuze budou následně publikovány.  O zveřejnění budeme informovat v Novinkách.

Hlavní témata konference:

Zkušenosti s on-line výukou v období pandemie

Informační technologie a systémy zaměřené na vzdělávání

Zahraniční zkušenosti a hodnocení informačních technologií a jejich uplatnění v období pandemie

Zamýšlené záměry a opatření v oblasti uplatnění informačních technologií

Hodnocení informačních technologií z hlediska sociálního a celospolečenského

Webinář: Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022

Dne 18. května 2022 uspořádalo CSVŠ webinář  Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022“ pro všechny zájemce z řad především odborné, ale i širší veřejnosti.

Druhá fáze evropského pilotního šetření Eurograduate 2022 inspiruje nejen k seznámení odborné a širší veřejnosti s projektem, ale je i příležitostí pro ohlédnutí do minulosti šetření absolventů a nahlédnutí na představy o dalším směřování sledování absolventů v evropském prostoru. 

V polovině května se proto konal webinář, který přilákal především odborníky z vysokých škol.

 

Program webináře byl následující:

10:00 – 10:10 Radim Ryška (ředitel Centra pro studium vysokého školství): Úvodní slovo

10:10 – 10:30 Martin Zelenka (Středisko vzdělávací politiky PedF UK): „Absolventi vysokých škol v České republice v šetřeních od roku 2006: historie, využití, trendy“

10:30 – 11:00 Kai Mühleck (Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Německo): “EUROGRADUATE 2022 – a brief introduction with a focus on improving response rates“

11:00 – 11:30 Martin Unger (Institut für Höhere Studien, Rakousko): “What can we learn from graduate tracking? Some international experiences”

11:30 – 11:45 Jan Beseda (Centrum pro studium vysokého školství): „Evropská reflexe sledování absolventů a směřování do budoucna na základě příkladů zahraniční praxe“

11:45 – 12:00 Diskuse

On-line workshop: Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou

Dne 5. dubna 2022 uspořádalo CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta on-line workshop k představení nové studie Dr. Filipa Bláhy Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“

Studie vychází ze závěrů dvou mezinárodních workshopů, které CSVŠ uspořádalo v letech 2020 a 2021 ve spolupráci s Nadaci Friedrich Eberta. V jejim centru zájmu stojí Strategický záměr ministerstva školství pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, jehož cíle a priority jsou bez dobře nastaveného vysokoškolského poradenství jen stěží dosažitelné. Na dvou konkrétních případech – přechodu a psychologickém poradenství – studie přibližuje aktuální výzvy směrem k poradenské komunitě a také to, jak se na nich podepsala epidemie koronaviru. Poslední část je věnována otázce efektivního financování poradenských aktivit.

Partnerem studie je Asociace vysokoškolských poradců a mediální partnerství nad ni převzal magazín vysokých škol UNIVERSITAS. 

Záznam workshopu / Studie ke stažení

On-line diskusní seminář: Strukturované studium - jak jsme na tom a co dál?

Dne 10. června 2021 proběhl k příležitosti 30 let CSVŠ první diskusní seminář s názvem Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?“.

Jak a na základě čeho se utvářelo strukturované studium stručně připomněla Helena Šebková. Dva studijní cykly (bakalářský a magisterský) plus jeden (doktorský)  do českého vysokoškolského prostoru vstoupily jako důsledek toho, že se Česká republika stala účastníkem boloňského procesu.  I když k zavedení tohoto systému došlo již dávno a je (snad) považován za samozřejmý, diskuse ukázala, že jde v akademické komunitě o rezonující téma.

Jednou ze souvislostí, která byla diskutována je specifická česká situace profesních studijních programů. Právě nad tímto tématem se ve svých příspěvcích zamýšleli dva hosté Alena Štěrbová, která se významným způsobem spolupodílela na budování Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, a Ivan Wilhelm, emeritní rektor Univerzity Karlovy. Osobní zamyšlení nad strukturovaným studiem a jeho problematickými rysy prezentoval Martin Langr, proděkan Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického.

Jaké otázky byly například diskutovány?

– uplatnitelnost absolventů bakalářských studijních program na trhu práce, hlavně z hlediska zaměstnavatelů,

– proč je v českých podmínkách tak časté pokračování do magisterského studia?

– rozdělení na akademické a profesní studijní programy a jeho příčiny i důsledky.

Připomínáme, že v Boloňské deklaraci se nepředpokládá dělení na profesní a akademické,  a zároveň předpokládá, že absolvování bakalářského studijního programu má absolventa kvalifikovat jak k přímému pracovnímu uplatnění. tak v případě zájmu i pokračování do navazujícího magisterské studia. 

„Přístup k druhému cyklu bude možný po úspěšném splnění prvého cyklu studia v délce obvykle tří let. Titul získaný po ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost z hlediska evropského trhu práce jako odpovídající kvalifikační stupeň.“ 

Pro ilustraci uvádíme obrázek níže, kde je ukázána představa, jak by restrukturalizace měla vypadat. 

Zdroj: Hernaut, K. (2001). The implementation of the Bologna Declaration in Europe: The Industry´s Perspective. International Conference on Engineering Education. Norway.

Celou diskusi můžete zhlédnout na našem Youtube kanálu.

On-line workshop: O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu

Dne 25. května 2021 se uskutečnil mezinárodní on-line workshop „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“. Šlo o volné pokračování úspěšné akce z konce minulého roku „Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?“,  která zaznamenala nebývale pozitivní ohlas.

Workshop připravilo CSVŠ ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců, z.s. (AVŠP) a opět za finanční podpory Nadace Friedrich Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se kromě zástupců AVŠP podělili také zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře. 

Dopoledne představili zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Poté následovaly praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představilo např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámila posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představil svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojili studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Cílem akce bylo vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Nevyhnuli jsme se ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie Covidu-19. Na workshop navážeme studií o aktuálním stavu vysokoškolského poradenství v ČR, jejíž vznik také finančně podpoří Nadace Friedricha Eberta.

Program workshopu

Prezentace ke stažení:

I. Představení poradenské praxe v jednotlivých zemích

Německo: Antje Beckmann (TU Dresden)

Rakousko: Sabine Fischler, Maximilian Gratzer (Universität Innsbruck)

Slovensko: Ľubica Lachká (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Česko: Barbora Čalkovská (AVŠP)

II. Podpora studentů při přechodu na VŠ

Průvodce Matfyzem, František Zajíc (SKAS MFF UK)

Proměna informačních setkání o studiu: dva praktické příklady, Florian Westreicher/Maximilian Gratzer (Universität Innsbruck)

Pomoc prvákům formou mentoringu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Zuzana Pešková (FSv ČVUT)

Online aktivity Studentské unie FJFI ČVUT, Kateřina Pilná (FJFI ČVUT)

Podzimní univerzita. Orientační týden pro humanitní, společenské a ekonomické vědy, Franziska Klinkewitz (TU Dresden)

III. Zdraví studentů (duševní i fyzické)

Sebezkušenostní podpůrná skupina pro studenty UK, Matyáš Müller (UK Point)

Poradny a studium v zahraničí v době Covidu, Silvie Nedvědová (UK Point) 

Seberozvojová skupina na MFF UK, Petra Hyklová/Anna Eisenreichová/Alžběta Kadlecová (MFF UK)

Podpůrná online skupina v koronavirové době, Zdeňka Hort/Barbora Šímová (MENDELU)

Poradenstvo zamerané na zdravie, Miroslava Líšková/Ľubica Poledníková/Alica Slamková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

IV. Zapojení externích subjektů do poradenské praxe na VŠ

Systém psychosociální intervenční služby a podpora studentů, Lukáš Humpl (ZZSMSK)

Studium v Německu v době koronavirové pandemie, Daniela Keil (ArbeiterKind.de) 

Spolupráce s externími subjekty – (pozitivní) pohled zvenčí, Jitka Hloušková 

Potřeby VŠ studentů v oblasti duševního zdraví v době pandemie a po ní, Marie Salomonová (Nevypusť duši) 

Jarní on-line workshopy: Zkušenosti s budováním absolventských klubů / Jak na šetření absolventů

Ve dnech 30. března 2021 a 20. dubna 2021 proběhla dvojice online workshopů, série, jejímž cílem je budování komunity odborníků v oblasti práce s absolventy a alumni klubyy. Níže najdete stručné zprávy o obou workshopech a také prezentace vystupujících hostů ke stažení.

Druhý workshop byl zaměřený především na problematiku zvyšování motivace účastnit se šetření a na zvyšování návratnosti v šetřeních absolventů, ale i studentů, a to s důrazem na efekty různých forem oslovení, včetně hmotných i nehmotných odměn. 

Během tohoto workshopu Ondřej Hofírek představil zkušenosti Masarykovy univerzity a systém průzkumů během celého průchodu studiem od uchazečů až po absolventy se zaměřením na technické řešení průzkumů, Filip Machart z Univerzity Karlovy představil rozvoj sledování uplatnění absolventů včetně výsledků absolventských šetření a účasti v šetřeních na mezinárodní i národní úrovni. Valerie Harvey následně představila propracovaný irský národní systém sledování absolventů vysokých škol včetně tematických okruhů a některých výsledků. Eric Harvey z University of Helsinki v poslední prezentaci pak například rozvíjel téma, jestli a jak získaná data skutečně pomáhají studentům a představil systém sledování absolventů nejen na jejich univerzitě, ale obecně ve Finsku. Worskhop pak uzavřela závěrečná panelová diskuse. 

Kromě hlavního zaměření byla pozornost věnována také tematickému obsahu šetření a klíčovým závěrům šetření. Nejednoznačné jsou zkušenosti s motivací k účasti na šetření pomocí hmotných darů, někde se zdá, že i možnost losování o relativně málo nákladné dárky zvyšuje návratnost, někde výsledky nejsou tak jednoznačné.Zmíněn byl i vliv zavedení GDPR a možnosti řešení, zejména nutnost a příležitosti pro získání souhlasu s následným oslovením nebo oslovováním po ukončení studia.

Prezentace ke stažení: 

Ondřej Hofírek, MU

Filip Machart, UK 

Valeria Harvey, HEA 

Eric Carver, UH

První ze série workshopů nezůstal dlužný svému názvu a vystupující postupně seznámili účastníky se zkušenostmi ze svých škol: Marek Šedivý České zemědělské univerzity, Meta Haag-Mikec a Karen de Man nizozemské Rotterdam School of Management a Erasmus University a Eric Carver s použitím prezentace připravené Minnis Vierikk (Alumni Relations Team manager) finské University of Helsinki. Závěrečná prezentace patřila Valerii Harvey (Head of Performance Evaluation Higner Education Authority), která se věnovala sledování absolventů z pohledu irské Education Authority. Živá diskuze probíhala také na chatu workskopu.

Jedna ze zkušeností, které získaly hodně pozornosti, byla ta, že v ideálním případě poměrně intenzivní práce s absolventy musí začít ještě v době jejich studia, dlouho před absolvováním. Nicméně mravenčí prací se vysokým školám daří kontaktovat i absolventy mnoho desítek let po absolvování. V Nizozemsku se osvědčila pravidelná setkání, na nichž si odborníci pracující s absolventy vyměňují zkušenosti. Zaujaly také medailonky o absolventech, přednášky vedené a praxe organizované absolventy, akce určené také nebo zvláště pro zahraniční absolventy a způsoby práce s dobrovolníky z řad absolventů i fakt, že nikdy není možné se zavděčit všem.

Rozmanitost a šíře možností spolupráce s absolventy je ohromná a přináší významný potenciál pro školu, studenty i absolventy samotné.

Prezentace ke stažení: 

Marek Šedivý, ČZU

Karen de Man & Meta Haag-Mikec, Erasmus University & RSM

Eric Carver, UH

Valerie Harvey, HEA

On-line workshop: Sociální kompetence a zajišťování kvality vysokého školství

Dne 9. prosince 2020 proběhl poslední ze šesti podzimních workshopů, tentokrát ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu. Tématem setkání byly sociální kompetence a zajišťování kvality vysokého školství.

Program workshopu & prezentace ke stažení:

13:00-13:30 The development of social competencies in higher education in Poland. System requirements, and studies‘ practice, Jacek Lewicki, Ph.D. (SGH Warsaw, Polsko)

Polish law requires to design curriculum in the language of learning outcomes in 3 pillars: (I) knowledge, (II) skills and (III) social competences. Learning outcomes (LOs) must refer to the Polish Qualification Framework, and for HE there is a ministerial list of its descriptors. On the other hand, Higher Education Institutions have programme’s autonomy and are responsible for LOs‘ validation. This results in very different approaches to social competences (from selecting ones relevant for the particular field of studies, to assessment methods).

13:30-14:00 Social Competences in the UK Higher Education. A Chaotic and Contested Space: findings from the UK team of the DASCHE project, Dr. Julie Rattray, Dr. Rille Raape (Durham University, Velká Británie)

In this talk we will explore the UK findings from the DASCHE project which explored the Development, Assessment and Validation of Social Competences in European Higher Education. The UK picture is complex with regionally devolved systems of higher education that on the one hand adhere to European assessment frameworks but on the other do so in a very flexible and autonomous way. Whilst programme descriptors and learning outcomes are aligned to the EQF there is not a uniform set of programme descriptors and learning outcomes that is adopted by all, for example, programmes of biology or sociology. This resulted in a lack of transparency and clarity in relation to the role and position of social competence within the Higher Education assessment framework and a lack of conformity about what was even meant by the term social competence itself. Some people argued for social competence as a concept that related to ideas of social and public good whilst others constructed it as a skill set. Such categorisations resulted in contestations and confusions about how to deal with social competence within the curriculum and assessment frameworks. The construction of social competence as relating to public or social good, i.e. in value terms, made it difficult for academics to then see it as something that could easily be assessed as part of an academic programme of study. For those teaching professional courses such as nursing, business or even initial teacher education, it became entangled in definitions of professional competencies that needed to be demonstrated. Whilst for others there was an attempt to distil it into a set of skills that were measurable in some way. This re-characterisation of social competence as a set of discrete skills, frequently associated with communication, team work and interpersonal interactions, often meant that the original conceptualisation of social competence as relating to public or social good became lost or distorted as attempts were made to articulate it in ways that could be formally assessed. In our talk we will explore some of these issues as we share the UK results with you.

14:00-14:30 Aktuálně potřebné sociální kompetence studentů a absolventů na příkladu ekonomické VŠ,  doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. (VŠEM)

Schopnost využívat adekvátní sociální kompetence je pro absolventy ekonomických i jiných vysokých škol klíčová. Na příkladu studie ekonomické VŠ (VŠEM) budou prezentovány nejdůležitější sociální kompetence podle vnímání studentů a absolventů. Data pro studii byla shromážděna dotazníkovým šetřením absolventů v pětiletém průřezu na reprezentativním vzorku. Jako výsledek studie budou prezentovány faktory sdružující preference současných zaměstnavatelů absolventů týkající se sociálních kompetencí. Oblasti uvedených faktorů jsou základem výuky a tréninku sociálních kompetencí na VŠ pro úspěšné uplatnění v praxi. Diskutovány budou možnosti hodnocení a rozvoje těchto oblastí. Výsledky ukazují současné přístupy k rozvoji sociálních kompetencí a jejich vnímání studenty a absolventy. 

14:30-15:00 Jak trénujeme sociální kompetence se studenty VŠZ, Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (VŠZ)

Posilování sociálního dialogu je nezbytné v pomáhajících profesích. Na VŠZ vnímáme sociální kompetence jako základ pro výkon povolání všeobecné sestry, porodní asistentky i zdravotnického záchranáře. Cíle se nám částečně daří naplňovat interaktivními semináři, vyzvanými přednáškami pacientů i špiček z jednotlivých oborů, kde dopad empatie a lidskosti je největší. V poslední době u nás hraje prim simulační výuka, kdy trénujeme situace pomocí role playing games.

15:00-15:20 Přestávka

15:20-15:50 Rozvoj sociálních kompetencí doporučení z projektu DASCHE pro české vysoké školství, Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSVŠ)

15:50-16:30 Panelová diskuse: Sociální kompetence a české vysoké školství

Video záznam

On-line workshop: Kombinovaná forma studia na moravských a slezských vysokých školách - bariéry a příležitosti

Dne 3. prosince 2020 se uskutečnil v pořadí již pátý podzimní workshop, tentokrát ve spolupráci s Katedrou informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Program workshopu & prezentace ke stažení:

13:00-13:30 Zahraniční zkušenosti s online-výukou v době koronaviru, RNDr. Michal Černý (KISK FF MU)

Příspěvek se zaměřil na analýzu dobré, ale i špatné praxe v kontextu adaptace na změny, které epidemie přinesla. Ukázal, že klíčovým faktorem pro úspěšnou adaptaci není vlastní technologická vyspělost univerzit, ale především jistý myšlenkový a kulturní rámec, se kterým jsou školy schopné konkrétní situaci zvládat. Popis příkladů současně otevírá dvě zásadní otázky: 1. Jakým způsobem lze tyto zkušenosti přenést do českého prostředí? 2. Bude svět vzdělávání ještě někdy takový, jako byl před rokem či dvěma?

13:30-14:00 Teologii online – první český čistě distanční vysokoškolský program, Mgr. Veronika Müllerová (CMTF UP v Olomouci)

14:00-14:30 Slasti a strasti kombinovaného studia, Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSVŠ)

14:30-15:00 Panelová diskuse: Bariéry a výzvy kombinovaného studia

Video záznam

On-line workshopy: Kombinovaná forma studia na českých vysokých školách - bariéry a příležitosti? / Jak na kvalitu on-line vzdělávání?

Třetí a čtvrtý ze série našich podzimních on-line workshopů proběhly dne 1. prosince 2020, opět ve spolupráci s Celoživotním a distančním vzděláváním ZČU v Plzni a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání. 

Program workshopu & prezentace ke stažení:

11:00-11:30 Zkušenosti s kombinovaným studiem, Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., (UK)

11:30-12:00 Příčiny neúspěšnosti studia na ZČUMgr. Kateřina Kubíková, Ph.D., Mgr. Aneta Boháčová (ZČU v Plzni)

12:00-12:30 Distanční výuka v době COVID-19: Porovnání americké a české zkušenosti, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (AAU)

12:30-13:00 Panelová diskuse: Bariéry a výzvy kombinovaného studia

Video záznam

Program workshopu & prezentace ke stažení:

14:00-14:30 Standardy kvality distančního vzdělávání (připravovaný projekt CRP), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (UK)

14:30-15:00 Modely kvality online vzdělávání, Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSVŠ)

15:00-15:30 OpenUpEd rámec kvality pro MOOC kurzy, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (ZČU v Plzni)

15:30-16:00 Panelová diskuse Jak na kvalitu online vzdělávání?

Video záznam

On-line workshop: Jak na kvalitu on-line vzdělávání - zaměřeno na LMS

Druhý ze série podzimních workshopů 2020 proběhl dne 11. listopadu ve spolupráci s Celoživotním a distančním vzděláváním ZČU v Plzni a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání. Workshop představil, jak lze dělat a zlepšovat on-line vzdělávání pomocí LMS. Nabídl různé pohledy na zajišťování kvality pomocí LMS.

Program workshopu & prezentace ke stažení:

13:00-13:30 Příklady dobré praxe výuky: Jak v dnešní době využíváme Moodle, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (ZČU v Plzni)

13:30-14:00 Moodle praktické tipy, Mgr. Michael Bajer (Pragodata)

14:00-14:30 LMS v době COVIDové – Blackboard na FIM UH, doc. RNDr. Petra Poulová Ph.D., (UHK)

14:30-15:00 Zahraniční pohledy na zajišťování kvality LMS, Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSVŠ)

Video záznam

On-line workshop: Vybrané aspekty uznávání výsledků předchozího studia - zahraniční zkušenosti

Dne 10. listopadu proběhl první ze série podzimních workshopů 2020, jehož tématem bylo uznávání studia předchozího a zahraničního studia u našich sousedů a jaké s tím mají zkušenosti české vysoké školy.

Představili jsme příklady z Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Účastníci se dál mohli seznámit s praxí v Irsku, Chorvatsku a Finsku. Workshop otevřel prostor pro sdílení zkušeností z praxe i výměnu názorů v otázkách úskalí uznávání výsledků předchozího studia. Nastínil aspekty problematiky v několika evropských státech, čímž umožnil posluchačům i posoudit problematiku v kontextu mezinárodního i národního, případně se inspirovat tzv. dobrou praxí.

Program workshopu & prezentace ke stažení:

13:00-13:15 Kontext uznávání předchozího učení, Mgr. et. Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSVŠ)

13:15-13:35 Ověřování předchozího učení u studentů a uchazečů o studium na MUNI, Mgr. Martina Vlková (MUNI)

13:35-13:50 Možnosti uznávání studijních povinností z předchozího studia: Zkušenosti VŠO v Praze, o.p.s., doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. (VŠO v Praze)

13:50-14:00 Uznávání výsledků předchozího studia a následná participace, Giancarlo Lamberti (SKRVŠ)

14:00-14:30 Twenty Years of Experience with Recognition of Prior Learning, Deirdre Goggin (CIT, Irsko)

14:30-15:00 Introducing RPL in Croatia: why and how, Durdica Dragojevic (MZO, Chorvatsko)

15:00-15:15 Přestávka 

15:15-16:00 Uznávání výsledků předchozího učení: Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko, Dr. Filip Bláha, PhDr. Mgr. Karel Hanuš, Ph.D. (CSVŠ)

16:00-16:30 Panelová diskuse: Jak řešit uznávání předchozího učení v české vysokém školství, Ing. Iveta Hamarneh, Ph.DMgr. Martina Vlková, Giancarlo Lamberti

Video záznam

Konference: Absolventi vysokých škol v České republice - mezinárodní, národní a institucionální perspektiva

Dne 22. října 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná CSVŠ ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za finanční podpory MŠMT.

Více informací >

Konference: Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

Na podzim 2018 se CSVŠ připojilo k probíhajícím oslavám 100 let moderní české státnosti a společně s MŠMT uspořádalo 1. listopadu konferenci, která poskytla prostor pro reflexi úlohy a postavení vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání ve společnosti a výzev, které před vysokými školami a vysokoškolským vzděláváním stojí.

Více informací >

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa