1991

Centrum pro studium vysokého školství vzniklo v roce 1991 transformací tehdejšího Ústavu pro rozvoj vysokého školství jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

2007

Od 1. 1. 2007 působí v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. jako veřejná výzkumná instituce CSVŠ v.v.i. zřízená MŠMT.

2021

Již 30 let se věnujeme základnímu a aplikovanému výzkumu českého vysokého školství. Používáme kvalitativní i kvantitativní metody. Věnujeme se také statistickému zpracování dat a jejich analýze. Poznatky ze základního výzkumu využíváme při řešení projektů a zakázek pro státní správu, samosprávu, univerzity a další zájemce.

Zkoumáme široké spektrum témat napříč těmito oblastmi:

  • vysokoškolské systémy a jejich fungování,

  • mezinárodní rozměr terciárního vzdělávání,

  • problematika vysokoškolských studentů a absolventů (Absolvent 2018, Eurograduate, Eurostudent VII),

  • třetí role vysokých škol a univerzit (PERIF),

  • digitalizace terciárního vzdělávání.

Přehled našich výzkumných výsledků je možné najít ve zveřejněných výročních zprávách, publikacích (monografiíchodborných článcích, studiích) nebo novinkách webu.

Vydáváme elektronický časopis AULA – revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, který je jediným časopisem pro tuto oblast výzkumu v České republice. Postupně také budujeme vlastní online encyklopedii AULAWIKI.

K dalším aktivitám CSVŠ v.v.i. patří vzdělávací, expertní a poradenská činnost v oblasti distančního a celoživotního vzdělávání (NCDIV). Každoročně pořádáme mezinárodní konferenci DisCo. Jsme členem DigiKoaliceAliance pro otevřené vzdělávání České asociace distančního univerzitního vzdělávání, českého konsorcia sítě pro odborné vzdělávání ReferNet.

Do činnosti CSVŠ v.vi. se neodmyslitelně řadí také mezinárodní spolupráce, která se realizuje především prostřednictvím mezinárodních projektů (PERIFIQAT, Ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství – Ukrajina). Jedním z pilířů je sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství. Zaměřujeme se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, EUA, OECD a UNESCO. Spolupracujeme s partnerskými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí (DZHW, ROA, IHS).

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa