Anglický název: The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic (PERIF)

 

Základním badatelským zaměřením mezinárodního projektu PERIF bylo poznat a vyhodnotit problematiku vzájemného aktivního ovlivňování a spolupráce regionů a v nich působících vysokých škol. Cílem bylo připravit implementační nástroj pro zlepšení uvedené spolupráce a dosáhnout tak co nejlepšího využití možností rozvoje regionů prostřednictvím jasně formulovaných potřeb vzhledem k vysokým školám (prostřednictvím výzkumu, vzdělávání i aktivit „třetí role“) a kulturně-humanitního působení regionů na rozvoj vysokých škol. Souvisejícím cílem bylo vytvořit pevné základy pro dlouhodobou spolupráci mezi různými aktéry v regionech a na vysokých školách. Tento cíl vycházel z přesvědčení, že spolupráce regionů a vysokých škol povede ke zvýšení kvality práce na obou stranách a zvýší kvalitu života v regionech.

Uvedená problematika byla v projektu předmětem výzkumu v periferních regionech v České republice a v Norsku a na vysokých školách, které v těchto regionech působí. Znamenalo to, že zásadní bylo zaměření na eliminaci zaostávání a na rozvojové možnosti regionů i vysokých škol. Mezinárodní spolupráce, srovnávání a vyhodnocení představovala významnou inovaci v řešení této problematiky.

K řešení bylo využito řady metod – od obsahové, sekundární a srovnávací analýzy, studia dokumentů, expertních vyjádření, práce focus groups apod. přes kvalitativní výzkumy v terénu periferních regionů a vysokých škol až po semináře, konference, externí recenzování a oponentury a soustavnou spolupráci uvnitř mezinárodního řešitelského týmu. Hlavním výsledkem je praktická metodika (zpracovaná do uživatelského návodu pro Českou republiku i Norsko) pro podporu spolupráce mezi regiony a vysokými školami v ČR a Norsku. Dlouhodobým výsledkem je vybudovaná síť českých a norských výzkumných pracovníků jako základu pro další spolupráci. Dalšími výsledky jsou dvě knižní publikace vydané v prestižních mezinárodních nakladatelstvích a číslo časopisu Higher Education Policy věnované výhradně projektu PERIF.

 

Projekt byl řešen na 3 partnerských pracovištích (Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií na straně ČR a Agderforskning AS v Norsku) a stal se rovněž základem pro navázání spolupráce zvláště mezi mladšími vědeckými pracovníky v obou zemích. Jde o multidisciplinární týmy, které si vyžaduje tématika projektu zasahující do několika vědeckých disciplín.

Podpora projektu: Česko-norský výzkumný program

 

Webové stránky projektu PERIF

Higher Education Policy, Volume 30, Issue 4, December 2017. The Role of Higher Education in the Socio-Economic Development of Peripheral Regions. Na šesti článcích tohoto čísla, které bylo věnováno výsledkům projektu PERIF, se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí.

Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central EuropeRómulo Pinheiro, Mitchell Young, Karel Šima. Palgrave MacMillan, 2018

Universities and regional development in the periphery, Paul Benneworth. Routledge, 2018

Metodická příručka pro spolupráci vysokých škol s regiony (Tool Kit), Helena Šebková, Vladimír Roskovec. Vyšehrad, 2018

Sborník ze závěrečné konference projektuPublikace stručně popisuje projekt a jednotlivé partnerské instituce a obsahuje všechny příspěvky, které byly na této konferenci prezentovány.

Případové studie o sledovaných periferních krajích v ČR a v Norsku (Olomoucký kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina, Finnmark region, Agder region a Telemark region) a případové studie o vysokých školách, které v těchto krajích působí (Palackého univerzita, Olomouc, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tha Arctic University of Norway, University of Agder, Telemark University College).

 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa