Autor: Beseda Jan, Černý Michal (eds.)

Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

ISBN: ISBN 978-80-86302-66-9
Počet stran: 176
Vydáno: Praha, 2023

Učebnice je určena pro pedagogy připravující budoucí zdravotní sestry a záchranáře, kteří chtějí pracovat s technologickými metodami na podporu autonomie výuky a diferenciace výuky studentů.

Byla vytvořena s využitím metod designového myšlení – postupně byly shromažďovány informace o potřebách cílové skupiny a první kapitoly byly vytvořeny a hodnoceny budoucími uživateli (učiteli a studenty). Na základě jejich zpětné vazby pak byla navržena celá učebnice.  Na tvorbě se podílel autorský tým, který zajistil genderovou vyváženost a pestré zastoupení autorů a autorek s ohledem na jejich akademické a pedagogické zkušenosti, znalosti předmětu, obecnou didaktiku apod. Kniha je koncipována tak, aby umožnila učiteli pracovat s jednotlivými kapitolami samostatně, nepředpokládá se tedy průběžné čtení. Důraz je kladen na propojení teoretických východisek a aplikačního rámce tak, aby učitel mohl postupně používat konkrétní typ vzdělávacího předmětu nebo pedagogického přístupu.

 

Kapitoly lze rozdělit do tří částí. První část sleduje dva obecné koncepty – vzdělávání sester a zdravotnických záchranářů, digitální kompetence učitelů a dopad COVID-19 na proměnu forem a metod výuky. Druhá část se zaměřuje na práci s konkrétními výukovými objekty – od obecných, jako jsou osobní výukové prostředí nebo systémy řízení výuky a m-learning, až po konkrétní, jako jsou karetní hry, chatboti, podcasty, videa, interaktivní výukové materiály a virtuální realita. Třetí část se pak zaměřuje na obecnější koncepty učení související s konkrétními prostředími ve zdravotnictví – metody hodnocení, analýza učení, hybridní učení, převrácená třída a učení založené na simulacích.

 

Autor: Beseda Jan (ed.)

Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

ISBN:  978-80-86302-90-4
Počet stran: 28
Vydáno: Praha, 2023

Soubor metodik navazuje na učebnici Osobní vzdělávací prostředí studentů nezdravotnických oborů a přináší učitelům těchto oborů stručných přehled vybraných metod, díky nimž můžou zvýšit interaktivitu výuky a lépe aktivizovat studenty.

 

Vysoké školy, studenti a data o neúspěšnosti a přechodu do vysokoškolského vzdělávání

Autor: BENEŠ JOSEF, ROSKOVEC VLADIMÍR, ŠEBKOVÁ HELENA, ŠMÍDOVÁ MICHAELA

Vydavatel: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského

ISBN: 978-80-7452-204-8
Počet stran: 118
Vydáno: Praha, 2020

Publikace shrnuje výsledky z projektu Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP), který byl podpořen Technologickou Agenturou ČR a jehož hlavním tématem byla studijní neúspěšnost na vysoké škole a zejména pak ta její část, která je s pojena s přechodem ze střední na vysokou školu. V projektu jsme se tedy zabývali především prvním ročníkem studia na vysoké škole, ale také obdobím, kdy se studenti středních škol rozhodují o tom, zda budou studovat na vysoké škole, a samozřejmě i o tom, v jakém studijním programu. Právě v prvním ročníku bakalářského studia totiž dochází nejčastěji k situaci, kdy student či studentka studium (respektive studijní program) z různých důvodů opouští. Hlavním cílem bylo v rámci této knihy představit čtenáři téma z různých perspektiv. Jde o téma, které už dlouho zůstává jedním z podstatných v rámci vysokoškolské praxe i politiky. Zdánlivě jednoznačný termín studijní neúspěšnost není totiž vůbec tak jednoznačný, jak se na první pohled může zdát. Vzhledem k zaměření našeho projektu v knize reflektujeme zkušenosti studentů vybraných fakult vysokých škol, dáváme prostor pohledu zkušeného vysokoškolského pedagoga, nebo se formou rozhovoru zabýváme i širšími souvislostmi vysokoškolského studia a neúspěšnosti v něm – strukturovaným studiem, jednu kapitolu věnujeme i zahraničnímu příkladu – konkrétně Rakousku a jeho specifické reakci na vysokou míru neúspěšnosti v prvních fázích vysokoškolského studia. Nedílnou součástí této knihy jsou dvě přílohy. První z nich je určena zájemcům o statistická data a jsou v ní prezentovány ty ukazatele, které souvisí s neúspěšností, ale také s obecným vývojem vysokoškolského vzdělávání. Druhou je sada doporučení pro vysoké i střední školy, a pro systémového „hráče“ ve vysokoškolském prostoru Ministerstvo školství, mládeže a sportu. A konec konců, některá doporučení mají co do činění i s námi jako výzkumníky, kteří působí v instituci zabývající se vysokoškolským prostorem a jeho výzkumem. Autoři, kteří přispěli do této publikace, jsou jak členové týmu, tak také výzkumníci případně akademičtí pracovníci, kteří s námi v průběhu projektu spolupracovali. Každý z nich se pokusil problém, respektive jeho různé aspekty, reflektovat nejen na základě výsledků vzešlých z tohoto projektu, ale také na základě své dlouhodobé výzkumné nebo praktické zkušenosti.

Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe

Monografie

Autor: RÓMULO PINHEIRO, MITCHELL YOUNG, KAREL ŠIMA (Eds.)

Vydavatel: Palgrave Macmillian
ISBN: 978-3-319-78643-8
DOI: 10.1007/978-3-319-78643-8
Počet stran: 218
Vydáno: Cham, Švýcarsko, 2018

Kniha je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe” (editoři Romulo Pinheiro, Mitchell Young a Karel Šima) analyzuje roli univerzit jako důležitých aktérů v socio-ekonomickém rozvoji periferních regionů v Norsku a České republice. Zkoumá nejasnosti a rozpory mezi tradičním posláním, vysokých škol jako vzdělávacích a výzkumných institucí ve srovnání se současnými společenskými požadavky, které mnohem více apelují na celospolečenskou zodpovědnost.

Metodická příručka pro spolupráci vysokých škol s regiony (Tool Kit)

Monografie

Autor: HELENA ŠEBKOVÁ, VLADIMÍR ROSKOVEC (Eds.)

Vydavatel: Nakladatelství Vyšehrad
ISBN: 978-80-7429-969-8
Počet stran: 100
Vydáno: Praha, Česká republika, 2017

Metodika nenabízí obecné postupy, které přicházejí v úvahu při utváření spolupráce mezi regionálními institucemi a vysokou školou sídlící v daném regionu, protože vždy se uplatňují specifika daného regionu i dané vysoké školy, která je třeba respektovat. Pokusili jsme se proto shrnout základní postupy, které se osvědčily při řešení projektu PERIF a které by mohly být využitelné i v jiných regionech. Zdůraznit jsme chtěli to, že metodika je připomínkou toho hlavního a možná i obecného, na co by se mělo pamatovat vždy, když jde o rozvoj spolupráce mezi vysokou školou a daným regionem.

Monografie

Autor: LIBOR PRUDKÝ

Vydavatel: FHS UK
ISBN: 978-80-7571-003-1
Počet stran: 309
Vydáno: Praha, Česká republika, 2016

Periferie, kraje, hodnoty: Možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami

Monografie

Autor: LIBOR PRUDKÝ, MICHAELA ŠMÍDOVÁ, KATEŘINA VOJTÍŠKOVÁ

Vydavatel: CDK
ISBN: 978-80-7325-414-8
Počet stran: 251
Vydáno: Praha, Česká republika 2017

Regionální analýzy jsou časté. Téměř výhradně jsou to ale dílčí studie. Pokusů o ucelené uchopení obsahu regionů, jejich příznaků a specifik, je jako šafránu. Když se pokusíme o náhled na regiony prostřednictvím svérázu hodnot, chtíc nechtíc se musíme přiblížit právě celostnímu pohledu. I s vědomím, že jde o pokus, který nemusí být úspěšný.

Navíc – když se pokusíme o výklad hodnot nejen platných, nejen žádoucích, ale dokonce takových, které lze považovat za „dobré“. To je přístup, který je skoro sebevražedný, protože jde mimo hlavní proud sociologického poznávání. Jenže s postupujícím časem se člověk, který se velkou část života zabývá zkoumáním hodnot, dostane k tématům, na která se musí aspoň pokusit nahlédnout prostřednictvím hledání základních trendů jejich změn. Navíc se ukázalo, že periferní kraje, které jsme zkoumali, jsou odlišné i z hlediska hodnotové „výbavy“. A přitom je tento přístup mimo zájem decizních center.

Zabýváme se často nástroji na „zlepšení“, aniž bychom věděli o tom, co obyvatelé regionů považují skutečně za hodnotné. Důsledně vzato jde o vakuum, které může být východiskem i k osudovým chybám. Ostatně připomenutí toho, že i sociologové mohou za to, co se děje, by nás mělo přivést k pokusům o poznávání vedoucí k úsilí o prosazování dobrého. To právě je jedním ze zdrojů vzniku tohoto textu. Snažili jsme se dodat zdroje k uvažování a odpovědnějšímu rozhodování. A také k diskusím. Bez nich žádné cesty k dobrým hodnotám nejsou možné.

Humboldtovská idea jednoty výzkumu a výuky a její podoby v českém vysokém školství po roce 1989

Monografie

Autor: KAREL ŠIMA

Vydavatel: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
ISBN: 978-80-88018-03-2 
Počet stran: 85
Vydáno: Praha, Česká republika, 2015

Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky

Monografie

Autor: LIBOR PRUDKÝ

Vydavatel: CDK
ISBN: 978-80-7325-352-3
Počet stran: 111
Vydáno: Brno, Česká republika, 2014

Publikace se zabývá dosud málo respektovanou problematikou – působením vysokých škol jako výchovných institucí. Součástí studia na vysoké škole je utváření osobnosti každého studenta. Utváření osobnosti je spojeno především s procesem interiorizace hodnot. Jde o to, jaké hodnoty vysoké školy a vzdělávání na nich studentům nabízí. Mělo by jít o hodnoty žádoucí. Publikace hodnotí aktivity spojené s učením se svobodě jako základ dobrého působení vysokých škol na rozvoj osobnosti jejich studentů. Rodíme se s dispozicí ke svobodě, bez učení se svobodě tyto dispozice ale neumíme uplatňovat. Do jaké míry se vysokým školám daří, aby se jejich studenti během studia současně učili svobodě, je atributem míry kvality těchto škol a studia na nich. Tuto dimenzi kvality vysokoškolského vzdělávání dosud téměř vůbec nebereme v úvahu.

Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum

Monografie

Autor: KAREL ŠIMA a kol.

Vydavatel: Slon
ISBN: 978-80-7419-171-8
Počet stran: 267
Vydáno: Praha, Česká republika, 2014

Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících.
Autorský kolektiv zkoumá pluralitu vzdělávacích kontextů a plánované i nezamýšlené dopady vysokoškolské a vědní politiky na různých typech škol a v různých oborech.
Jednotlivé kapitoly se věnují klíčovým otázkám vysokého školství: podobám učení a výuky v podmínkách masifikace; flexibilitě a prekarizaci profesních drah vyučujících a výzkumníků; povaze a organizaci vědění vytvářeného a reprodukovaného na akademické půdě; rozdílům a napětím mezi profesně a akademicky zaměřeným vzděláváním; a otázce kvality vysokého školství. Mezi kapitoly jsou vloženy „mezihry“, které jednotlivá témata nasvěcují ještě z jiného úhlu a v jiném žánru (např. srovnáním se zahraniční praxí nebo autobiografickým líčením).

Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách

Monografie

Autor: HELENA ŠEBKOVÁ, JOSEF BENEŠ, VLADIMÍR ROSKOVEC

Vydavatel: Vyšehrad
ISBN: 978-80-7429-438-9
Počet stran: 216
Vydáno: Praha, 2013

Kvalita vysokoškolského vzdělávání a její udržování a zdokonalování je dlouho jednou ze základních priorit rozvoje této části vzdělávacích systémů mnoha zemí. Důvodů pro zdůrazňování kvality a jejího zajišťování je mnoho a mezi nejvýznamnější patří decentralizace řízení systémů vysokého školství, v nichž autonomní instituce zodpovídají za kvalitu svých činností státu (respektive jeho občanům), který je hlavním poskytovatelem veřejných prostředků. Kvalita činnosti vysokých škol je navázána na jejich extenzivní rozvoj, na vznik a rozvoj moderních vzdělávacích metod a technických prostředků. Zásadní roli hraje také internacionalizace, jejíž podstatnou částí je mobilita studentů a akademických pracovníků. Tato publikace je věnována výsledkům projektu Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level podpořeným z Lifelong Learning Programme EU.

Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

Monografie

Autor: KAREL ŠIMA, PETR PABIAN

Vydavatel: Slon
ISBN: 978-80-7419-156-5 
Počet stran: 174
Vydáno: Praha, Česká republika, 2013

Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha však ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často nezájem vyučujících o studující a o to, co se naučí. V tomto smyslu představuje jednota výzkumu a výuky oxymóron: jedná se o zdánlivě ztracený, ale přitom nikdy neexistující ráj, jehož věčné hledání pouze zastírá současné problémy a brání jejich konstruktivnímu řešení. Interdisciplinární přístup knihy sleduje vývoj této ideologie od 19. století do současnosti, v mezinárodním kontextu i v českých zemích. Kniha vyvrací stereotyp o oddělení výzkumu a výuky v socialistickém Československu a namísto toho poukazuje na inovativní transformaci humboldtovské ideologie do ideologické jednoty „vědy, vzdělání, výchovy a praxe“. Období po roce 1989 tudíž nepřineslo „obnovu jednoty výzkumu a výuky“; naopak vznikl systém, který propojování ideologicky vyžaduje, ale nepodporuje: školy se snažily vyhovět všeobecně deklarovanému nárůstu studijních míst a současně narůstajícím nárokům na vykazování výzkumných výsledků. Proto kniha navrhuje opustit ideologickou představu o jednotě „výzkumu“ a „výuky“ a navrhuje radikální změnu pohledu na hodnocení vzdělávání, hodnocení výzkumu i politiku diverzifikace.

Values, Stratification, Transformation

Monografie

Autor: LIBOR PRUDKÝ (Ed.)

Vydavatel: Aleš Čeněk
ISBN: 978-80-7380-401-5
Počet stran: 471
Vydáno: Plzeň, Česká republika, 2012

Social scientists of nine post-communist countries have met at a conference to conclude a several-year long research into The Shared Values. The research was coordinated by the editor of this volume and undertaken by the Center for Economic and Social Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague. The book is comprised of 24 studies examining the changes in values throughout the process of transformation in the post-communist countries and, in general, the questions of values, their conceptualization and research as well as their role in the processes of transformation and stratification. The studies present a new concept of empirical sociological study of values, cultural resources in class reproduction and ideology, problems of hedonism, social trust, cohesion, historical and cultural tradition and many other aspects of development of value structure in post-communist societies. Reviewers have emphasized that the present volume is the first book of its kind and is likely to become a basis for large-scale international comparisons. Its fundamental contribution stems from the comparison of a variety of approaches to the subject in different post-communist countries. Apart from other things, this provides a good basis for better communication and a path to the respect for each other.

Vztah výzkumu a výuky ve věku masifikace vysokého školství

Autor: KAREL ŠIMA (Ed.)

Vydavatel: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Vydáno: Praha, Česká republika, 2012

Monografie

Autor: LIBOR PRUDKÝ, PETR PABIAN, KAREL ŠIMA

Vydavatel: Grada Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-247-3009-7
Počet stran: 168
Vydáno: Praha, Česká republika, 2010

Do vášnivých debat o podobě rozvoje vysokého školství po roce 1989 se touto knihou autoři pokouší vnést věcný a teoreticky založený pohled. S využitím konceptu “masifikace” vysokého školství analyzují základní vývojové trendy, kterými české vysoké školství prošlo. Podstatné změny kapacit vysokého školství mají významné důsledky pro postavení studentů, akademických pracovníků a roli výzkumu na vysokých školách. Tito hlavní aktéři jsou analyzováni jak z hlediska vnitřních charakteristik, tak v širším společenském kontextu. Kniha také klady otázky po smyslu změn vysokého školství a hledání obsahu vysokoškolského vzdělávání pro společnost.

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakálařské studijní programy

Monografie

Autor: JAROSLAV VETEŠKA, HELENA ŠEBKOVÁ (Eds.)

Vydavatel: Educa service
ISBN: 978-80-87306-05-0
Počet stran: 336
Vydáno: Praha, Česká republika, 2010

Předkládaná monografie je hlavním a souhrnným výstupem všech prací na projektu. Monografie je členěná do čtyř částí. První část je složená z pěti kapitol, které obsahují hlavní výsledky výzkumu týkající se účasti externích partnerů sledovaných vysokých škol ve třech komplexních oblastech činností vysokých škol – vzdělávání (zejména tvorba a uskutečňování studijních programů), řízení institucí a zajišťování kvality. Druhá část monografie je věnována zejména statistickým údajům. Třetí část monografie obsahuje ve čtyřech kapitolách čtyři případové studie. První z nich obsahuje rozsáhlou komparaci z doporučení odborníků OECD několika zemím – účastníkům projektu Thematic Review of Tertiary Education, k rozvoji v oblasti spolupráce vysokých škol s trhem práce. Následována je případovou studií o spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky v Chorvatsku. Další dvě kapitoly se týkají národních zkušeností a uvádějí komplexní pohled na příklady dobré praxe spolupráce akademické a podnikové sféry na dvou ze sledovaných vysokých škol – na Vysokém učení technickém v Brně a na Západočeské univerzitě v Plzni. Čtvrtá část monografie shrnuje očekávané výsledky projektu.

Studies on Higher Education. Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central and East-European Countries – Agenda Ahead

Monografie

Autor: JAN KOHOUTEK (Ed.)

Vydavatel: UNESCO
ISBN: 978-92-9069-189-1 (nesprávně uvedené ISBN: 92-9069-189-2)
Počet stran: 321
Vydáno: Bucharest, Rumunsko, 2009

V procesu vytváření Evropského prostoru vysokého školství čelí vysokoškolské systémy jednotlivých zemí mnoha výzvám s implikacemi pro vysokoškolské instituce stejně jako řídící orgány státní správy. Kvalita vysokého školství se jako jedna z hlavních tematik Boloňského procesu postupem doby stala častým předmětem výzkumu prováděného však především v zemích západní Evropy, nikoliv však v regionu střední a východní Evropy. Kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” je výsledkem snahy expertů z pěti středo- a východoevropských zemí (Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Lotyšsko) o změnu tohoto stavu. Předmětem výzkumu je současný stav implementace „Standardů a pravidel pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství“ (ESG) na národní úrovni v uvedených pěti zemích střední a východní Evropy. Za tímto účelem je kniha rozdělena do celkem 11-ti kapitol, z nichž první tři jsou věnovány teoretickým východiskům, následujících pět pak případovým studiím z jednotlivých zemí. Kromě závěrečné kapitoly shrnující výsledky výzkumu kniha obsahuje též pilotní případovou studii pojednávající o implementaci ESG v rámci vysokoškolské instituce (kapitoly devět a deset). Svým zaměřením a obsahem je kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” určena jak pro výzkumné pracovníky tak pro pracovníky exekutivy vysokoškolských institucí, ministerstev a dalších orgánů státní správy.

Zajišťování kvality v českém vysokém školství

Monografie

Autor: ALENA CHVÁTALOVÁ, JAN KOHOUTEK, HELENA ŠEBKOVÁ (Eds.)

Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.
ISBN: 978-80-7380-154-0
Počet stran: 208
Vydáno: Praha, Česká republika, 2008

Rozvoj mechanismů zajišťování kvality představuje jednu ze základních vývojových priorit vysokého školství jak na evropské úrovni (Boloňský proces) tak na národní úrovni jednotlivých zemí. Důvodem tohoto stavu je snaha státu nejen o zajištění potřebné úrovně vysokoškolského vzdělání ve smyslu efektivního využití vynakládaných veřejných zdrojů ale též samotné úsilí vysokých škol o dosažení co nejvyšší míry kvality jimi vykonávaných činností. V České republice, stejně jako ve většině ostatních signatářských zemích Boloňského procesu, je poskytování ekonomicky efektivního vysokoškolského vzdělání zabezpečeno mechanismem akreditace, zatímco kontinuální zlepšování kvality činností vysokých škol prostřednictvím formativního institucionálního vnitřního hodnocení. Cílem monografie „Zajišťování kvality v českém vysokém školství“ je popsat a zhodnotit vývoj státního mechanismu akreditace a institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení veřejných a soukromých vysokých škol v České republice od roku 1989. Dále pak na základě deskripce vývojové dynamiky mechanismů akreditace a institucionálního hodnocení analyzovat vliv těchto mechanismů na současný stav vysokoškolské politiky na národní úrovni. V neposlední řadě si monografie prostřednictvím analýzy iniciativ usilujících o rozvoj mechanismů zajišťování kvality na nadnárodní úrovni klade za cíl zpřesnit poznání o konvergenci vývoje české a evropské vysokoškolské politiky. Monografie je svým obsahem určena zvláště badatelům a analytikům zabývajících se systémy vysokého školství, ale díky zahrnutí případových studií z jednotlivých vysokých škol obsahující příklady dobré praxe poskytne cenné informace i dalším hlavním aktérům zainteresovaných na vysokoškolském vzdělávání – studentům a jejich rodičům.

CSVŠ se také podílelo na obsahu následujících knih:

Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education​

Monografie

Autor: HEATHER EGGINS (ed.)

Vydavatel: Sense Publishers
ISBN: 978-94-6209-492-5
Počet stran: 180
Vydáno: Rotterdam, Nizozemsko, 2014

This book is an integral part of the major project funded by the EACEA Programme of the European Commission, on the topic of ‘Identifying Barriers in Promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level’. The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) were established in 2005, and are currently being reviewed. The ESG Part 1 applies to all higher education within Europe and proffers advice on all aspects of quality assurance. The book is grounded on the research findings of the three year project (2010– 2013) which has been examining in detail all aspects of quality work in institutions. The research interrogated a sample of 28 higher education institutions in seven countries. The research teams undertaking the work are drawn from the Centre for Higher Education Studies, Prague, Czech Republic, Durham University, UK, University of Latvia (Riga), the Centre for Research in Higher Education Policy (CIPES), Matosinhos, Portugal, Warsaw School of Economics, Poland, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia and the Centre for HigherEducation Policy Studies (CHEPS) University of Twente, Netherlands.

Developing Media Literacy in Public Education: A regional priority in a Mediatized Age

Monografie

Autor: VERONIKA PELLE (Ed.)

ISBN: 978-963-503-622-6
Počet stran: 240
Vydáno: Budapešť, Maďarsko, 2016

The growing scientific discourse on media literacy in the last couple of years proves that the actors of science seem to have recognized this need: a numberof publications and conferences on media literacy have emerged, discussing the benefits and dangers, changes and challenges of our mediatized age. Despite the scientific results, however, few decisive steps promoting medialiteracy have been made in educational policy and practice, either on national or European level. One of the possible reasons behind this delay is the lack of comprehensive, in-depth researches, providing an overview on the state of media literacy in public education on national levels. Our project Developing media literacy in public education: A regional priority in a mediatized age embarked on filling in the above hiatus and facing this challenge in the region of the Visegrad Group (V4) countries: Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic.Funded by the International Visegrad Fund, the main aim of our project – lead by the Institute of Behavioural Sciences and Communication Theory at Corvinus University of Budapest – was to map the state of media literacy in the V4 region and develop an international knowledge base in this field. For this purpose, an academic research group was set in each of the V4 countries.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa