Součástí práce CSVŠ je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Pokud hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

EUROSTUDENT VIII (2021-2024)

Mezinárodní výzkum EUROSTUDENT se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu, který se opakuje každé tři až čtyři roky jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

V letním semestru akademického roku 2021/22 (červen a červenec 2022) proběhlo již osmé kolo mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII. Více informací o aktuálnímu kolu šetření naleznete zde

Výsledky předchozích vln výzkumu najdete v sekci ukončené projekty a také v naší interaktivní aplikaci.

UASiMAP (2020–2023)

Cílem projektu Erasmus+ UASiMAP je vyvinout nástroj na sebereflexi univerzit aplikovaných věd (UAS) v oblasti regionálního zapojení, který bude měřit místní zapojení UAS a vývoj jejich dalších strategií. Projekt mapuje aktivity UAS a zaměřuje na shromažďování příkladů dobré praxe v této oblasti. Bude též vycházet ze zkušeností a závěrů jiných podobných iniciativ a projektů (např. HEInnovate, U-Multirank, TEFCE).

Hlavním řešitelem projektu je EURASHE. Partnery jsou Augentis (Itálie), Flemish Council of Universities of Applied Sciences and Arts (VLHORA), Hungarian Rectors’ Conference, Technological Higher Education Association (THEA, Irsko), The Portuguese Polytechnics Coordinating Council, TTK University of Applied Sciences (TTK UAS, Estonsko) a Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ, ČR). 

Projekt EUROGRADUATE, spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+, vznikl jako pilotní šetření v letech 2018–2020 a bylo do něj zapojeno 8 členských zemí včetně České republiky. V roce 2022 na něj navazuje druhá fáze pilotního šetření, trvající celkem 30 měsíců do června 2024. Té se účastní již 17 zemí EU. Cílem této fáze pilotního šetření je kromě zvýšení počtu zúčastněných zemí také zvýšení kvality dat a v necelé polovině ze zúčastněných zemí také testování využití administrativních dat.

V České republice má projekt na starosti tým Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. Evropské šetření EUROGRADUATE v ČR splyne s národním šetřením, čímž se sníží zátěž vysokých škol i samotných respondentů. Sběr dat bude probíhat od listopadu 2022 do poloviny ledna 2023.

Cílem první fáze pilotního šetření v letech 2018-2019 bylo v první řadě otestovat proveditelnost celoevropského šetření absolventů, identifikovat možné překážky a nalézt jejich řešení. Česká republika se tak prostřednictvím CSVŠ podílela se na plánování, návrhu a realizaci šetření. Druhým cílem projektu v prvním období bylo získat srovnatelná data o absolventech vysokých škol v Evropě, která pomohou tvůrcům politiky sledovat jejich uplatnění na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociálních nerovnostech. Terénní fáze prvního kola pilotního šetření probíhala v období od října 2018 do února 2019 a týkala se absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017.

Eurograduate 2022 se pak zajímá především o zkušenosti absolventů vysokých škol z doby během studia a o dopadu na jejich profesní i občanský život. Hlavními tématy, na která jsou absolventi dotazováni, jsou charakteristiky jejich studijního programu, získané dovednosti, vzdělávací cesty a způsoby vzdělávání, mezinárodní mobilita, výsledky na trhu práce, následně také politické postoje a politická participace. Otázky na některé osobní charakteristiky absolventů, jako je jejich osobní a sociální zázemí a zdravotní stav, pak mají za cíl lepší pochopení různých skupin absolventů.

Více informací o projektu najdete také na https://www.csvs.cz/aktualni-projekty/eurograduate/, případně včetně závěrečných zpráv úvodní fáze pilotního šetření (národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu) a řady dalších dokumentů na webu EUROGRADUATE.

Posilování podnikatelských kapacit ukrajinských žen (2/2023-10/2023)

Cílem projektu vedeného CSVŠ a podporovaného partnerskými organizacemi ze zemí Visegradu a Ukrajiny je rozvíjet podnikatelské myšlení dočasně vysídlených ukrajinských žen prostřednictvím online vzdělávacího programu zaměřeného na zahájení vlastního podnikání v zemích V4. Získané znalosti a kompetence povedou k vytvoření podnikatelských projektů, které budou uplatněny v zemí Visegradu.

Výsledkem příslušných znalostí a rozvinutých dovedností budou podnikatelské nápady účastnic připravené k realizaci na místní úrovni v místech dočasného pobytu.

Tento projekt je financován z Visegrádského fondu.


Education Promotes Growth in Difficult Times: Summing up the MIM Business School and the Visegrad Fund V4 Project

Prezentace z konference

Na projektu se podílí tyto organizace:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

Korvínova univerzita v Budapešti

Linking Foundation

MIM-Kyiv Business School

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa