Součástí práce CSVŠ je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Pokud hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia Šetření DOKTORANDI 2021 je zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Zadavatelem šetření je MŠMT, které výzkum doktorandek a doktorandů podpořilo již v roce 2014.  Současný projekt je však ambicióznější. Jedná se o první vlnu sběru dat, kterou bude zahájeno dlouhodobé systematické šetření studentek a studentů doktorského studia. Doktorské studium a snaha o zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je totiž jednou z priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

Více o projektu Šetření DOKTORANDI 2021 >

EUROSTUDENT VIII (2021–2022)

Mezinárodní výzkum EUROSTUDENT se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu, který se opakuje každé tři až čtyři roky jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

V letním semestru akademického roku 2021/22 (červen a červenec 2022) proběhlo již osmé kolo mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII. Více informací o aktuálnímu kolu šetření naleznete zde

Výsledky předchozích vln výzkumu najdete v sekci ukončené projekty a také v naší interaktivní aplikaci.

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (2020–2023)

Řešitelem projektu je Vysoká škola zdravotnická Praha, dále jsou zapojeni Technická univerzita v Liberci a Sdružení profesního terciárního vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, které jsou na vysokých školách velmi regulované. Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21. století, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů.

Výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva zahrnující metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů, didaktická metoda a učebnice pro školy ukazující i konkrétní příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy a závěrečná konference. Další informace naleznete na webu SPTV.

UASiMAP (2020–2022)

Cílem projektu Erasmus+ UASiMAP je vyvinout nástroj na sebereflexi univerzit aplikovaných věd (UAS) v oblasti regionálního zapojení, který bude měřit místní zapojení UAS a vývoj jejich dalších strategií. Projekt mapuje aktivity UAS a zaměřuje na shromažďování příkladů dobré praxe v této oblasti. Bude též vycházet ze zkušeností a závěrů jiných podobných iniciativ a projektů (např. HEInnovate, U-Multirank, TEFCE).

Hlavním řešitelem projektu je EURASHE. Partnery jsou Augentis (Itálie), Flemish Council of Universities of Applied Sciences and Arts (VLHORA), Hungarian Rectors’ Conference, Technological Higher Education Association (THEA, Irsko), The Portuguese Polytechnics Coordinating Council, TTK University of Applied Sciences (TTK UAS, Estonsko) a Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ, ČR). 

EUROGRADUATE (2018-2024)

Projekt EUROGRADUATE, spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+, vznikl jako pilotní šetření v letech 2018–2020 a bylo do něj zapojeno 8 členských zemí včetně České republiky. V roce 2022 na něj navazuje druhá fáze pilotního šetření, která bude trvat celkem 30 měsíců do června 2024. Té se účastní již 17 zemí EU. Cílem této fáze pilotního šetření je kromě zvýšení počtu zúčastněných zemí také zvýšení kvality dat a v necelé polovině ze zúčastněných zemí také testování využití administrativních dat.

V České republice má projekt na starosti tým CSVŠ. Evropské šetření EUROGRADUATE v ČR splyne s národním šetřením, čímž se sníží zátěž vysokých škol i samotných respondentů. Začátek sběru dat je naplánován do prostředka října 2022. Oslovení u nás budou všichni absolventi všech vysokých škol z příslušných kohort.

Cílem první fáze pilotního šetření v letech 2018-2019 bylo v první řadě otestovat proveditelnost celoevropského šetření absolventů, identifikovat možné překážky a nalézt jejich řešení. Česká republika se tak prostřednictvím CSVŠ podílela se na plánování, návrhu a realizaci šetření. Druhým cílem projektu v prvním období bylo získat srovnatelná data o absolventech vysokých škol v Evropě, která pomohou tvůrcům politiky sledovat jejich uplatnění na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociálních nerovnostech. Terénní fáze prvního kola pilotního šetření probíhala v období od října 2018 do února 2019 a týkala se absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Hlavní výsledky šetření z období 2018-2019 v Česku si můžete zobrazit přímo zde

Více informací o projektu včetně závěrečných zpráv úvodní fáze pilotního šetření (národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu) naleznete na webu EUROGRADUATE.

Aktuální informace k projektu o souvislostech sledování absolventů se bylo možné dozvědět a diskutovat na  webináři „Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022. 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa