Součástí práce CSVŠ je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Pokud hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

Šetření DOKTORANDI 2021 (2021–2022)

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia Šetření DOKTORANDI 2021 je zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Zadavatelem šetření je MŠMT, které výzkum doktorandek a doktorandů podpořilo již v roce 2014.  Současný projekt je však ambicióznější. Jedná se o první vlnu sběru dat, kterou bude zahájeno dlouhodobé systematické šetření studentek a studentů doktorského studia. Doktorské studium a snaha o zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je totiž jednou z priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

Více o projektu Šetření DOKTORANDI 2021 >

EUROSTUDENT VIII (2021–2022)

Mezinárodní výzkum EUROSTUDENT se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu, který se opakuje každé tři až čtyři roky jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

V jarním semestru akademického roku 2021/2022 proběhne již osmé kolo mezinárodního šetření EUROSTUDENT. Rok 2021 je přípravným: mezinárodní týmy budou upravovat obsah dotazníků i metodologii. V České republice budeme ve stejném roce připravovat ve spolupráci s MŠMT a vysokými školami českou národní část dotazníku. 

Výsledky předchozích vln výzkumu najdete v sekci ukončené projekty a také v naší interaktivní aplikaci.

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (2020–2023)

Řešitelem projektu je Vysoká škola zdravotnická Praha, dále jsou zapojeni Technická univerzita v Liberci a Sdružení profesního terciárního vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, které jsou na vysokých školách velmi regulované. Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21. století, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů.

Výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva zahrnující metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů, didaktická metoda a učebnice pro školy ukazující i konkrétní příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy a závěrečná konference. Další informace naleznete na webu SPTV.

UASiMAP (2020–2022)

Cílem projektu Erasmus+ UASiMAP je vyvinout nástroj na sebereflexi univerzit aplikovaných věd (UAS) v oblasti regionálního zapojení, který bude měřit místní zapojení UAS a vývoj jejich dalších strategií. Projekt mapuje aktivity UAS a zaměřuje na shromažďování příkladů dobré praxe v této oblasti. Bude též vycházet ze zkušeností a závěrů jiných podobných iniciativ a projektů (např. HEInnovate, U-Multirank, TEFCE).

Hlavním řešitelem projektu je EURASHE. Partnery jsou Augentis (Itálie), Flemish Council of Universities of Applied Sciences and Arts (VLHORA), Hungarian Rectors’ Conference, Technological Higher Education Association (THEA, Irsko), The Portuguese Polytechnics Coordinating Council, TTK University of Applied Sciences (TTK UAS, Estonsko). 

Mezinárodní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality ukrajinských univerzit (2019–2021)

Projekt si klade za cíl posílit kapacity managementu, mladých pedagogů, vědeckých pracovníků a magisterských studentů na vybraných ukrajinských univerzitách v oblasti kvality vzdělávání, vědecko-výzkumné činnosti, spolupráce s praxí a komunitního zapojení. Cíle bude dosaženo skrze aktivní účast českých VŠ akademiků při sdílení know-how a přenosu dobré praxe z ČZU na partnerské univerzity. 

Součástí realizace projektu jsou odborné tematicky zaměřené workshopy na implementaci nástrojů kvality vzdělávání a posílení vědecko-výzkumné činnosti. Nedílnou součástí je posilování spolupráce s podnikatelskou sférou ohledně studentských praktických stáží a pilotní utváření strategie pro rozvoj regionu na univerzitě BTNAU. 

Navrhovaný projekt navazuje na zkušenosti z realizace předešlých projektů na Ukrajině a rozšiřuje činnost, kdy kromě SNAU a SSU projekt cílí též na další univerzity – Bila Cerkva National Agrarian University, Kharkic National Agrarian University a Dnieper State Agrarian-Economic University.

EUROSTUDENT VII (2018–2020)

V roce 2019 proběhlo sedmé kolo mezinárodního výzkumu EUROSTUDENT, který se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. 

Výzkumu se účastní celkem 28 evropských zemí včetně České republiky. Sběr dat proběhl mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů, a to formou on-line dotazníku. Podívejte se na první výsledky (ze začátku srpna 2019). Více informací k terénní fázi projektu, o odměnách za participaci a také o GDPR najdete zde.

Výsledky z předchozího šetření EUROSTUDENT VI jsou prezentovány zde. Výsledky výzkumu jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

During the summer semester of the academic year 2018/2019, the seventh round of the international survey EUROSTUDENT is being held in the Czech Republic. The EUROSTUDENT survey is focused on the socio-economic dimension of student´s life in Europe. Main topics are, for example, issues focused on economic conditions of study (resources and expenses), housing, possible difficulties of students who have to tackle with health problems, experience with foreign mobility or satisfaction with the choice of study program. A total of 28 European countries, including the Czech Republic, participate in the research. The target population of the research is students of bachelor’s and master’s degree programs and the survey was in the form of an on-line questionnaire.

The results of the EUROSTUDENT research are essential not only from the point of view of individual research topics, but also because they allow a broad (European) comparison over time and thus identify trends related to students and their socio-economic background.

Information about the first results (from the beginning of August 2019) is available hereInformation about the field phase of the project, about the prize draw and about GDPR can be found here (in Czech language).

EUROGRADUATE (2018 – nyní)

Projekt EUROGRADUATE, spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+, vznikl jako pilotní šetření v letech 2018–2020 a bylo do něj zapojeno 8 členských zemí včetně České republiky. Cílem bylo v první řadě otestovat proveditelnost celoevropského šetření absolventů, identifikovat možné překážky a nalézt jejich řešení. Česká republika se tak prostřednictvím CSVŠ podílela se na plánování, návrhu a realizaci šetření. Druhým cílem projektu v prvním období bylo získat srovnatelná data o absolventech vysokých škol v Evropě, které pomohou tvůrcům politiky sledovat jejich uplatnění na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociálních nerovnostech. 

Šetření probíhalo v období od října 2018 do února 2019 a týkalo se absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Více informací o projektu včetně závěrečných zpráv (národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu) naleznete na webu EUROGRADUATE. Hlavní výsledky šetření v Česku si můžete zobrazit přímo zde.

Projekt bude pokračovat šetřením i v následujících letech.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa