EUROSTUDENT VIII se tradičně zabývá sociálně-ekonomickými podmínkami studia na vysoké škole a jeho hlavními cílovými skupinami jsou studující v bakalářských a magisterských studijních programech.

Kromě otázek spojených s tradičním zaměřením výzkumu na studijní a životní podmínky studentů vysokých škol je v tomto ročníku kladen důraz na zdravotní aspekty života studentů, na diskriminaci a případné dopady na studium (včetně poskytované podpory v nepříznivých situacích ze strany vysoké školy). Studentům v České republice jsou nadto pokládány otázky týkající se jazykových znalostí a jejich rozvoje během studia. Tento český modul byl do dotazníku zařazen již v minulé vlně šetření, a proto máme unikátní možnost srovnání těchto dovedností.

AKTUÁLNĚ: 10. a 11. července 2024 se ve Vídni uskuteční závěrečná konference k výsledkům z šetření EUROSTUDENT VIII. 

Více o programu konference s názvem „Reshaping Higher Education: Inclusivity, Innovation, and Resilience in a Complex Post-Pandemic Era“ naleznete přímo  na oficiálních stránkách.

Souhrnná národní zpráva z šetření

Zveřejňujeme souhrnnou národní zprávu z šetření. Je finálním, avšak otevřeným výstupem, ve kterém chceme zohlednit případné další komentáře. Ve zprávě naleznete všechna nejdůležitější zjištění v Manažerském souhrnu. Celou zprávu naleznete v sekci Dokumenty.

Prezentace vybraných výsledků z šetření

V sekci Dokumenty naleznete prezentaci k výsledkům z šetření, která se uskutečnila 22. 9. 2023 v rámci semináře organizovaného MŠMT.

Jak a co se dělo v rámci osmé vlny šetření EUROSTUDENT v České republice

 • Sběr dat na vysokých školách začal 25. května a skončil 15. července 2022.
 • Do oslovování studentů se zapojily všechny veřejné vysoké školy a většina soukromých, a rovněž jedna státní.
 • Bylo osloveno více než 250 000 studentů v bakalářském a magisterském studiu.
 • Dotazník začalo vyplňovat 27 174 respondentů a 16 421 z nich dotazník dokončilo.
 • V českém jazyce vyplňovalo dotazník 93 % respondentů, ostatní v anglickém jazyce.
 • Dotazník vyplnilo 59 % žen a 39,5 % mužů a zhruba 1,5 % respondentů se k žádnému pohlaví nepřihlásilo.
 • V dotazníku převažovali bakaláři (64 %), 23 % bylo studujících v navazujícím bakalářském studiu.
 • Pro analýzu na mezinárodní úrovni je po prvním čištění dat k dispozici více než 15 000 případů. Srovnání s EUROSTUDENTEM VII: 19 000 případů.
 • Komunikace a úzká spolupráce s koordinačním týmem EUROSTUDENT (v listopadu se 2 členové týmu zúčastní schůzky ve Vídni – kontrola správnosti vyčištěných dat, apod.).
 • Datové soubory pro zúčastněné vysoké školy (tam, kde to bude možné a relevantní, především z hlediska počtu respondentů vysoké školy).


Otázky kolem EUROSTUDENTA
(souvisí i s dalšími národními a mezinárodními šetřeními!)

 • Nízká návratnost (Jde o prohlubující se problém. Jak zajistit větší ochotu vstoupit do dotazníku? Motivace respondentů? Ale také jak efektivně ovlivnit technické „okolnosti“ spojené s rozesílkou pozvánek? Letošní vlna ovlivněna také pozdním spuštěním sběru dat…)
 • Nízká míra dokončování vyplňování dotazníku (délka dotazníku pro studující v ČR x jiné země s lepší návratností i mírou dokončování).
 • Koordinace s institucionálními šetřeními (v tomto šetření bylo ošetřeno s vysokými školami, kterých se kolize týkala, díky vstřícnosti kontaktních osob).

V sekci Dokumenty k projektu naleznete ke stažení informace k ochraně a zpracování osobních dat respondentů

In the summer semester of the academic year 2021/2022 (May/June 2022), the 8th round of the international EUROSTUDENT survey will take place in the Czech Republic.

EUROSTUDENT VIII traditionally focuses on the socio-economic conditions of study at higher education institutions and its main target groups are students in Bachelor and Master programmes.

In addition to questions related to the main research topic, the questionnaire of the current survey focuses on health aspects of life, discrimination and possible impacts on studies (including support provided in adverse situations by the higher education institution).

The specifically Czech part of the questionnaire includes several questions focused on language skills and their development during studies. As similar questions were asked in 2019, we will have a unique opportunity for comparison.

The launch of the EUROSTUDENT online survey is about to start

Students will be contacted by their home higher education institution and will be asked to complete an online questionnaire via an assigned link/entry.

Prize draw for respondents of survey EUROSTUDENT

At the end of the questionnaire, you will have the opportunity to leave us your e-mail contact, which will be used as an entry into a prize draw:

 • the main prize:  electronic voucher to Alza worth CZK 7,000

 • the 2nd – 4th prize: electronic voucher to Alza worth CZK 5,000

 • the 5th – 14th prize: electronic voucher to Alza worth CZK 1,000

The draw will take place after the completion of data collection and we will inform you about the results. The winners will receive the voucher to their e-mail address.

Please find information on personal data protection and processing available for a download in the documents seciton of this page.

Problémy se správným přiřazením ke studijním programům jsou časté, a proto se omlouváme za tuto chybu. Chybu jsme se pokusili vyřešit zejména tím, že nyní máte možnost svůj studijní program – pokud ho nenajdete v seznamu – vepsat do volného políčka „ručně“.

Studující v některých malých studijních programech se obávají, že by mohlo dojít k jejich identifikaci na základě propojení dvou informací – studijního programu a ročníku studia. Chceme vás ujistit, že v datech, se kterými budeme pracovat dále, budou v takových případech data agregována do větších celků, aby identifikace konkrétního respondenta nebyla v žádném případě možná.

Věříme, že takto formulovaná výše možného stipendia mohla být pro některé z vás poněkud šokující a ujišťujeme vás, že to nebylo naším záměrem. Tato částka však nebyla vybrána náhodně ani z nedostatku informací o obvyklých nákladech, ale navazuje mimo jiné na historii výše základního stipendia v relativně nedávné době. Pro případ, že takovou částku považujete za zcela nedostatečnou, využijte, prosím, z nabízené škály příslušně silnou odpověď. Otázka rovněž nestojí sama o sobě, ale je doplněna dalšími, které jsou zaměřeny na konkrétní strukturu nákladů a příjmů doktorandek a doktorandů, kteří se nacházejí v nejrůznějších životních situacích. Věříme, že nám právě kombinace těchto otázek umožní v dostatečné míře pochopit finanční potřeby většiny studujících doktorských programů.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa