Projekt EUROGRADUATE 2022 probíhající v letech 2022-2024 je druhou fází evropského pilotního výzkumného šetření absolventů vysokých škol probíhající v sedmnácti evropských zemích a navazující na EUROGRADUATE 2018 probíhající v letech 2018-2019 v osmi zemích. Česká republika se do šetření zapojila již v první pilotní fázi a v současné době u nás evropské a národní šetření absolventů splynulo.

 • 17 zúčastněných evropských zemí:
  • Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko
 • Vysoké školy účastnící se v České republice:
  • veřejné vysoké školy kromě dvou
  • 31 soukromých vysokých škol
  • jedna ze dvou státních vysokých škol
 • oslovení absolventi ve všech zúčastněných zemích:
  • absolventi, kteří úspěšně ukončili bakalářské nebo magisterské studium v akademických letech 2016/2017 a 2020/2021
 • oslovení absolventi v České republice:
  • absolventi, kteří úspěšně ukončili bakalářské, magisterské nebo doktorské studium v akademických letech 2016/2017 a 2020/2021
  • někteří absolventi, kteří úspěšně ukončili studium v akademických letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
  • absolventi vysokých škol z let 2013-2017, kteří byli respondenty národního výzkumného šetření Absolvent 2018 a dali souhlas s opakovaným oslovením  

Šetření EUROGRADUATE 2022 v České republice

V České republice se evropské šetření spojuje s národním šetřením, což sníží zatížení respondentů i spolupracujících vysokých škol.

Sběr dat od listopadu 2022 do 5. března 2023 (absolventi akademických let 2016/2017 – 2020/2021 oslovení vysokými školami) a květen 2023 (absolventi, kteří byli respondenty národního výzkumného šetření Absolvent 2018 a dali souhlas s opakovaným oslovením)

Účast na šetření je zcela dobrovolná.

Primárním cílem výzkumného šetření je získat údaje o zkušenostech absolventů vysokých škol z doby během studia a o dopadu na jejich profesní i občanský život. Hlavními tématy, na která jsou absolventi dotazováni, jsou charakteristiky jejich studijního programu, získané dovednosti, vzdělávací cesty a způsoby vzdělávání, mezinárodní mobilita, výsledky na trhu práce, následně také politické postoje a politická participace. Otázky na některé osobní charakteristiky absolventů, jako je jejich osobní a sociální zázemí a zdravotní stav, mají za cíl lepší pochopení různých skupin absolventů.

Řešení projektu v České republice má na starosti Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., pověřené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní je koordinace s jednotlivými vysokými školami, které oslovují své absolventy se žádostí o vyplnění dotazníku prostřednictvím e-mailů. Webovou aplikaci s dotazníkem vytvářela a na zpracování dat se bude podílet také společnost DATA COLLECT s.r.o.

Rozsah projektu: oproti evropskému zaměření v České republice bude mít šetření Eurograduate poněkud širší záběr kromě rozšíření o absolventy doktorského studia (kterého se zúčastní jen některé země) také o některé absolventy z akademických let 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 navíc k absolventům z let 2016/2017 a 2020/2021 šetřeným ve všech zúčastněných zemích.

Především ale v České republice dojde oproti evropskému šetření také k oslovení absolventů, kteří dali svůj souhlas s opakovaným šetřením během národního šetření Absolvent 2018, získáme tak také informace o tom, jak se zkušenosti absolventů vysokých škol vyvíjejí také později s větším časovým odstupem od ukončení studia.

Poděkování za účast v šetření: rádi bychom všem respondentům poděkovali za jejich ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. Velmi si toho vážíme. A rádi bychom poděkovali jednak sdílením výsledků šetření, jakmile budou k dispozici, jednak v alespoň omezené podobě materiálně. Po ukončení sběru dat vylosujeme z respondentů, kteří s tím budou souhlasit, tři, kteří získají dárkový poukaz od společnosti Alza v hodnotě 5 000 Kč, a pětatřicet, kteří získají dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč.

 Hlavní cíle výzkumného šetření EUROGRADUATE 2022 na evropské úrovni

První (2018-2019) i současná druhá (2022-2024) fáze pilotního šetření mají za cíl vytvoření a provádění pravidelného, komplexního, srovnatelného a longitudinálního evropského výzkumného šetření o absolventech vysokých škol. Je součástí evropské iniciativy Evropské komise pro sledování absolventů a realizuje doporučení expertní skupiny Evropské komise pro sledování absolventů týkající se postupného budování evropského mechanismu sledování absolventů. Cílem EUROGRADUATE je nakonec srovnatelným výzkumným šetřením absolventů pokrýt všechny země Evropského hospodářského prostoru (EHP).

V současné chvíli jsou hlavními cíli výzkumného šetření EUROGRADUATE 2022 na evropské úrovni:

 • vyvinout nástroje a postupy pro sběr srovnatelných údajů v zúčastněných zemích;
 • podporovat zúčastněné země ve všech krocích přípravy a provádění sběru dat, jakož i při zpracování a analýze dat;
 • koordinovat sběr dat v zúčastněných zemích;
 • zpracovat údaje a připravit mezinárodní soubor dat na mikroúrovni zahrnující všechny zúčastněné země;
 • analyzovat údaje a připravit srovnávací souhrnnou zprávu o klíčových výsledcích ve všech tématech šetření EUROGRADUATE;
 • šířit výsledky projektu, publikace a výstupy, včetně souboru dat k vědeckému využití;
 • zhodnotit organizaci projektu, sběr dat a jejich kvalitu a vyvodit doporučení a návrhy pro další rozvoj evropského průzkumu absolventů.

Pokud máte zájem o více informací o projektu, najdete je včetně závěrečných zpráv z úvodní fáze pilotního šetření (národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu) a řady dalších dokumentů na webu EUROGRADUATE.

The Czech national research „Doctoral Students 2021“ is focused on the reflection of the study conditions of doctoral students.

The survey is supported by the Ministry of Education, Youth and Sports. Doctoral studies and the effort to increase its quality and success are one of the priorities of the new Strategic Plan of the Ministry of Education, Youth and Sports for the area of universities for 2021+.

The fist wave of data collection for the National Doctoral Student Survey „Doctoral Students 2021“ ended with the year 2021.

In 2022 we are going to focus on data preparation, analysis and presentation of the results.

The object of research interest is among other doctoral scholarships and the overall financial conditions of the study, relationship with the supervisors, support from the university, and of course the motivation of doctoral students to study and their career prospects. Additionally we will ask what threatens their study and what benefits it.

The project is planned as a long-term project. In the first phase of the survey, i.e. during data collection, we contacted all PhD students who are studying in the academic year 2021/2022 in full-time and combined forms of study, as well as those who are currently interrupted, together more than 20,000 potential respondents.

The survey will continue as a longitudinal one with regular follow-up surveys on individual topics, where we want to re-address the respondents who will allow us to do so. The next national survey will then take place in approximately 4 to 5 years.

Please find information on personal data protection and processing available for a download in the documents seciton of this page.

 

„Informace o výzkumném šetření a ochraně osobních údajů (GDPR včetně textu souhlasu respondentů)“

V oslovení a komunikaci s absolventy dbáme na zajištění všech požadavků z hlediska nakládání s osobními údaji (GDPR). Zároveň dbáme na anonymitu šetření: přímé odkazy/unikátní URL generované agenturou zajišťující sběr dat budou zasílány absolventům jejich vysokými školami. Dotazování tak zůstává anonymní, neboť řešitel a agentura sice mají přímé odkazy a dotazníky, ale nemají k nim přiřazená jména, resp. adresy, protože seznamy absolventů od škol k dispozici nemají. Školy naopak mají jména a adresy s kódy, ale nebudou k nim moci přiřadit výsledné soubory.

V případě absolventů oslovovaných na základě souhlasu s opakovaným oslovením během šetření Abslovent 2018 jsou e-mailové adresy a sebraná data ukládána odděleně.

Odděleně od ostatních dat bude uložena také e-mailová adresa absolventů, kteří dají souhlas s opakovaným oslovením a zároveň budou moci být zařazení, pokud si to budou přát, do slosování o dárkové poukazy.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa