22. 10. 2019 proběhla konference „Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva“.

 

Absolvent 2018/ English project page

Výzkumný projekt Absolvent 2018 realizovalo v období 2018–2019 podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za laskavé součinnosti participujících vysokých škol v České republice.

Šetření mělo dvě části:

  • popis a analýzu kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis profesní dráhy absolventů vysokých škol;
  • popis a analýzu kvality zapojení absolventů na trh práce a jejich krátkodobé i dlouhodobé uplatnitelnosti s ohledem na získané vzdělání z pohledu zaměstnavatelů.

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou byli absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří získali vysokoškolský diplom v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017, a zároveň neabsolvovali další studium na vysoké škole v roce 2018 a ani v době šetření nestudovali na vysoké škole v žádné formě studia. Druhou cílovou skupinou byli zaměstnavatelé absolventů vysokých škol z první cílové skupiny.

Sběr dat
Dotazníky bylo možno vyplňovat od 8. října do 16. prosince 2018.

Dobrovolnost

Účast na šetření byla dobrovolná a bylo ji možno kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Účel šetření

Účelem šetření bylo poskytnout Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy informace pro tvorbu vysokoškolské politiky, vysokým školám potřebnou zpětnou vazbu a podněty ke zlepšení, uchazečům o studium a studentům vysokých škol pak cenné zkušenosti o možnostech uplatnění různých oborů studia. Projekt byl jedinečný svým celonárodním rozsahem a umožnil srovnání jednotlivých vysokých škol a jejich absolventů.           

Řešení projektu

Řešení projektu vyžadovalo součinnost řady subjektů, které byly koordinovány Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní úlohu měly vysoké školy, které oslovily své absolventy s žádostí o vyplnění dotazníku. Komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu. Webovou aplikaci s dotazníkem vytvářela a spravovala společnost ppm factum research s. r. o.

Ochrana osobních údajů

V oslovení a komunikaci s absolventy byly zajištěny všechny požadavky z hlediska nakládání s osobními údaji (GDPR). Využití osobních údajů v evidenci vysokých škol pro účely šetření má právní oporu ve stanovisku MŠMT. Oslovování absolventů v rámci projektu Absolvent 2018, jehož cílem bylo zjišťování dat nezbytných ke zvyšování kvality vysokých škol, je chápáno jako zpracování osobních údajů nezbytných pro účely oprávněných zájmů správce (tj. příslušné vysoké školy) dle článku 6 odst. 1 písm. f) EU 2016/679 GDPR. Právními oporami oprávněného zájmu vysokých škol jakožto správců osobních údajů jsou zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 77a, § 77b, § 78) a nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

Další informace o ochraně osobních údajů byly k dispozici při vyplňování dotazníku.

Anonymita šetření

Absolventi obdrželi přímý odkaz/unikátní URL pro přihlášení do dotazníku. Přímé odkazy/unikátní URL generované agenturou zajišťující sběr dat byly zasílány absolventům vysokými školami. Vysoké školy průběžně dostávaly seznam přímých odkazů absolventů, kteří již vyplnili dotazník. Školy pak tyto seznamy využívaly pro upomínání těch absolventů, kteří dotazník dosud nevyplnili. Dotazování tak zůstalo anonymní, neboť řešitel a agentura sice měli přímé odkazy a dotazníky, ale neměli k nim přiřazená jména, resp. adresy, protože seznamy absolventů od škol nedostaly. Školy naopak měly jména a adresy s kódy, ale nemohly k nim přiřadit výsledné soubory.

Absolventi byli požádáni, aby na konci dotazníku oslovili (dobrovolně) emailem svého zaměstnavatele (vedoucí, personalista), který tak mohl přímo vstoupit do webového dotazníku pro zaměstnavatele. Kontaktní údaje na zaměstnavatele tedy vůbec neměl řešitel ani výzkumná agentura k dispozici.

Výsledky projektu

Souhrnná zpráva o šetření Absolvent 2018

Kontaktabsolvent@csvs.cz

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License