Mezinárodní spolupráce a dialog v politice EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

 In

Kromě silného mezinárodního zaměření programu Erasmus+ má Evropská komise aktivní politiku spolupráce v oblasti vzdělávání (zejména vysokoškolského) a přípravy se zeměmi mimo Evropskou unii. Tato politika má pět hlavních priorit: 

  1. Podporovat a prosazovat EU jako centrum vzdělávání a přípravy 
  1. Podporovat partnerské země mimo EU v jejich snaze o modernizaci 
  1. Podporovat společné hodnoty a bližší porozumění mezi různými lidmi a kulturami 
  1. Podporovat členské země a vysokoškolské instituce v EU i v dalších zemích v jejich internacionalizačním úsilí 
  1. Zlepšit kvalitu služeb a lidských zdrojů v EU a okolí prostřednictvím vzájemného učení, srovnávání a výměn dobré praxe 

Spolupráce se zeměmi mimo EU zvyšuje kvalitu vzdělávání a přípravy a EU a okolí prostřednictvím podpory peer-to-peer learning a srovnávání se vzdělávacími systémy po celém světě. Pomocí mobility usnadňuje inovace a vytváření pracovních míst a nabízí příležitosti pro studenty a zaměstnance rozšířit si obzory prostřednictvím účasti na unijních programech. Internacionalizace pomáhá evropským univerzitám usnadnit vývoj mezinárodního kurikula a programů joint degree, pěstovat mezinárodní výzkum a inovativní projekty a podporovat výměnu studentů, zaměstnanců a znalostí. To vše umožnil boloňský proces, v jehož rámci se evropské země dohodly na restrukturalizaci svých systémů vysokoškolského vzdělávání, aby se usnadnila a zefektivnila přeshraniční spolupráce. Z těchto zkušeností často čerpá mezinárodní politický dialog mezi EU a mimoevropskými zeměmi, neboť se ukazuje nutnost provádět internacionalizaci současně s reformou politiky. 

Politický dialog s konkrétními regiony a zeměmi 

Evropská unie založila řadu společných fór pro dialog o vysokoškolské politice se zeměmi a regiony mimo EU. Tyto rozhovory přivedou dohromady vyšší úředníky a experty z různých oblastí zájmu z EU i dalších zemí a často je provází konference, semináře a studie na konkrétní témata. Prostřednictvím politického dialogu sdílí EU nejlepší praxi, zvyšuje spolupráci a v některých případech podporuje partnerskou zemi či region v jejich úsilí o reformu vysokoškolského vzdělávání. V širším smyslu by měl politický dialog vytvořit cestu pro zvýšení spolupráce a mobility mezi EU a partnerskými zeměmi či regiony.  

Informace o financování mobility a spolupráce mezi Evropou a dalšími částmi světa v rámci programu Erasmus+ lze nalézt na přehledech základních informací pro jednotlivé země a regiony, konkrétně spolupráce probíhá v rámci Východního partnerství, spolupráce mezi EU a jižním Středomořím, se západním Balkánem, Afrikou, Brazílií, Čínou, Indií, Mexikem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou a USA

Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě 

Vysokoškolské vzdělávání je svou povahou stále více internacionální. Erasmus+ to odráží ve svém silném mezinárodním rozměru, který podporuje mobilitu a spolupráci mezi univerzitami z členských a nečlenských zemí EU.  

Mezinárodní spolupráce je přínosná doma i v zahraničí. V Evropě přispívá k: 

  • Zvýšení celkové kvality evropského vzdělávání usnadňováním peer learningu, spolupráce a srovnávání s ostatními poskytovateli vzdělání ve světě 
  • Usnadnění inovací a vytvoření pracovních míst v Evropě přilákáním mezinárodně mobilních studentů a kvalifikovaných migrantů 
  • Rozšíření obzorů prostřednictvím zkušenosti s pobytem v cizojazyčném a odlišném kulturním prostředí, zvýšení zaměstnatelnosti a příprava studentů na globální občanství 
  • Působení na nové geografické oblasti a jejich obyvatele tak, aby se posílila pozice EU ve světě 

Podpora vzdělání je klíčovým faktorem pro budování silné základny lidského kapitálu v každé zemi a posouvá dopředu rozvoj v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. Od roku 2014 mají všechny země ve světě přístup k programu Erasmus+ s cílem přispět ke snížení chudoby, inkluzivnímu růstu a budování kapacit. Erasmus+ podporuje modernizaci kurikula, zlepšuje kvalitu učení a výuky a podporuje transparentnější vládnutí a spolupráci mezi univerzitami a podniky. Erasmus+ představuje nedílnou součást širší politiky a cílů EU ve světě v rámci zlepšování porozumění a viditelnosti EU a podporou jejích hodnot a zájmů prostřednictvím mezilidských kontaktů a veřejné diplomacie.  

Mezinárodní spolupráce pomáhá EU naplňovat dva druhy politických cílů. Jednak priority vnitřní politiky EU s ohledem na excelenci, přitahování talentů a veřejnou diplomacii, jednak vnější projekce vnitřních politik s ohledem na solidaritu, rozšíření, sousedskou politiku, lidský rozvoj, budování kapacit, migraci, podporu uprchlíkům, mezikulturní dialog  a zvláště podporu čtvrtého cíle udržitelného rozvoje v podobě kvalitního vzdělávání. Podrobnější informace o aktivitách v jednotlivých zemích či regionech lze nalézt zde

Zatraktivnění Evropské unie pro zahraniční studenty 

Studenti a výzkumníci ze zemí mimo EU mohou přispět k růstu a konkurenceschopnosti znalostmi a dovednostmi rozvinutými v Evropě. Programy společného magisterského studium (joint degree) Erasmus Mundus jsou příklady aktivit ke zvýšení přitažlivosti EU jako špičkové studijní a výzkumné destinace. 

Evropa v současnosti přitahuje 45 procent všech mezinárodních studentů. S růstem počtu mobilních studentů narůstají i možnosti studia a evropské univerzity budou muset soupeřit o přilákání talentů ze světa. V rámci tohoto úsilí EU jednak spolupracuje s vnitrostátními agenturami, jednak založila informační portál o možnostech studia v členských zemích Study in Europe, který podporuje i řadu dalších propagačních aktivit, a program Erasmus+ podporuje Alianci studentů a alumni (ESAA), která přispívá mimo jiné prostřednictvím networkingu  a sdílení profesionálních znalostí a dovedností k roli alumni organizací jako aktivních vyslanců evropského vysokého školství, pořadatelů akcí a šiřitelů informací o možnostech studia a výzkumu v Evropě.  

Related Podobná hesla