Politika EU v oblasti inkluzivního vzdělávání

 In

V prosinci 2017 Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise vyjádřily plnou podporu přijetí evropského pilíře sociálních práv. Tato dohoda zdůrazňuje význam sociální, vzdělávací a kulturní dimenze politik EU při vytváření společné evropské budoucnosti týkající se všech občanů, čímž zdůraznila význam inkluzívního vzdělávání.

První zásadou evropského pilíře sociálních práv je, že „každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby nabyl a udržel si dovednosti, které mu umožní plně se účastnit na životě společnosti a úspěšně zvládat změny na trhu práce“.

Jedním ze strategických cílů spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU je propagace rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Jak je uvedeno ve společné zprávě Evropské rady a Evropské komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), strategie EU v těchto oblastech určuje „inkluzivní vzdělávání, rovnost, spravedlnost, nediskriminaci a prosazování občanských kompetencí“ jako prioritní oblasti evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy.

Strategie Evropa 2020 a ET2020 stanovují dva hlavní cíle ohledně inkluzivního vzdělávání v Evropě, jichž má být dosaženo do roku 2020:

Evropská komise ve svém příspěvku k summitu v Göteborgu konaném v listopadu 2017 vytyčila svou vizi evropského prostoru vzdělávání. Tato iniciativa zdůrazňuje význam zajištění kvalitního a inkluzivního vzdělávání od útlého věku, což je základem sociální soudržnosti, sociální mobility a spravedlivé společnosti. Tato vize je podpořena ve sdělení Komise, které uvádí jako jeden z cílů při vytváření evropského prostoru vzdělávání podporu členským zemím v jejich snaze zvyšovat inkluzívnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Na základě návrhů Komise již bylo přijato několik politických iniciativ:

V květnu 2018 přijala Komise návrh nového programu Erasmus, jehož rozpočet je dvojnásobný. Stávající program Erasmus+ již umožňuje milionům mladých Evropanů absolvovat v zahraničí část studia, odbornou stáž nebo praxi. Nový program má tuto příležitost nabídnout ještě většímu počtu mladých lidí pocházejících z různých sociálních prostředí.

Nástroje realizace

Pokrok dosažený jednotlivými členskými zeměmi v oblasti inkluzivního vzdělávání je sledován prostřednictvím zpráv Evropského semestru a Monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Monitor vzdělávání a odborné přípravy rovněž dokládá význam vzdělávání v boji proti sociálním nerovnostem a při podpoře sociálního začlenění.

Evropská komise provedla také řadu opatření v této oblasti, např.:

  • Vytvořila odbornou Pracovní skupinu pro prosazování občanství a společných hodnot, která vydala internetový souhrn osvědčených postupů v této oblasti.
  • Prosadila iniciativu zahrnující tzv. „vzorové příklady“ projektů zaměřených na činnosti, jež mají podporovat sociální začlenění a zamezit vyloučení a násilné radikalizaci mezi mladými lidmi.
  • Představila soubor nástrojů pro prevenci násilné radikalizace určený pracovníkům s mládeží, které hrozí marginalizace.
  • Organizuje Evropskou cenu v oblasti sociálního začleňování ve sportu.

Program Erasmus+ podporuje rovněž iniciativy a činnosti, které mají za cíl vypracování inovativních politik a postupů na místní úrovni, při nichž je prioritou sociální začleňování-

V současné době se Evropská komise věnuje těmto cílům:

  • Rozšíření nové internetové platformy European Toolkit for Schools, kde si školy a učitelé vyměňují osvědčené postupy. Tato platforma nabízí příklady osvědčených postupů a informace o tom, jak ve školách zavádět přístupy založené na spolupráci s cílem zintenzivnit sociální začleňování a rozšířit možnosti úspěchu pro všechny žáky.
  • Rozšíření online platformy pro eTwinning propojující učitele a třídní kolektivy v celé Evropě a nabízející školení týkající se občanské výchovy.
  • Motivuje vysokoškolské instituce, aby udělovaly kredity za dobrovolnou činnost a vypracovávaly osnovy, které propojují akademický obsah s občanskou angažovaností.
  • Podporuje fungování Evropského sboru solidarity, což je iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým lidem příležitost účastnit se jako dobrovolník nebo zaměstnanec projektů pomoci místním či regionálním komunitám doma či jinde v Evropě.
  • Zahájila pilotní projekty a iniciativu s názvem Virtuální výměnný program Erasmus+, jež mladým lidem v Evropě a jižním Středomoří umožní diskutovat a sdílet své názory prostřednictvím strukturovaných internetových konferencí s cílem prohloubit jejich mezikulturní povědomí a toleranci.

Právní předpisy a iniciativy EU

Sdělení Evropské komise – Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury (2018)

Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006)

Doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce (2018)

Related Podobná hesla