Politika EU v oblasti předškolního vzdělávání a péče

 In

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky. Ten se může v různých zemích EU lišit. Tento typ péče a vzdělávání může mít nejrůznější formu: může se jednat o klasické jesle či mateřskou školku, financované ze soukromých či veřejných zdrojů, či rodinná centra předškolní výchovy apod. Kvalita předškolního vzdělávání a péče zásadně ovlivňuje nejen pozdější školní prospěch dítěte, ale v konečném důsledku i jeho pozdější uplatnění ve společnosti či zaměstnatelnost, a to zejména u dětí ze znevýhodněného prostředí. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání a péče hraje proto v této souvislosti významnou roli a je dobrou investicí do dalšího vzdělávání či odborné přípravy.

Politika Evropské komise v oblasti předškolního vzdělávání a péče

Komise přijala návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče, jehož cílem je podpořit členské státy v jejich úsilí o zlepšení přístupu k systémům předškolního vzdělávání a péče a zvýšení jejich kvality.

Návrh obsahuje kvalitativní rámec složený z 5 klíčových prvků:

  • přístup k předškolnímu vzdělávání a péči,
  • odborná příprava a pracovní podmínky zaměstnanců odpovědných za předškolní vzdělávání a péči,
  • stanovení odpovídajících osnov a řízení,
  • financování,
  • systémy monitorování a hodnocení.

Na základě tohoto rámce kvality již byly realizovány reformy v mnoha zemích a přispělo se k rozšíření nabídky předškolního vzdělávání a péče. Referenční hodnota EU (95 % dětí starších 4 let v předškolním zařízení) byla obecně dosažena, ačkoli mezi jednotlivými zeměmi, regiony a oblastmi stále existují velké rozdíly. Členské státy mají podporu Evropské komise jak při zjišťování výzev v této oblasti, tak v jejich následném řešení.

Komise rovněž usnadňuje spolupráci mezi členskými zeměmi v oblasti předškolního vzdělávání a péče tím, že jim poskytuje nezbytné údaje a provádí analýzu aktuálního vývoje v Evropě. Další kroky v této oblasti zahrnují:

  • Zahájení činnosti tematické pracovní skupiny na podzim roku 2018 v délce trvání dvou let, v níž zasedají odborníci z jednotlivých členských zemí a zástupci evropských organizací, které se o téma kvality předškolního vzdělávání a péče zajímají. Činnost skupiny se zaměří zejména na otázku začleňování a rozvoje zaměstnanců předškolních zařízení.
  • Pokračování ve financování projektů ze strany Evropské komise, které přispívají ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče, včetně kurzů odborného vzdělávání a přípravy pracovníků z této oblasti. Velkou roli v tomto směru sehraje především program Erasmus+.

Další zdroje informací

Možný přínos předškolního vzdělávání a péče a podmínky pro jeho dosažení (studie) (2018)

Současný stav vnitrostátních rámců kvality předškolního vzdělávání a péče a jejich návaznost na situaci v jednotlivých členských zemích EU – studie  (2018)

Přeměna evropských služeb a zařízení předškolního vzdělávání a péče na odborné vzdělávací komunity: hybné síly, překážky a další směřování (2017)

Vliv kompetencí rané gramotnosti na pozdější rozvoj matematických kompetencí – studie TIMSS & PIRLS 2011 (2016)

Profesionalizace asistentů pracujících v zařízeních předškolního vzdělávání a péče: směrem k odborné kvalifikaci (2016)

Předškolní péče: pracovní podmínky, odborné vzdělávání a kvalita služeb – systematický přezkum (2015)

Studie o účinném využívání předškolního vzdělávání a péče při prevenci předčasného ukončování školní docházky (2014)

Právní předpisy a iniciativy EU

Doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče (2019)

Závěry Rady o integrovaných politikách rozvoje v raném dětství jako nástroj pro zmírnění chudoby a podporu sociálního začlenění (2018)

Závěry Rady o rozvoji škol a vynikající výuce  (2017)

Sdělení Komise o rozvoji a vynikající úrovni výuky poskytující výborný start do života  (2017)

Závěry Rady o úloze předškolního a základního vzdělávání při podpoře kreativity, inovativnosti a digitálních kompetencí (2015)

Related Podobná hesla