Politika EU na podporu inovací ve vzdělávání

 In

Vylepšování a modernizace vzdělávacích systémů je pro Evropskou unii klíčová priorita. Vzdělávací organizace jako školy či vysokoškolské instituce se musí rozvíjet a přizpůsobit, aby dosáhly svého základního cíle: vzdělávat studenty, aby byli úspěšní v komplexním a vzájemně propojeném světě, který čelí rychlým technologickým, kulturním, ekonomickým a demografickým změnám.

Evropská komise podporuje inovace ve vzdělávání prostřednictvím následujících iniciativ:

Spolupráce mezi univerzitami a byznysem

Posílení blízkých vazeb mezi univerzitami a byznysem může povzbudit výměnu a sdílení znalostí, vytvořit dlouhodobá partnerství a příležitosti a pohánět inovace, podnikání a kreativitu. Bližší spolupráce s byznysem pomůže vysokoškolským institucím rozvíjet studijní programy a přístupy k výuce v souladu s potřebami studentů a společnosti. To napomáhá absolventům rozvíjet správné dovednosti a postoje pro trh práce i jejich osobní život. Existuje mnoho příkladů úspěšné spolupráce mezi univerzitami a průmyslem v Evropě, její rozsah a forma se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi, vysokoškolskými institucemi i obory (podrobněji zde).

Fórum pro univerzity a podniky se koná od roku 2008 každé dva roky v Bruselu a představuje platformu pro navazování kontaktů a výměnu idejí a dobré praxe pro vysokoškolské instituce, soukromé i veřejné společnosti, obchodní asociace, zprostředkovatele, veřejné orgány a tvůrce politik. Účastníci fóra se zabývají aktuálním stavem spolupráce mezi byznysem a univerzitami a politickými iniciativami a programy potřebnými na její podporu. Tematická fóra se konají na základě pravidelné spolupráce mezi členskými státy a zaměřují se na klíčová témata na národní a regionální úrovni.

HEInnovate

HEInnnovate představuje volně dostupný nástroj umožňující jednotlivým vysokoškolským institucím provést vlastní, nezávislé hodnocení instituce jako celku, jejích fakult, kateder a oddělení v oblasti výkonnosti a rozvoje podnikatelské a inovativní stránky dané instituce.

Znalostní aliance

Znalostní aliance jsou nadnárodní projekty, které propojují vysokoškolské instituce a podniky pracující na společných otázkách. Celkovým cílem je posílit schopnost Evropy inovovat a podpořit modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Znalostní aliance se zaměřují na témata, jako je rozvoj nových, inovativních a víceoborových přístupů k výuce a studiu, dále podpora podnikání a podnikatelských dovedností pracovníků vysokoškolských institucí a podniků a rovněž výměny poznatků a spolupráce na nových řešeních. Jsou otevřené jakémukoli oboru a odvětví, jakož i meziodvětvové spolupráci.

Organizace, které mají o program zájem, se mohou účastnit jako součást konsorcia, které se skládá minimálně ze šesti nezávislých organizací z alespoň tří programových zemí, z nichž alespoň dvě musí být vysokoškolské instituce a nejméně dvě musí být podniky (poradenské a zprostředkovatelské společnosti jsou způsobilé za předpokladu, že tyto země prokáží relevantní zkušenosti a odhodlání v dané oblasti). Organizace z partnerských zemí jsou vítány, je však třeba prokázat jejich přidanou hodnotu v konsorciu. Konsorcium musí vést žadatel, kterým je organizace předkládající návrh jménem partnerů a odpovídající za celkové provedení projektu.

HESS – vysokoškolské vzdělání pro inteligentní specializaci

Vysokoškolské instituce mohou hrát klíčovou roli při utváření a zavádění strategie inteligentní specializace, neboť jako jedny z mála institucí mohou propojit všechny tři prvky znalostního trojúhelníku (výzkum, vzdělávání a inovace). Mohou budovat inovační kapacity v regionu a hrát mnohem širší roli než dosud, zejména v méně rozvinutých oblastech (viz závěry zprávy expertní skupiny svolané Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace). Tato zjištění byla v pozadí vzniku projektu Vysokoškolské vzdělávání pro inteligentní specializace (HESS), který je realizován v partnerství s Generálním ředitelstvím pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu.

Projekt byl spuštěn v březnu roku 2016 a zaměřuje se na možnosti vysokoškolského vzdělávání přispět k realizaci strategie pro inteligentní specializaci. Hlavní cíle jsou jednak pomoc při rozvíjení schopnosti inovace posílením role vysokoškolských institucí v regionálních partnerstvích, jednak podporovat integraci vysokoškolského vzdělávání s výzkumem, inovacemi a regionálním rozvojem, zejména s využitím evropských strukturálních a investičních fondů.

Akční plán digitálního vzdělávání

V roce 2018 přijala Evropská komise Akční plán digitálního vzdělávání (2018-2020), který zahrnuje 11 iniciativ na podporu využití digitálních technologií a kompetencí jejich užívání ve vzdělávání v členských zemích. Hlavní priority plánu se týkají tří oblastí: lepší využití digitálních technologií při výuce a učení (řešení propasti v oblasti konektivity ve školách, projekt SELFIE, rámec pro vydávání digitálně certifikovaných znalostí), rozvoj digitálních kompetencí a dovedností (vytvoření celoevropské platformy pro vysokoškolské vzdělávání v oblasti digitálních technologií, dovednosti v oblasti otevřené a občanské vědy, zavedení hodin programování ve všech školách v Evropě, informovanost a iniciativy v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vzdělávání, snižování genderových rozdílů v digitálních a podnikatelských dovednostech), zlepšování vzdělávání prostřednictvím lepší datové analýzy a prognózy (studie o informačních technologiích ve vzdělávání, projekty umělé inteligence a analýzy učení a provádění strategických prognóz). Akční plán přispívá k širším ambicím Evropské komise vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání

Evropský technologický a inovační institut

Evropský technologický a inovační institut (EIT) je nezávislý orgán EU se sídlem v Budapešti. Jeho cílem je podporovat a integrovat vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace na nejvyšší úrovni, podporovat součinnost a spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi, přispět k udržitelnému hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a podnikání rozšířením kapacit členských států EU v oblasti inovací a řešit hlavní společenské výzvy, jimž Unie čelí.

 Je součástí projektu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace, který zaručuje fungování EIT v souladu s ostatními unijními programy a iniciativami.

EIT dosud založil osm Společenství pro znalosti a inovace (KIC) a další dvě ještě budou založena. Tato společenství podporují inovace a podnikání a vytváří nové způsoby spolupráce vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a byznysu. V současné době se KIC zaměřují na klimatickou změnu, udržitelnou energii, digitální technologie, zdravý život a aktivní stárnutí, suroviny, potrava pro budoucnost, městská mobilita – inteligentní, zelená a integrovaná městská doprava, výroba s přidanou hodnotou – posílení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského výrobního průmyslu.  

Návrh Komise, kterým se zavádí program Horizont Evropa na období 2021–2027, stanoví navrhovaný budoucí rozpočet pro EIT a jeho odůvodnění (včetně jeho očekávané přidané hodnoty na úrovni EU), oblasti intervence, hlavní rysy činností a ukazatele výkonnosti. 

Strategický program inovací navržený na období 2021–2027 zajišťuje soulad s cíli programu Horizont Evropa a zavádí tyto hlavní nové prvky:

  • zvýšení regionálního dopadu znalostních a inovačních společenství prostřednictvím větší otevřenosti vůči potenciálním partnerům a zúčastněným stranám a prostřednictvím lépe formulovaných regionálních strategií znalostních a inovačních společenství, včetně propojení s příslušnými strategiemi pro inteligentní specializaci
  • posílení inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání, aby se do hodnotových řetězců a ekosystémů v oblasti inovací zapojil větší počet vysokoškolských institucí
  • zřizování nových znalostních a inovačních společenství v prioritních oblastech, jež budou vybrány podle jejich významu pro politické priority programu Horizont Evropa; první nové znalostní a inovační společenství by bylo v oblasti kulturních a kreativních odvětví a zahájení jeho činnosti je plánováno na rok 2022 

Podnikání ve vzdělávání

Rozvoj podnikatelského ducha je užitečný pro jednotlivce a hraje klíčovou úlohu pro zvyšování konkurenceschopnosti Evropy a pro zajištění trvalého růstu evropského hospodářství. Propagací rozvoje podnikatelského ducha v rámci vzdělávacího systému coby klíčové kompetence lze motivovat k podnikání v budoucnu a rozvíjet inovativní myšlení, díky němuž lze řešit stávající společenské problémy a vytvářet produkty s přidanou sociálně-ekonomickou hodnotou. Vzdělávání v oblasti podnikání se podporuje v rámci programu Erasmus+, a to jak u studentů, tak u účastníků kurzů odborné přípravy či projektů strategického partnerství v zahraničí. Evropská unie sestavila soubor pokynů na podporu rozvoje podnikatelského ducha ve vzdělávání a odborné přípravě. Kromě toho vzniklo několik nástrojů na podporu rozvoje podnikatelských kompetencí u občanů EU, jako je například program HEInnovate pro vysokoškolské instituce.

Pracovní skupiny ET 2020

Jako součást Otevřené metody koordinace ve vzdělávání a přípravě (pod takzvaným rámcem spolupráce Education and Training 2020) spolupracuje Evropská komise a členské státy v pracovních skupinách. Ty jsou navrženy s cílem pomoci členským státům zaměřit se na klíčové výzvy jejich systémů vzdělávání a přípravy i na společné priority odsouhlasené na evropské úrovni. Pracovní skupiny se soustředí na pomoc členským státům prohloubením rozvoje politik prostřednictvím vzájemného učení a nalezení dobré praxe ve vzdělávání a odborné přípravě. Výstupy pracovních skupin musí být v souladu s cíli ET 2020.

Další zdroje informací

Zpráva Eurydice: Entrepreneurship at school in Europe (2016)

Evropský rámec podnikatelských dovedností (EntreComp)

Related Podobná hesla