Eurydice

 In

Síť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 byla zařazena pod Program celoživotního učení EU a od roku 2014 funguje v rámci programu Erasmus+. Za cíl si klade usnadňovat evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Nabízí podrobné popisy evropských národních systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele (informační leták o aktivitách Eurydice v češtině lze nalézt zde).

Síť tvoří centrální Evropské oddělení (které je součástí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, EACEA) se sídlem v Bruselu a 39 národních oddělení umístěných v 37 zemích účastnících se programu Erasmus+ (27 členských zemí EU, Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Česká republika se stala členem sítě v roce 1997. Od roku 2011 je české národní oddělení součástí Domu zahraniční spolupráce.

Fungování sítě Eurydice je založeno na vzájemné spolupráci. Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá většinu publikací a navrhuje a spravuje ústřední webové stránky. Národní oddělení shromažďují údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování a zajišťují, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Eurydice také spolupracuje s Eurostatem, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání a se sítí na podporu výjimečných vůdčích osobností ve školách NESLI. Eurydice rovněž podporuje spolupráci Evropské komise s mezinárodními organizacemi, jako jsou OECD, Rada Evropy či UNESCO.

Přínos pro vzdělávací politiku

Vzdělávání je v současné době připisován velký význam, diskuse o něm probíhají po celé Evropě a jednotlivé země si určily i své obecné cíle v této oblasti pro období do roku 2020.

Mezi vzdělávacími systémy evropských zemí však existují značné rozdíly. Pro podporu spolupráce a mobility na mezinárodní úrovni je nezbytné porozumět, jak tyto systémy fungují a jaká je jejich struktura. Informační síť Eurydice má proto zásadní význam. Tím, že popisuje jak četné rozdíly, tak i společné rysy evropských vzdělávacích systémů, přispívá k jejich lepší průhlednosti. Práce Eurydice přímo i nepřímo podporuje snahu zdokonalovat národní a evropskou vzdělávací politiku.

Evropská komise se při tvorbě své vzdělávací politiky ve velké míře opírá o poznatky ze studií, popisů vzdělávacích systémů členských zemí i dalších produktů Eurydice. Zvláště důležité jsou informace o vývoji a vzdělávacích reformách a iniciativách v jednotlivých zemích.

Výsledky práce sítě Eurydice jsou určeny zejména těm, kdo se účastní politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak i regionální či místní. Užitečným zdrojem informací mohou být i pro různé další skupiny, např. pro výzkumné pracovníky ve vzdělávání, instituce pro přípravu a vzdělávání učitelů, studenty, informační střediska a všechny, kdo se zapojují do výměnných akcí s jinými evropskými zeměmi. Informační výstupy jsou prostřednictvím internetových stránek přístupné i široké veřejnosti.

Informace o síti, novinky a zajímavosti i všechny publikace Eurydice jsou zdarma dostupné na evropských webových stránkách Eurydice. Součástí webu je databáze National Education Systems, ve které najdete informace nejen o průběhu vzdělávání na jednotlivých úrovních, ale i o řízení, financování, hodnocení kvality či internacionalizaci vzdělávání a o probíhajících reformách.

Přehled studií Eurydice od roku 2013 včetně pravidelně aktualizovaných  srovnávacích materiálů a překladů do češtiny lze nalézt zde  a informace o českém školství zde.

Další kontakty: Facebook, Twitter

Related Podobná hesla