Znalostní aliance

 In

Znalostní aliance jsou nadnárodní projekty, které propojují vysokoškolské instituce a podniky pracující na společných otázkách. Celkovým cílem je posílit schopnost Evropy inovovat a podpořit modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Znalostní aliance se zaměřují na témata, jako je rozvoj nových, inovativních a víceoborových přístupů k výuce a studiu, dále podpora podnikání a podnikatelských dovedností pracovníků vysokoškolských institucí a podniků a rovněž výměny poznatků a spolupráce na nových řešeních. Jsou otevřené jakémukoli oboru a odvětví, jakož i meziodvětvové spolupráci. 

Organizace, které mají o program zájem, se mohou účastnit jako součást konsorcia, které se skládá minimálně ze šesti nezávislých organizací z alespoň tří programových zemí, z nichž alespoň dvě musí být vysokoškolské instituce a nejméně dvě musí být podniky (poradenské a zprostředkovatelské společnosti jsou způsobilé za předpokladu, že tyto země prokáží relevantní zkušenosti a odhodlání v dané oblasti). Organizace z partnerských zemí jsou vítány, je však třeba prokázat jejich přidanou hodnotu v konsorciu. Konsorcium musí vést žadatel, kterým je organizace předkládající návrh jménem partnerů a odpovídající za celkové provedení projektu. Partnery projektu mohou být buď: 

  • plnoprávní partneři, kteří se aktivně účastní projektu pod vedením žadatele, anebo 
  • přidružení partneři, kteří přispívají k provedení konkrétních úkolů nebo činností 

Úloha přidružených partnerů musí být jasně definována ve fázi podávání žádosti. Tito partneři nemohou získat finanční prostředky. Partneři obou typů mohou být z programových i partnerských zemí. 

Projekty trvají dva až tři roky, nicméně ve výjimečných případech je možné je na požádání prodloužit o dalších šest měsíců. Maximální finanční podpora na dvouletý projekt má výši 700 000 eur, na tříletý projekt 1 000 000 eur.  

Vysokoškolské instituce z programových zemí zařazené na žádost musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání. Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) se nepožaduje u vysokoškolských institucí z partnerských zemí. Specifickou složkou projektu musí být zajištění kvality, tak aby bylo skutečně dosaženo kýžených výsledků a projekt měl dopad i mimo partnerské organizace. 

Znalostní aliance by měly vydávat publikace, jako jsou zprávy, pokyny, příručky, a pokud je to možné, dát je k dispozici jako otevřené vzdělávací zdroje. Měly by využít stávajících iniciativ, jako je Open Education Europa, a mezi jejich pracovní metody by mělo patřit využití elektronických nástrojů. Znalostní aliance by měly naplánovat zapojení do tematických klastrů a dalších iniciativ a napomoci tak sdílení osvědčených postupů. V rozpočtu by rovněž měly počítat s náklady na prezentaci projektu a jeho výsledků na Fóru pro univerzity a podniky

Žádosti se podávají v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Podrobnější informace je možné získat buď od této agentury, nebo z příručky k programu Erasmus+