Politika EU v oblasti vzdělávání migrantů

 In

S rostoucím počtem imigrantů s různorodým kulturním zázemím se v posledních letech stala naléhavější otázka jejich integrace do většinové společnosti. Klíčovou roli v pomoci imigrantům a uprchlíkům při usazování v nových zemích a prostředí hraje vzdělávání. Jeho role při integraci zahrnuje široké spektrum aktivit od výuky jazyků po uznávání diplomů. Vzdělávací instituce mohou těžit z poskytování rad a dobré praxe ohledně vytváření optimálního způsobu vzdělávání imigrantů. Evropská komise podporuje výměnu dobré praxe a finančně podporuje projekty na více úrovních vzdělávání.

Jak integraci migrantů podporuje EU?

V zájmu začlenění migrantů podporuje Evropská komise výměnu osvědčených postupů v oblasti integrace migrantů mezi členskými zeměmi, a to prostřednictvím aktivit na podporu vzájemného předávání zkušeností. Díky těmto aktivitám vznikají sítě kontaktů mezi tvůrci politik, které jim umožňují lépe řešit stávající i budoucí problémy. V období 2016–2018 se takto diskutovalo o těchto tématech:

  • Posouzení jazykových znalostí a integrace nezletilých osob bez doprovodu prostřednictvím vzdělávání
  • Přijímání nově příchozích migrantů a posouzení jejich dosavadního vzdělání
  • Uznávání kvalifikací u uprchlíků
  • Mezikulturní dialog jako nástroj k řešení problematiky migrace, uprchlíků a žadatelů o azyl v oblasti vzdělávání
  • Jazyková a kulturní rozmanitost
  • Politika v oblasti integrace migrantů: zásady, problémy, postupy

Komise kromě toho nabízí cílené odborné poradenství prostřednictvím vzájemného poradenství s cílem podpořit realizaci reforem v jednotlivých členských státech, například pokud jde o integraci nově příchozích žáků z rodin migrantů do škol. Na žádost jednotlivých členských států jsou pořádány semináře, kterých se účastní tvůrci politik z vnitrostátních správních orgánů jiných států EU a nezávislí odborníci, kteří společně hledají řešení problému, kterému daná země čelí. Evropská komise spolufinancuje rovněž síť SIRIUS na podporu vzdělávání dětí a mládeže z rodin migrantů pořádáním strategických aktivit na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zprostředkovává kontakty mezi výzkumnými pracovníky, odborníky z praxe, kteří se oblastí vzdělávání migrantů zabývají, tvůrci politik, a v neposlední řadě migranty a uprchlíky.

Školní vzdělávání pro migranty

Školy napříč Evropou zažívají rostoucí počet dětí narozených a vychovaných v jiné zemi. To může vyvolat nadměrný tlak na kapacitu výuky jazyků a řada dětí z rodin imigrantů zaostává ve školních výsledcích (studenti narozeni mimo EU mají dvakrát vyšší pravděpodobnost předčasného odchodu ze vzdělávání). Na druhou stranu, rostoucí diverzita je příležitost učinit školy inkluzivnější, kreativnější a otevřenější.

V roce 2015 iniciovala EK šetření na toto téma, členské státy mají možnost s podporou EK svolat pracovní skupiny k řešení významných problémů (tzv. peer learning activity). Ke vzájemné konzultaci a sdílení dobré praxe slouží rovněž online platformy eTwinning a School Education Gateway (SEG). Probíhá rovněž monitorování rozdílnosti výsledků místními dětmi a dětmi z rodin migrantů ve vzdělávacích systémech zemí EU (zde) či se například realizují projekty na podporu vzdělávání dětí nově příchozích migrantů.

Integrace migrantů do vzdělávání a odborné přípravy

Žáci a studenti z rodin migrantů se často potýkají s adaptací na nové studijní prostředí. Učitelé a další odborníci z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, kteří s žáky a studenty v rámci vícejazyčných, kulturně rozmanitých tříd pracují, se mohou opřít o pokyny a osvědčené postupy, jež sdílí s ostatními kolegy.

Od roku 2016 podporuje Evropská komise členské země v jejich úsilí o začlenění migrantů do svých vzdělávacích systémů a odborné přípravy, a to od předškolních zařízení po vysoké školy. Ve svém Akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí stanovila Komise pro oblast vzdělávání tři priority:

· integrovat nově příchozí migranty do všeobecného systému vzdělávání co nejdříve

· předcházet nedostatečným studijním výsledkům dětí z rodin migrantů

· zabránit sociálnímu vyloučení a podporovat mezikulturní dialog.

V rámci akčního plánu pak byly realizovány konkrétní akce, jako je zavedení nástrojů, jež mají pomoci při vyhodnocování dovedností a kvalifikací přistěhovalců, či zřízení kolaborativních platforem, na nichž mohou pracovníci vzdělávacích institucí a poskytovatelé odborné přípravy sdílet nezbytné informace.

Vysokoškolské vzdělávání imigrantů a uprchlíků

Evropská komise podporuje integraci migrantů a uprchlíků ve vysokoškolském vzdělávání a ve výzkumu, podporuje projekty a šíří příklady úspěšné praxe v této oblasti. Klíčovou roli má zlepšování jazykových dovedností a uznávání kvalifikací. Podpora institucí se opírá o fondy programu Erasmus+ a směřuje zejména k rozvoji strategických partnerství ve vzdělávání a zvyšování kapacit vysokého školství v partnerských zemích. Podpora jednotlivých studentů zahrnuje volně dostupnou online jazykovou podporu, podpůrné iniciativy uskutečňuje řada evropských univerzit (jejich zaměření zmapovala EK). Evropská unie rovněž zřídila regionální fond (Madad Fund) v reakci na syrskou krizi na podporu komunit syrských uprchlíků v oblasti vzdělávání v zemích Blízkého východu, severní Afriky a západního Balkánu. V rámci programu Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) je poskytována podpora výzkumným pracovníkům, jejichž vědecká dráha byla přerušena, mimo jiné z důvodu vojenského konfliktu.

Vzdělávání dospělých migrantů

Vzdělávání dospělých je pro imigranty klíčové, neboť pro počátek nové kariéry mohou potřebovat jiné dovednosti, než jaké používali ve svých zemích původu. Rovněž pomáhá vybavit lidi pracující s imigranty interkulturním povědomím a kompetencemi, což usnadňuje integraci pro všechny zúčastněné strany. V roce 2015 EK provedla šetření ke zmapování situace v této oblasti. Iniciativy ve vzdělávání dospělých jsou financovány z programu Erasmus+, resp. jeho předchůdce Lifelong Learning Programme.

Jazykové vzdělávání migrantů

Jazykové vzdělávání migrantů

Projekt Vícejazykové rodiny usiluje o zachování lingvistického bohatství migrantů žijících v EU a rodin s jazykově odlišnými rodiči. Projekt poskytuje podporu poskytováním odpovědí na otázky: Proč bychom měli podporovat pokračování používání rodinného jazyka? Co a jak můžeme dělat na jejich podporu?  Projekt poskytuje podpůrné materiály pro učitele, skupiny migrantů a další zainteresované účastníky. Mnohé z těchto zdrojů jsou dostupné ve více než 20 jazycích, aby bylo možné jejich co největší rozšíření.

Projekt Meridium představuje síť pro dialog středomořských univerzit zaměřenou na podporu a studium multilingualismu  jako zdroje sociální soudržnosti, aktivního občanství s ohledem na imigrační otázky v evropském Středomoří. Program Jazyky v Evropě – teorie, politika, praxe (LETPP) zahrnoval kulaté stoly a sekundární výzkum, na základě jejichž zjištění zahájen projekt European Language Label (ELL). V jeho rámci jsou uskutečňovány iniciativy jazykových dovednosti a snadnějšího usazení imigrantů, ať už jde o nově příchozí děti bez rodiny (Program přijetí uprchlíků), jazykové vzdělávání v oblasti financí (projekt Integra) či komunikace s pacienty imigranty (Jazyky pro zdraví). Hlavním výsledkem projektu je Jazykový průvodce zdravotní péčí pro migranty, obsahující základní terminologii, informace o zdravotních systémech jednotlivých zemí a další potřebné informace pro instituce odpovědné za integraci migrantů.

Evropská komise nabídla více než 100 000 uprchlíkům a nově příchozím migrantům přístup k platformě Online jazyková podpora. Ta jim umožňuje se naučit jazyk společnosti, v níž žijí a do které se tak mohou snáze integrovat. 

Další zdroje informací

Právní předpisy a iniciativy EU