Realizace projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

 In

Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, v jehož rámci občané získávají znalosti, dovednosti a kompetence požadované v konkrétních profesích a na trhu práce. Vedle reakce na potřeby ekonomiky poskytují studentům dovednosti důležité i pro osobní rozvoj a aktivní občanství. Odborné vzdělávání a příprava mohou navíc přispět k výkonnosti podniků, konkurenceschopnosti, výzkumu a inovacím a jsou zásadní pro úspěch politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě se mohou spoléhat na dobře rozvinutou síť poskytovatelů tohoto typu vzdělání, do jejíhož řízení jsou zapojeni sociální partneři (zaměstnavatelé a odbory). 

Systémy odborného vzdělávání a přípravy sestávají z počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy. 

 1. Počáteční odborné vzdělávání a příprava (počáteční OVP) obvykle probíhá na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání před vstupem do pracovního života. Realizuje se buď ve školním prostředí (zejména ve třídách), nebo v prostředí zaměřeném na pracovní činnosti, jako jsou školicí střediska a podniky. Konkrétní podoba se v jednotlivých zemích liší v závislosti na vnitrostátních systémech vzdělávání a odborné přípravy a na hospodářských strukturách. 
 1. Další odborné vzdělávání a příprava (další OVP) navazuje na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu nebo probíhá až poté, co lidé vstoupí do pracovního života. Jeho cílem je prohloubit znalosti, pomoci občanům získat nové dovednosti, rekvalifikaci a další osobní a profesní rozvoj. Další OVP vychází většinou z daného pracoviště a tam také probíhá většina učebního procesu. 

Počátečního odborného vzdělávání a přípravy (na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání) se účastní v průměru 50 % mladých Evropanů ve věku 15–19 let, v jednotlivých zemích se pohybuje od 15 do 70 %. EU má v této oblasti vzdělávání vlastní politické cíle a nástroje na podporu jejich realizace

Priority EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (2015–2020) 

Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy byla posílena v komuniké ze zasedání v Bruggách a v závěrech z Rigy. Orgány EU, členské státy, kandidátské země a země Evropského hospodářského prostoru, sociální partneři a evropští poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se dohodli na souboru požadovaných výsledků pro období 2015–2020: 

 • podpora učení se prací ve všech jeho podobách se zvláštní pozorností věnovanou učňovské přípravě, a to prostřednictvím zapojení sociálních partnerů, podniků, komor a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a rovněž prostřednictvím podpory inovací a podnikání 
 • další rozvoj mechanismů zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v souladu s doporučením o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a zavedení průběžného informování a cyklické zpětné vazby v systémech I-VET a C-VET na základě výsledků učení 
 • lepší přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a kvalifikacím pro všechny prostřednictvím pružnějších a propustnějších systémů, zejména poskytováním účinných a integrovaných poradenských služeb a díky validaci neformálního a informálního učení 
 • posílení klíčových kompetencí v rámci osnov odborného vzdělávání a přípravy a účinnější příležitosti k získání nebo rozvoji těchto dovedností v rámci počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy 
 • zavedení systematických přístupů a příležitostí k počátečnímu a dalšímu profesnímu rozvoji učitelů, školitelů a mentorů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to jak ve školách, tak na pracovištích, kde probíhá praxe 

K činnosti Komise v oblasti tvorby politik po roce 2020 přispěje také stanovisko k budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy, které schválil Poradní výbor pro odborné vzdělávání. 

Práci Komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury: 

 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá rozvíjet evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přispívá k jejich provádění, přičemž se opírá o svou výzkumnou a analytickou činnost a o informace o systémech, politikách a postupech odborného vzdělávání a přípravy a o potřebách konkrétních dovedností v EU a poptávce po nich. 
 • Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností jednotlivců v rámci politik vnějších vztahů EU. 

Jak EU odborné vzdělávání a přípravu podporuje? 

 • Cílem každoročního Evropského týdne odborných dovedností, jež se konal poprvé v roce 2016, je formou celoevropské kampaně zvýšit přitažlivost a image odborného vzdělávání a přípravy. 
 • Cílem pracovní skupiny pro odborné vzdělávání a přípravu v rámci ET 2020 je pomoci tvůrcům politik a dalším zúčastněným stranám při navrhování politik a postupů. Současná pracovní skupina se zaměřuje na inovace a digitalizaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (včetně vyššího) na systémové úrovni. Meziagenturní skupina pro technické a odborné vzdělávání a přípravu (IAG-TVET) pod vedením UNESCO zajišťuje koordinaci činností mezi hlavními mezinárodními organizacemi – mimo jiné Evropskou komisí – podílejícími se na politice, programech a výzkumu technického a odborného vzdělávání a přípravy. 
 • Aliance pro dovednosti v odvětví – iniciativa, jejímž cílem je podporovat evropskou spolupráci v rámci konkrétního odvětví ekonomiky 
 • Soutěže v dovednostech – podpora akcí jako jsou World Skills nebo Euroskills 
 • Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa – strategie EU, která má zajistit, aby do roku 2020 mělo 75 % obyvatelstva v produktivním věku práci 
 • Mládež v pohybu– iniciativa EU, jejímž cílem je pomoci mladým lidem získat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k získání svého prvního zaměstnání 
 • Soubor nástrojů (Toolkit) – podpora začlenění evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu (ECVET) do nových nebo stávajících postupů pro mobilitu zaměstnanců. 

Finanční nástroje na podporu politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

 • V programu Erasmus+ je k dispozici orientační finanční příděl ve výši 14,774 miliardy eur. Z této částky jsou na odborné vzdělávání a přípravu v období 2014–2020 přiděleny téměř 3 miliardy eur. Každý rok využije možností mobility v rámci programu Erasmus+ 130 000 účastníků odborného vzdělávání a přípravy a 20 000 pracovníků v této oblasti. Kromě toho se v rámci strategických partnerství Erasmus+ financuje téměř 500 projektů odborného vzdělávání a přípravy ročně. Finanční prostředky programu se rovněž využívají na další činnosti, jako jsou aliance odvětvových dovedností. 
 • Evropský sociální fond (ESF) je důležitým finančním nástrojem pro odborné vzdělávání a přípravu. Od roku 2014 do roku 2020 má ESF tematický cíl, který přiděluje významný objem finančních prostředků na opatření podporující odborné vzdělávání a přípravu. Téměř 15 miliard eur bylo kromě dalších účelů určeno na posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení a k podpoře flexibilních způsobů vzdělávání a také ke zvýšení významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce. 

Další informace 

Právní předpisy a iniciativy EU 

Related Podobná hesla