Monitor vzdělávání a odborné přípravy

 In

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí. Tím obohacuje diskusi o prioritních tématech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poskytuje podklady pro debaty o vnitrostátních reformách vzdělávacího systému a přispívá ke zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy v Evropě v rámci strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (strategie Evropa 2020). Zabývá se rovněž opatřeními, která byla s cílem řešit problémy týkající se vzdělávání přijata v rámci procesu evropského semestru

Zpráva vychází ze široké škály kvantitativních a kvalitativních zdrojů, včetně údajů z Eurostatu, studií a průzkumů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a analýzy vzdělávacích systémů provedené sítí Eurydice. Monitor představuje spolehlivý a aktuální zdroj informací pro vzájemné učení mezi 28 členskými státy EU. 

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) funguje jako fórum, které členským státům umožňuje sdílet osvědčené postupy a učit se od sebe navzájem. Do roku 2020 bylo v této souvislosti stanoveno 6 cílů: 

1. snížit podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu pod 10 %  

2. zvýšit podíl osob s dosaženým terciárním vzděláním ve věkové kategorii 30–34 let na 40 % 

3. zvýšit podíl dětí v předškolním vzdělávání a péči na 95 % 

4. snížit podíl žáků se špatnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách pod 15 % 

5. zvýšit míru zaměstnanosti nových absolventů na 82 % 

6. zvýšit podíl dospělých účastnících se celoživotního učení na 15 % 

K prioritně sledovaným oblastem patří rovněž studium cizích jazyků, vzdělávání dospělých a pedagogů, investice do vzdělávání a odborné přípravy, informační technologie a podnikatelské kompetence ve vzdělávání a v neposlední řadě i odborné vzdělávání a příprava

Nejnovější vydání všech částí zprávy Monitoru lze nalézt níže (zprávy o situaci v EU a jednotlivých zemích, infopřehledy, infografiky, brožura na téma referenčních hodnot a data, mapy a grafy v upravitelném formátu). Infopřehledy a infografiky s údaji o jednotlivých zemích jsou k dispozici v příslušných jazycích. 

Dokumenty za rok 2018 

Monitor vzdělávání a odborné přípravy (analýza situace v EU)  

Dvoustránkový dokument se základními informacemi ze zprávy Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 

Infografika o referenčních hodnotách EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

Zprávy o jednotlivých členských zemích v jediném dokumentu 

Zprávy, infopřehledy a infografiky o situaci v členských státech 

Dvoustránkový dokument obsahující údaje z EU a jednotlivých zemí ve srovnání s referenčními hodnotami EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy  

Další zdroje informací 

Aktualizované a upravitelné datové soubory, mapy a grafy související s referenčními hodnotami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy najdete na příslušné stránce úřadu Eurostat

Kontakty 

Email: eac-monitor@ec.europa.eu 

Twitter: @EUErasmusplus a #ETMonitor

Related Podobná hesla