Možnosti studia a vyučování v zahraničí pro občany EU a přidružených zemí 

 In

Občané zemí EU i některých přidružených zemí mají možnost absolvovat studium či jeho část, odbornou praxi či pracovní stáž v některé další členské zemi. Na podporu těchto aktivit zřídila Evropská komise řadu nástrojů. 

Výměnné programy 

Základním nástrojem na podporu výměnných studentských pobytů je program Erasmus+, který nabízí možnosti pobytů (kombinovatelných se stážemi) ve 33 spolupracujících zemích uvnitř či mimo EU v délce 3 až 12 měsíců pro studenty bakalářského, magisterského, či doktorského studia, případně odborné přípravy. V rámci programu Erasmus+ je zaveden program Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), který nabízí možnost studia v mezinárodním studijním programu společně poskytovaném konsorciem vysokoškolských institucí z více zemí. Dalším dílčím programem v rámci Erasmus + je program ErasmusPro zaměřený na stáže a praxe pro studenty odborné přípravy či čerstvé absolventy (zde a zde). Program Erasmus + mohou využívat i studenti ze zemí mimo EU, pokud je jejich země oprávněna zúčastnit se konkrétní výměny. 

Studenti magisterských a doktorských studijních programů z afrických zemí se zájmem o výměnné pobyty mohou využít program Intra-Africa na podporu výměnných pobytů pro africké studenty v jiné africké zemi. 

Program Erasmus+ nabízí možnosti výměnné praxe pro učitele předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání v délce od dvou dnů do dvou měsíců. Podmínkou je žádost školy žadatele o účast v programu mobility ve školním vzdělávání. Program rovněž podporuje další vzdělávací aktivity (vzdělávací kurzy, pozorování ve školách apod.) pro odborníky v předškolním, primárním a sekundárním vzdělávání. Podrobnější informace jsou k dispozici na Elektronické platforrmě pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE). Zprávu o mobilitě zaměstnanců škol lze nalézt zde.  

Stipendia a financování studia 

Výše poplatků za studium (i stipendií a grantů) se v jednotlivých zemích významně liší (v některých je studium bezplatné, v jiných jsou poplatky relativně vysoké). Studenti z ostatních zemí EU nesmí platit vyšší poplatky za studium ve srovnání s domácími studenty a mají nárok na stejné granty na pokrytí těchto poplatků jako domácí studenti. Tato zásada nemusí platit v případě grantů či půjček na financování ostatních životních nákladů během studia (jednotlivé země však mohou z vlastní iniciativy poskytovat tuto formu podpory i zahraničním studentům). Výjimkou je případ, kdy student s občanstvím jiné země žije v dané zemi pět a více let a má tedy stejný nárok jako domácí studenti. Výše životních nákladů v jednotlivých zemích se liší (podrobněji zde).  

Napříč Evropou existuje velké množství stipendijních programů a nástrojů finanční podpory pro mezinárodní zájemce o studium. Mohou pokrývat část nebo celé školné, případně i životní náklady. Zájemců o jednotlivá stipendia může být mnoho, přesto je pro uchazeče výhodné informovat se o možnostech, jaké má k dispozici. Každá země má vlastní stipendijní programy (detailní informace o jednotlivých zemích zde). 

Kromě toho Evropská komise prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nabízí studentům řadu možností k čerpání stipendia na podporu studia v rámci programů na podporu mobility Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Masters Degrees, Intra-Africa a Intra-ACP. O stipendium Erasmus Mundus Joint Masters Degree mohou žádat studenti ze všech zemí se zájmem o magisterské studium, studenti z Afriky se mohou ucházet o stipendium programu Intra-Africa a studenti z Afriky, Karibiku a tichomořských zemí o stipendium u programu Intra-ACP. Další stipendia zejména zaměřená na krátkodobou mobilitu vysokoškolských studentů a zaměstnanců nabízí program Erasmus+. V rámci programu Erasmus+ lze financovat výměnné studijní pobyty v délce 3-12 měsíců v jedné z 33 spolupracujících zemí (případně i na partnerské instituce v dalších zemích), přičemž studenti neplatí školné na hostující instituci a mohou mít grant na pokrytí životních nákladů. Požádat o stipendium mohou studenti z instituce podílející se na tomto programu. Program Erasmus+ Master Loan nabízí možnost půjčky na magisterské studium do 12 000 euro na jednoletý či do 18 000 euro na dvouletý magisterský program v jedné z 33 účastnických zemí. Žádat mohou studenti z jedné z programových zemí, financovaný magisterský program musí být realizován v jiné zemi, než má žadatel trvalý pobyt a než studoval bakalářský studijní program.  

Evropská komise rovněž poskytuje speciální stipendia studentům tlumočnictví z členských či kandidátských zemí. 

Program Marie Skłodowska-Curie Actions nabízí stipendia pro studenty doktorského studia, informace o financování doktorských studií a výzkumu lze rovněž nalézt na webu EURAXESS (a detailnější informace pro jednotlivé země zde). Výzkumné a inovativní projekty lze financovat z prostředků programu Horizon 2020.  

Podrobnější informace mohou zájemci nalézt buď u příslušného pracoviště své vysoké školy, nebo v Domě zahraniční spolupráce. Databázi nabízených stipendií lze nalézt na webu Scholarship Portal. Kromě výše uvedených stipendijních programů nabízí vlastní nástroje finanční podpory jednotlivé vysoké školy či výzkumné instituce, informace lze nalézt na jejich webu. 

Výběr univerzity či jiné instituce 

Základním zdrojem informaci potřebných pro rozhodování uchazeče o výběru studijního programu v jiné evropské zemi je web Study in Europe, kde najde údaje mimo jiné o životních a studijních nákladech a možnostech stipendií, studijních a výzkumných příležitostech či o propagačních akcích v této oblasti. K hledání bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů lze využít stránky StudyPortals. Srovnání univerzit či oborových oblastí využitelné pro tvorbu informovaného rozhodnutí uchazeče o výběru školy umožňuje U-multirank. Zprávu o souboru ukazatelů pro měření podmínek mobility ve vyšším vzdělávání je možné najit zde

Přijetí a nástup ke studiu 

Občané členských zemí EU mají nárok studovat v jiné členské zemi za stejných podmínek, jako její občané, nicméně podmínky v jednotlivých zemích se mohou významně lišit, např. s ohledem na poplatky a stipendia či granty (viz výše). V některých zemích mají uchazeči povinnost absolvovat test z jazyka dané země. Pro uchazeče je rovněž žádoucí zjistit si s předstihem informace o podobě systému vyššího školství v dané zemi (viz níže). 

Systém vysokého školství 

Každá členská země má odlišný systém vysokého školství, všechny jsou však součástí Evropského vysokoškolského prostoru (EHEA). Pro usnadnění mobility studentů a zvýšení kompatibility národních systémů byl zaveden Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS). Většina oborů na evropských vysokých školách je strukturována do tří stupňů: bakalářského, magisterského a doktorského (o strukturaci studia a harmonogramu akademického roku zde). Existují i evropské sítě s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v jednotlivých oborech, např. v překladatelství (zde). 

 Uznávání akademických diplomů 

V členských zemích Evropské unie není zavedeno plošné uznávání vysokoškolských diplomů. Zájemce o uznání svého diplomu v jiné zemi EU nicméně může projít národní procedurou, pokud v dané zemi chce pokračovat ve svém studiu. Zájemcům je proto doporučeno zjišťovat si s dostatečným předstihem, zda bude v dané zemi jejich diplom uznán. Hlavní zodpovědnost za oblast vzdělávání mají vlády jednotlivých členských zemí a mohou si samy zavádět vlastní pravidla o uznávání jinde získaných vysokoškolských diplomů.  

Při žádosti o uznání obvykle žadatel obdrží prohlášení o porovnatelnosti získaného diplomu s diplomy udělovanými v zemi, kde žadatel plánuje studovat. K tomu je třeba kontaktovat centrum Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání (ENIC/NARIC) v zemi, kde by uchazeč chtěl hodnotit porovnatelnost svého diplomu (může to být i jeho mateřská země, pokud předchozí studium absolvoval jinde). S ohledem na zemi a cíl hodnocení může diplom hodnotit buď centrum ENIC/NARIC, nebo jiný odpovědný úřad. Před hodnocením by měl uchazeč zjistit případnou cenu hodnocení, délku hodnotící procedury (může trvat až několik měsíců), typ výstupního dokumentu (plný ekvivalent či srovnávací zpráva) a možnosti odvolání v případě nesouhlasu s výsledkem hodnocení. Pokud budou dokumenty dodány ve formátu Europass (např. jako dodatek k diplomu), získané vzdělání bude možné snadněji porovnávat a uznávat.  

Pro uznávání profesních kvalifikací v ostatních členských zemích platí odlišná pravidla. To se týká kvalifikací opravňujících k výkonu profese právníka, zdravotní sestry apod. 

Pobyt a práce v zahraničí 

Studenti mají právo žít ve členské zemi EU po dobu svého studia při splnění určitých podmínek (práva studentů zemí EU studujících v jiné zemi EU zde, práva zájemců o studium v zemi EU zde). Studenti ze zemí EU mají stejné možnosti pracovat během studia jako domácí studenti a nepotřebují pracovní povolení ani na práci na plný úvazek. Studenti z ostatních zemí většinou mohou díky získanému vízu k pobytu pracovat na částečný úvazek, ale počet odpracovaných hodin může být omezen. 

Ubytování 

Mnoho vysokých škol a univerzit nabízí studentům ubytování na studentských kolejích či blocích bytů. Obvykle zahrnují společenské prostory, knihovnu či zahradu, kde se mohou studenti setkávat. Některé koleje mají jídelny nabízející studená a teplá jídla či sdílené kuchyně s možností vlastního vaření. Zpravidla mají studenti vlastní pokoj, ale může být nabídnuta možnost sdílení s jedním či více studenty stejného pohlaví. Pokoje obvykle zahrnují postel, skříň, židli a stůl, některé poskytují ložní prádlo, ručníky, záclony, nádobí či přístup k Wi-fi atd. Některé pokoje mají vlastní koupelnu a toaletu, jiné je mají společné. Většina evropských kolejí je pro muže i ženy, ale je často možné najít i oddělené. 

Další možnost představuje soukromé ubytování samostatně nebo sdílené s dalšími studenty. Alternativní možností jsou nové formy soužití, například bydlení s hostitelskou rodinou, nebo projekt „mezigeneračního soužití“, kdy starší lidé pronajmou studentovi místnost ve svém bytě či domě. Doporučení ohledně možností soukromého bydlení lze získat u mnohých univerzit či sdružení studentů (např. organizace typu Erasmus Student Network). Zde je možné nalézt i informace ohledně nákladů na bydlení, které se významně liší mezi jednotlivými zeměmi a městy. 

Zkušenosti studentů 

Při rozhodování o studiu v zahraničí je výhodné přihlédnout ke zkušenostem studentů, kteří jej absolvovali v minulosti. Tipy týkající se různých oblastí studentského života je možné najít zde

Další informace 

Další příležitosti pro mladé lidi 

Zpráva Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2016/17 diagramy 

Zpráva o implementaci boloňského procesu v roce 2015  

Related Podobná hesla