Evropský semestr

 In

Během  tzv. evropského semestru provádí Evropská komise analýzu situace jednotlivých zemí v různých oblastech politiky a snaží se členské státy podporovat  na cestě k dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, což se týká i politiky vzdělávání a odborné přípravy. Členské státy tak mají možnost zabývat se problémy zjištěnými na celoevropské, státní i regionální úrovni. Mohou posoudit, do jaké míry se jim podařilo zrealizovat nezbytné reformy a zajistit požadované investice. 

Proč je Evropský semestr realizován 

Odpovědnost za vzdělávací systém sice nesou jednotlivé členské země, ale Evropská komise jim v zájmu kvalitnějšího a modernějšího vzdělávání poskytuje podporu. V dnešní globalizované společnosti založené na znalostech potřebuje Evropa zajistit dostatečnou kvalifikaci své pracovní síly, aby mohla co do produktivity, kvality a inovací obstát v konkurenčním boji s ostatními ekonomikami. V dnešní době rychlých technologických a společenských změn to platí dvojnásob. Z výsledků nedávného průzkumu však vyplývá, že mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu je rostoucí nepoměr, což přispívá ke zvýšení nezaměstnanosti a brzdí hospodářský růst. 

Podle současných priorit, které jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020, je třeba: 

  • sladit nabízené dovednosti s požadavky trhu práce, 
  • snížit počet osob, které předčasně opouštějí vzdělávací systém, na méně než 10 % a 
  • zvýšit podíl univerzitních absolventů na minimálně 40 %. 

Forma podpory EU 

V kontextu strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost se vždy v první polovině roku (v rámci procesu nazvaného evropský semestr) vypracovávají doporučení pro jednotlivé členské země, které jim mají pomoci vypořádat se s nejzávažnějšími problémy. 

Kromě toho je každoročně vydávána zpráva s názvem „Monitor vzdělávání a odborné přípravy“, která obsahuje aktualizovanou analýzu stávajících problémů vypracovanou na základě souboru referenčních hodnot. Výsledky budou vzaty v úvahu při tvorbě příslušné politiky. 

Další zdroje informací 

Eurydice: Informace o vzdělávacích systémech členských zemí EU 

Evropský semestr