Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 

 In

Za oblasti politiky pokryté Radou pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) zodpovídají členské země, rolí EU je v tomto případě vytvoření rámce pro spolupráci, výměnu informací a zkušeností v oblastech společného zájmu mezi členskými zeměmi. Rada je složena z věcně příslušných ministrů všech členských zemí, přesné složení je dáno tématem konkrétního setkání. Setkání Rady jsou navštěvována představiteli Evropské komise, obvykle komisařem pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, a mládež. Rada se setkává třikrát až čtyřikrát ročně, dvakrát v úplném složení. 

Rada většinou přijímá stimulační opatření a doporučení, nicméně iniciativy schválené radou mohou mít konkrétní přínos pro občany EU (např. programy Kreativní Evropa či Erasmus+). Pokud to umožňují smlouvy, může Rada přijmout i legislativní opatření (např. v otázkách audiovizuální oblasti či vzájemného uznávání diplomů). Rada je rovněž zapojena do monitorování pokroku v oblasti vzdělávání a mládeže v rámci strategie Evropa 2020, podílí se na zvyšování přínosu kulturního sektoru k inovativnější Evropě a pomáhá rozvíjet potenciál Evropy jako globálního centra produkce tvůrčího digitálního obsahu, aby plně přispíval k Digitální agendě vymezené ve strategii Evropa 2020.   

Aktivity EU v oblasti vzdělávání, mládeže, kultury a sportu směřují k zachovánvzděáí evropského kulturního dědictví, podpoře kulturního a kreativního odvětví, propagaci mobility studentů a učitelů a podpoře fyzické aktivity a sociálního začleňování prostřednictvím sportu. 

Related Podobná hesla