Iniciativa „Evropské univerzity“ 

 In

Cílem této iniciativy je vytvořit podmínky pro spolupráci nové generace kreativních Evropanů, kteří jsou schopni spolupracovat v různých jazycích, přes hranice a napříč obory a zasazovat se o řešení velkých společenských problémů a nedostatků určitých dovedností a kvalifikací na evropském kontinentě. 

V čem iniciativa „Evropské univerzity“ spočívá? 

V souvislosti se změnami prostředí pro vzdělávání v Evropě nastínili na summitu v Göteborgu (listopad 2017) vedoucí představitelé EU pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi, která navazovala na iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Evropská rada vyzvala ve svých závěrech z prosince 2017 členské státy, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl: 

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“. 

Iniciativa týkající se Evropských univerzit, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, reaguje právě na tuto výzvu. Dnes je jednou ze stěžejních iniciativ, kterými EU realizuje svou ambici vybudovat tzv. Evropský prostor vzdělávání

Na vysokoškolské vzdělávání by měla mít tato iniciativu zásadní dopad. Její realizace opírá o stávající iniciativy (mj. Erasmus Mundus, Akce Marie Skłodowská-Curie či Evropský inovační a technologický institut). Díky vysoké kvalitě by tyto sítě měly přilákat nejlepší studenty, vyučující i výzkumné pracovníky, kteří by svou práci opírali o nejinovativnější metodologii a digitální technologie. Síť by fungovala jako vzor pro ostatní instituce vysokoškolského vzdělávání, čímž by se postupně zvyšovala konkurenceschopnost evropských vysokých škol v mezinárodním kontextu. 

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita? 

Evropské univerzity a nadnárodní aliance budou univerzitami budoucnosti – budou podporovat evropské hodnoty a identitu a radikálně změní kvalitu a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. K dosažení tohoto významného kroku Komise testuje různé modely spolupráce evropských univerzit prostřednictvím dvou výzev k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+. Aliance budou: 

  • zahrnovat partnery ze všech typů vysokoškolských institucí a zeměpisně pokryjí celou Evropu 
  • vycházet ze společné dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnost, excelenci a evropské hodnoty 
  • nabízet studijní programy zaměřené na potřeby studentů, které bude zajišťovat více univerzit najednou a v jejichž rámci budou studentské kolektivy diverzifikované povahy vytvářet své vlastní programy a zkušenostní mobilitu (tzv. experience mobility) na všech studijních úrovních. 
  • zaměřeny na výzvy, takže studenti, akademičtí pracovníci a externí partneři budou moci spolupracovat v mezioborových týmech a řešit nedůležitější současné evropské priority. 

Výsledky první výzvy 

Z 54 obdržených žádostí v první výzvě bylo vybráno 17 Evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech.  

Tato první výzva – spolu s druhou výzvou vyhlášenou na podzim roku 2019 – otestuje různé modely nové koncepce Evropských univerzit a prozkoumá její potenciál k transformaci vysokoškolského vzdělávání. Další informace lze najít v info přehledu Komise  o iniciativě a o alianci 17 „Evropských univerzit“, jakož i v tiskové zprávě (o českém zastoupení zde).  

Výzva k předkládání návrhů na rok 2020 týkající se Evropských univerzit byla zveřejněna 7. listopadu 2019 a její uzávěrka byla 26. února 2020. Další informace lze najít v prezentaci týkající se druhé výzvy k předkládání návrhů z informačního zasedání o iniciativě „Evropské univerzity“, které se konalo 7. listopadu 2019. 

V rámci příštího programu Erasmus v období 2021–2027 již bude iniciativa Evropské univerzity v plné podobě probíhat a bude dále rozšířena. 

Další informace 

European Universities – A key pillar of the European Education Area (2019) 

European Universities – Info session presentation (2019) 

Zahajovací akce k iniciativě „Evropské univerzity“ – Budování univerzit budoucnosti (2019) 

Iniciativa „Evropské univerzity“ – tisková zpráva Komise (2019) 

Průvodce programem Erasmus+ na rok 2020: Evropské univerzity 

Infopřehled o iniciativě „Evropské univerzity“