Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

 In

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (dále program H2020; oficiální stránky zde, české stránky zaměřené na program H2020 zde) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020, přičemž projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program Horizont 2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).  

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků. Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.  

Základní struktura a rozpočet programu 

Rozpočet programu byl schválen ve výši 77,028 miliard eur. Jeho rozdělení je realizováno podle základní struktury programu. Jeho základní osu tvoří tři hlavní priority: 

1. Vynikající věda (zahrnuje Evropskou výzkumnou radu, budoucí a vznikající technologie, Akci Marie Skłodowska-Curie a evropské výzkumné infrastruktury) 

2. Vedoucí postavení průmyslu (zahrnuje průlomové a průmyslové technologie, přístup k rizikovému financování a inovace v malých a středních podnicích) 

3. Společenské výzvy (Zdraví, demografické změny a životní pohoda; Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika; Zajištěná, čistá a účinná energie; Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava; Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny; Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti; Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů)  

Vedle těchto hlavních tří priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti: 

Oblasti zaměření a další programy 

Mezi hlavní nové charakteristiky programu H2020 patří tzv. focus areas. Jedná se o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ.  

Pro období 2018-2020 se úsilí a zdroje soustředí na méně témat než v minulosti, konkrétně se jedná o následující čtyři oblasti s úhrnným rozpočet více než 7 miliard eur: 

  • Budování nízkouhlíkové budoucnosti, odolné vůči klimatu 
  • Propojení ekonomického a environmentálního přínosu – cirkulární ekonomika 
  • Digitalizace a transformace evropského průmyslu a služeb 
  • Zvýšení efektivity Bezpečnostní unie 

Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. bottom-up (zdola-nahoru) přístupu  

při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám mají strategický charakter a jsou vytvářeny na základě definovaných tematických směrů. Pracovní programy jsou nově vytvářeny na dva roky.  

Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, na inovace, na účast malých a středních podniků, na společenský dopad a na spolupráci mezi týmy v rámci EU i mimo ni.  

Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou  

řadu struktur a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako  

jsou ERA-Nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI), a které vyhlašují vlastní výzvy.  

Cílová skupina 

Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu. Informace o možnostech financování projektů lze nalézt zde

Kontakty 

Kontakty k oblasti výzkumu a inovací (včetně programu H2020) na evropské úrovni lze nalézt zde, národní kontaktní místa pro program H2020 zde (konkrétně pro Českou republiku zde).  

Další informace 

České stránky k programu Horizont 2020 

Národní portál pro evropský výzkum 

Related Podobná hesla