Oznámení o porušení práva Evropské unie 

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém a v Centru pro studium vysokého školství byl zřízen vnitřní oznamovací systém. 

Tento systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Volba mezi vnitřním oznamovacím systémem CSVŠ a oznamovacím systémem Ministerstva spravedlnosti pro podání oznámení je na úvaze oznamovatele. 

V této souvislosti je v CSVŠ jmenována tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání.  

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je ve služebním či pracovním poměru vůči CSVŠ, a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému CSVŠ týkat:  

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů. 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím oznamovacího Ministerstva spravedlnosti týkat:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,  
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,  
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,  
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,  
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,  
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,  
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,  
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,  
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo  
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory. 

Informace, které nelze oznamovat: 

 • informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 
 • utajované informace,
 • skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení od oznamovatele, který musí sdělit svou totožnost, může přijmout pouze příslušná osoba. 

Příslušnou osobou byla jmenována Marta Šlemendová a oznámení jí je možné podat: 

 • osobně,  
 • telefonicky na čísle 739 203 723, 
 • e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu whistleblowing@csvs.cz, 
 • dopisem adresovaným příslušné osobě s uvedením „výhradně do vlastních rukou adresáta“. 

Pověřená osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa