„Zahraniční mobilita pracovníků vysokých škol“ – ZMOVYS

 

„Foreign Mobility of Heigher Education Institutions‘ (HEIs‘) Employees“

Partneři projektu:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Univerzita Jana Ámose Komenského, s.r.o.

 

Doba řešení projektu: 2008 – 2009

 

Podpora projektu: Národní program výzkumu II

Stručný popis projektu

Internacionalizace vysokých škol patří k činnosti vysokých škol po celou dobu jejich existence. Vychází z podstaty vzdělávání: jen malá část vzdělávání může mít podobu národní a žádná jeho část se neobejde bez mezinárodních srovnávání. Uzavřenost vysokých škol vůči jiným vysokým školám a kulturám znamená bariéru vůči možnostem naplnění jejich základních funkcí. Rozvoj internacionalizace vysokých škol je tudíž součástí celkového zvyšování kvality vzdělávání. Jako takový je potřeba jej zkoumat v širokých souvislostech, které na jedné straně zahrnují obecný problém rozvoje vzdělanosti a na druhé straně tvorbu hodnoticích kritérií pro porovnávání (včetně internacionálního) úrovně kvality vzdělávání na různých vysokých školách, případně v jednotlivých státech.

Cíle a plánované výsledky projektu proto směřovaly přímo do oblasti zvyšování kvality mobility akademických pracovníků (řízení a organizace) a zlepšení organizační kultury vysokých škol. Projekt zavedl kritéria výkonu pro vzájemné srovnávání škol a zahrnul ekonomické aspekty mobility. Jeden z hlavních výstupů projektu, Příručka pro zahraniční mobilitu, která optimalizuje postupy při realizaci mobilit, má platnost přesahující časový interval řešení projektu. Dalším významným výsledkem projektu byla výzkumná zpráva o současném stavu migrace vysokoškolských učitelů v ČR. Oba tyto výstupy byly založeny na průkazných statistických datech i na objektivně zpracovaných kvalitativních údajích o dosavadních způsobech řešení problémů souvisejících s mobilitou akademických pracovníků v ČR i v zahraničí.

 

Výsledky

Hlavními výsledkem projektu byla příručka pro zahraniční mobilitu akademických pracovníků a závěrečná výzkumná zpráva.  Další využitelné výsledky popisují mobility akademických pracovníků v Polsku, vysokoškolský systém ve Vietnamu a možnosti spolupráce s českými vysokými školami a činnost zahraničních oddělení na amerických univerzitách včetně mobility jejich akademických pracovníků.

Svatošová, J. a kol. Příručka pro zahraniční mobilitu vysokoškolských pracovníků. Vydavatelství Univerztiy J. A. Komenského Praha. 2009.

Prudký, L. (ed.). Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků. CSVŠ, v.v.i., UJAK. 2009.

Zlámalová, H., Langer, T. Zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků v Polsku. Rešerše z výsledků projektu ZMOVYS. CSVŠ, v.v.i., 2009.

Ripková, H. Informace o činnosti zahraničních oddělení na amerických univerzitách a (zahraniční) mobilita amerických vysokoškolských pedagogů. CSVŠ, v.v.i. 2009.

Kolář, P. Vietnamské vysoké školství a možnosti spolupráce s českými vysokými školami. UJAK. 2009.

Další materiály vzniklé v rámci projektu ZMOVYS jsou k dispozici v CSVŠ, v.v.i.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License