Anglický název: Foreign Mobility of Higher Education Institutions‘ (HEIs‘) Employees

Internacionalizace vysokých škol patří k činnosti vysokých škol po celou dobu jejich existence. Vychází z podstaty vzdělávání: jen malá část vzdělávání může mít podobu národní a žádná jeho část se neobejde bez mezinárodních srovnávání. Uzavřenost vysokých škol vůči jiným vysokým školám a kulturám znamená bariéru vůči možnostem naplnění jejich základních funkcí. 

Rozvoj internacionalizace vysokých škol je tudíž součástí celkového zvyšování kvality vzdělávání. Jako takový je potřeba jej zkoumat v širokých souvislostech, které na jedné straně zahrnují obecný problém rozvoje vzdělanosti a na druhé straně tvorbu hodnotících kritérií pro porovnávání (včetně internacionálního) úrovně kvality vzdělávání na různých vysokých školách, případně v jednotlivých státech.

Cíle a plánované výsledky projektu proto směřovaly přímo do oblasti zvyšování kvality mobility akademických pracovníků (řízení a organizace) a zlepšení organizační kultury vysokých škol. Projekt zavedl kritéria výkonu pro vzájemné srovnávání škol a zahrnul ekonomické aspekty mobility. 

Jeden z hlavních výstupů projektu, Příručka pro zahraniční mobilitu, která optimalizuje postupy při realizaci mobilit, má platnost přesahující časový interval řešení projektu. Dalším významným výsledkem projektu je výzkumná zpráva o současném stavu migrace vysokoškolských učitelů v ČR. Oba tyto výstupy byly založeny na průkazných statistických datech i na objektivně zpracovaných kvalitativních údajích o dosavadních způsobech řešení problémů souvisejících s mobilitou akademických pracovníků v ČR i v zahraničí. Další využitelné výsledky popisují mobility akademických pracovníků v Polsku, vysokoškolský systém ve Vietnamu a možnosti spolupráce s českými vysokými školami a činnost zahraničních oddělení na amerických univerzitách včetně mobility jejich akademických pracovníků.

Partneři projektu: CSVŠ, v.v.i., Univerzita Jana Ámose Komenského, s.r.o.

Podpora projektu: Národní program výzkumu II

Příručka pro zahraniční mobilitu vysokoškolských pracovníkůSvatošová, J. a kol, Vydavatelství Univerzity J. A. Komenského, 2009

Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníkůPrudký, L. (ed.), CSVŠ, v.v.i., UJAK, 2009

Zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků v Polsku. Rešerše z výsledků projektu ZMOVYS. Zlámalová, H., Langer, T., CSVŠ, v.v.i., 2009

Informace o činnosti zahraničních oddělení na amerických univerzitách a (zahraniční) mobilita amerických vysokoškolských pedagogů, Ripková, H., CSVŠ, v.v.i. 2009

Vietnamské vysoké školství a možnosti spolupráce s českými vysokými školami, Kolář, P., UJAK. 2009

Další materiály vzniklé v rámci projektu ZMOVYS jsou k dispozici v CSVŠ, v.v.i.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa