Anglický název: Science for Life, Life for Science 

Základním cílem projektu byla systematická příprava lidských zdrojů na středních, vyšších odborných a vysokých školách pro cílenou a metodickou podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, soustředěná na Ústecký a Karlovarský kraj. Další vzdělávání akademických (vědecko-pedagogických a výzkumných) pracovníků vysokých škol v oblastech řízení výzkumu a vývoje, jeho popularizace a šíření výsledků do praxe, si kladlo za úkol připravit tyto lidské zdroje též pro cílenou metodickou podporu učitelů středních, vyšších odborných a případně i základních škol.

Působení akademických a výzkumných pracovníků prostřednictvím seminářů a workshopů na středoškolské učitele bylo zaměřeno na popularizaci výzkumu a vývoje a využití jeho výsledků ve společnosti. Přispělo tak ke zvýšení kvalifikace středoškolských učitelů a zároveň podpořilo spolupráci vysokých škol se středními a vyššími odbornými školami. Přednášky a konzultace poskytované akademickými pracovníky a významnými osobnostmi výzkumu a vývoje i krátkodobé stáže nebo praktická výuka vedená vysokoškolskými studenty zajistily v průběhu projektu systematickou práci se žáky středních škol.

Další oblastí podpory systematické práce se středoškolskými žáky a studenty vyšších odborných škol byly různé (pravidelně se opakující) popularizační aktivity připravené na vysokých školách, exkurze do podniků, návštěvy volnočasových aktivit a exkurze do zahraničí. Nastartování nové aktivity s cílem systematického opakování byla motivace středoškolských žáků a studentů vyšších odborných škol připravit výzkumné projekty na konferenci, která byla k tomuto účelu zorganizována v nové přednáškové aule rektorátu UJEP.

Mapování situace v popularizaci výzkumu a vývoje a v podpoře studia přírodovědných a technických oborů v cílových krajích a sociologická šetření mezi učiteli a studenty středních škol umožnily navrhnout účelné a efektivní sdružování a spolupráci vzdělávacích, výzkumných i podnikových subjektů v obou krajích a přispěly k podpoře dlouhodobého a systematického rozvoje spolupráce.

Projekt se zaměřil též na systematické rozšiřování získaných výsledků (webová stránka, veřejně výsledky, práce s médii).


Koordinátor projektu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní; Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín; Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace; Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Gymnázium Cheb, Gymnázium Děčín, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu

Podpora projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Výsledky projektu: Pro vzdělávání akademických výzkumných a odborných pracovníků, učitelů středních škol a vyšších odborných škol a žáků a studentů vznikly 3 souhrnné materiály s řadou praktických příloh (54) ve formě textů nebo prezentací a 22 metodických příruček. 

Různé propojování vzdělávacích subjektů, vytváření jejich sdružení, sociologická šetření a analýza strategických dokumentů krajů byly pojednány v studiích uvedených v sekci Výstupy z projektu.

Nejzajímavější a svým rozsahem i kvalitou nejúspěšnější částí projektu byla konference věnovaná projektům žáků středních škol. Podrobný popis konference a stručné popisy všech podaných žákovských soutěžních projektů lze nalézt ve sborníku konference v sekci Výstupy z projektu. Za pozornost stojí prezentace pěti nejlepších projektů, které vybral organizační výbor konference. Velmi zdařilé byly i ostatní projekty přihlášené do soutěže.

Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol, Prudký, L. CSVŠ, v.v.i.  2015.

Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy, Šebková, H. CSVŠ, v.v.i. 2015

Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol, Šebková, H. CSVŠ, v.v.i.  2015

Výsledky řízených rozhovorů s učiteli partnerských škol v projektu VĚŽ,  Roskovec, V., Šebková, H. CSVŠ, v.v.i.  2015

Aspirace a motivace k dalším aktivitám studentů vybraných středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji, Prudký, L. CSVŠ, v.v.i. 2015

Postupy výuky přírodovědných a technických předmětů s využitím výsledků projektu VĚŽ, Prudký, L. CSVŠ, v.v.i.  Prudký, L. 2015

Mapování podob a možností spolupráce středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji, Prudký, L., Harasimowicz, M. CSVŠ, v.v.i. 2015

Sborník z konference PŘÍTECH: Soutěž žáků a studentů v projektech z oblasti Přírodovědných a technických oborů, Beneš, J. CSVŠ, v.v.i. 2015

Prezentace nejlepších projektů: Děčínský geoparkŽivá kronikaMateřská školkaGaussovo dělo, Nulový dům

Další materiály jsou k dispozici na vyžádání v CSVŠ, v.v.i.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa