„Věda pro život, život pro vědu“ – VĚŽ

 

„Science for Life, Life for Science“

 

 

Koordinátor projektu:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., ČR

 

Partneři projektu:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Gymnázium Cheb
Gymnázium Děčín
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu

 

Doba řešení projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

 

Podpora projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Stručný popis projektu

Základním cílem projektu byla systematická příprava lidských zdrojů na středních, vyšších odborných a vysokých školách pro cílenou a metodickou podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, soustředěná na Ústecký a Karlovarský kraj. Další vzdělávání akademických (vědecko-pedagogických a výzkumných) pracovníků vysokých škol v oblastech řízení výzkumu a vývoje, jeho popularizace a šíření výsledků do praxe, si kladlo za úkol připravit tyto lidské zdroje též pro cílenou metodickou podporu učitelů středních, vyšších odborných a případně i základních škol.

 

Působení akademických a výzkumných pracovníků prostřednictvím seminářů a workshopů na středoškolské učitele bylo zaměřeno na popularizaci výzkumu a vývoje a využití jeho výsledků ve společnosti. Přispělo tak ke zvýšení kvalifikace středoškolských učitelů a zároveň podpořilo spolupráci vysokých škol se středními a vyššími odbornými školami. Přednášky a konzultace poskytované akademickými pracovníky a významnými osobnostmi výzkumu a vývoje i krátkodobé stáže nebo praktická výuka vedená vysokoškolskými studenty zajistily v průběhu projektu systematickou práci se žáky středních škol.

 

Další oblastí podpory systematické práce se středoškolskými žáky a studenty vyšších odborných škol byly různé (pravidelně se opakující) popularizační aktivity připravené na vysokých školách, exkurze do podniků, návštěvy volnočasových aktivit a exkurze do zahraničí. Nastartování nové aktivity s cílem systematického opakování byla motivace středoškolských žáků a studentů vyšších odborných škol připravit výzkumné projekty na konferenci, která byla k tomuto účelu zorganizována v nové přednáškové aule rektorátu UJEP.

 

Mapování situace v popularizaci výzkumu a vývoje a v podpoře studia přírodovědných a technických oborů v cílových krajích a sociologická šetření mezi učiteli a studenty středních škol umožnily navrhnout účelné a efektivní sdružování a spolupráci vzdělávacích, výzkumných i podnikových subjektů v obou krajích a přispěly k podpoře dlouhodobého a systematického rozvoje spolupráce.
Projekt se zaměřil též na systematické rozšiřování získaných výsledků (webová stránka, veřejně výsledky, práce s médii).

 

Výsledky

Pro vzdělávání akademických výzkumných a odborných pracovníků, učitelů středních škol a vyšších odborných škol a žáků a studentů vznikly pro všechny tři uvedené cílové skupiny souhrnné vzdělávací materiály s řadou praktických příloh ve formě textů nebo prezentací a metodické příručky, včetně metodické příručky, týkající se exkurzí. Tři souhrnné vzdělávací materiály, všech 22 metodických příruček a 54 jejich příloh je k dispozici v CSVŠ, v.v.i.

 

Různé propojování vzdělávacích subjektů, vytváření jejich sdružení, sociologická šetření a analýza strategických dokumentů krajů byly pojednány v sedmi následujících studiích:  

 

Prudký, L. 2015. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Šebková, H. 2015.  Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Šebková, H. 2015.  Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Roskovec, V., Šebková, H. 2015.  Výsledky řízených rozhovorů s učiteli partnerských škol v projektu VĚŽ. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Prudký, L. 2015.  Aspirace a motivace k dalším aktivitám studentů vybraných středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Prudký, L. 2015.  Postupy výuky přírodovědných a technických předmětů s využitím výsledků projektu VĚŽ. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Prudký, L., Harasimowicz, M. 2015. Mapování podob a možností spolupráce středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. CSVŠ, v.v.i.  Praha.

 

Nejzajímavější a svým rozsahem i kvalitou nejúspěšnější částí projektu byla konference věnovaná projektům žáků středních škol. Podrobný popis vlastní konference a stručné popisy všech podaných žákovských soutěžních projektů lze nalézt ve sborníku konference:

 

Beneš, J. 2015. Sborník z konference PŘÍTECH: Soutěž žáků a studentů v projektech z oblasti Přírodovědných a technických oborů. CSVŠ Praha. Za pozornost stojí prezentace pěti nejlepších projektůDěčínský geopark, Živá kronika, Mateřská školka, Gaussovo dělo a Nulový dům, které vybral organizační výbor konference. Velmi zdařilé byly i ostatní projekty přihlášené do soutěže.

 

Další dokumenty jsou na požádání k dispozici v CSVŠ, v.v.i.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License