„Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy“ – SPAV

 

„Cooperation of technical faculties of public universities with enterprises and other experts focused on bachelor study programs “- SPAV

 

 

Partneři projektu:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., ČR

Univerzita Jana Ámose Komenského, s.r.o.

 

Doba řešení projektu: 2008 – 2009

 

Podpora projektu: Národní program výzkumu II

 

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo identifikovat a propagovat příklady dobré praxe spolupráce technických vysokých škol a fakult s odborníky z praxe na tvorbě a uskutečňování bakalářských, příp. navazujících studijních programů. Projekt vycházel z doporučení expertů OECD z r. 2006 na prohloubení spolupráce institucí terciárního vzdělávání s odborníky z praxe. Navázal rovněž na projekt řešený v CSVŠ v letech 2002 – 2004 o spolupráci vysokých škol s výrobními a servisními podniky a na konkrétní zkušenosti UJAK, zejména v oblasti metodologie.

 

Konkrétním cílem projektu bylo najít studijní programy, zejména bakalářské, jejichž součástí je spolupráce s odborníky z praxe při jejich přípravě, případně při jejich uskutečňování a hodnocení kvality a zjistit motivy, formy, rozsah a výsledky této spolupráce. Šetření využívalo především řízené rozhovory a workshopy s příslušnými akademickými pracovníky a funkcionáři a s jejich externími partnery, analyzovány byly koncepční a strategické dokumenty (dlouhodobé záměry vysokých škol a fakult, výroční zprávy či jiné otevřené zdroje).

 

Spolupráce ve vzdělávací oblasti nepochybně souvisí se spoluprací v oblasti řízení vysokých škol a fakult – často se dokonce tyto spolupráce vzájemně podmiňují, a proto se projekt zaměřil i na zjišťování, jak odborníci z praxe a další sociální partneři (včetně představitelů místních společenství) jako členové správních a vědeckých rad fakticky ovlivňují činnost vysokých škol, jak jsou zapojeni do procesů vnitřního hodnocení a zajišťování kvality. Na základě získaných poznatků byly vybrány zvláště úspěšné případy spolupráce (příklady dobré praxe) pro náležitou propagaci a motivaci k využití.  Mezinárodní propagaci sloužily prezentace výsledků projektu na EAIR Foru, a dalších konferencích.

 

Projekt byl inovativní v tom, že navázal na podrobná výše zmíněná doporučení expertů OECD formulovaný cíleně pro Českou republiku. Inovace byla rovněž v komplexním přístupu k řešení projektu, který propojil tvorbu studijních programů s řídicí úlohou správních a vědeckých rad a zároveň s formami spolupráce jak na úrovni vnitřních systémů hodnocení kvality, tak na úrovni národní, tj. v oblasti externího hodnocení kvality, které bylo v té době odpovědností Akreditační komise a jejích pracovních skupin.

 

Kromě nalezení případů zvláště úspěšné spolupráce vysokých škol a praxe na tvorbě a uskutečňování studijních programů bylo cílem diseminovat výsledky projektu a zveřejňovat výzkumné studie, které by umožnily tyto příklady rozšiřovat, propagovat a motivovat tak ostatní vysoké školy k jejich využívání.

 

Výsledky

Hlavním výsledkem byla monografie, obsahující výsledky výzkumu ze všech oblastí řešených v projektu, dílčí výsledky byly publikovány jako články v recenzovaných časopisech.

 

Veteška, J., Šebková, H. (Eds.): Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy. EDUCA Service, Praha 2010.

K dispozici zde:

 

Šmídová, Michaela: Podoby a překážky spolupráce technických vysokých škol a podniků očima externích spolupracovníků. AULA 3/2009, s. 11-18.

 

Šmídová, Michaela: Reflexe činnosti správních rad vysokých škol – aktéři: rektoři a správní rada VŠ. AULA 4/2009, s. 43-48.

 

Šebková, Helena: Implementace strukturovaného studia s účastí odborníků z praxe. AULA 4/2009, s. 49-65.

 

Beneš, J., Závada, J.: Nová struktura vysokoškolského studia z pohledu kvantitativních dat. Andragogická revue, 1/2009, s. 80-98.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License