„Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed“ – IBAR

Projekt „Identifikace bariér při zavádění Evropských standardů a směrnic na institucionální úrovni a formulace doporučení jak je odstraňovat“ – IBAR 

Partneři projektu:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., ČR – řešitel projektu
University of Strathclyde/University of Durham, UK
University of Latvia, Lotyšsko
Centre for Research in Higher Education Policies, Portugalsko
Warsaw School of Economics, Polsko
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovensko
University of Twente, Centre for Higher Education Policy Studies, Holandsko

Doba řešení projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Web: https://ibar.csvs.cz

Podpora projektu: Lifelong Learning Programme

Stručný popis projektu

Zajištění kvality výuky a dalších vzdělávacích aktivit je základním úkolem, kterému musí vysoké školy čelit v narůstající konkurenci v národním a mezinárodním prostředí.

Přijetí Standardů a směrnic pro zajištění kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG) v roce 2005 přineslo nový impuls pro výzkum v oblasti politiky zajištění kvality. Do té doby se odpovídající výzkum soustředil na národní úroveň (agentury zajišťující kvalitu ve vysokém školství), nikoli na úroveň institucionální, a postrádal tak kromě jiného též dosah na sekundární vzdělávání.

Projekt si kladl za cíl zaplnit tuto mezeru v teoretických a empirických znalostech tím, že:

  • identifikuje překážky implementace ESG (Část 1) na institucionální úrovni a poskytne příslušná doporučení pro úpravu této části;
  • určí rozsah, v jakém má implementace Části 1 ESG dopad na vzájemné vztahy mezi středoškolským a vysokoškolským sektorem vzdělávání. Plnění cílů bylo založeno na teorii deficitu implementace a bylo provedeno na výzkumném vzorku 28 vysokých škol v 7 evropských zemích (CZ, GB, LV, PT, PL, SK, NL) a na následné srovnávací analýze.

Během realizace projektu byly vytvořeny čtyři druhy výstupů:

  1. 28 institucionálních případových studií v národních jazycích a v angličtině;
  2. 28 srovnávacích analýz včetně dopadu ESG (Část 1) na středoškolské vzdělávání (v angličtině);
  3. kniha shrnující výsledky projektu (v angličtině);
  4. závěrečná souhrnná zpráva včetně příslušných doporučení (v angličtině).

Výstupy z projektu jsou využitelné jako podklady a pomoc při tvorbě politiky v oblasti zabezpečování kvality, s ohledem na usnadnění implementace ESG zejména v oblasti vnitřního zajišťování kvality, jako podklady pro práci v oblasti zajišťování kvality na různých úrovních (na mezinárodní úrovni například pro ENQA a partnery), pro management vysokých škol i pro řídicí pracovníky středních škol, na národní úrovni pro ministerstva školství a komunitu zabývající se výzkumem vysokého školství.

Výsledky

Případové studie (týkající se jednotlivých vysokých škol zapojených v projektu, celkem 28 studií) na téma vnitřní systémy hodnocení kvality, kvalita a přístup ke studiu, kvalita a studenti, kvalita a management/řízení, kvalita a partneři, kvalita a akademičtí pracovníci, kvalita a informace a kvalita ve vztahu ke středoškolskému vzdělávání (v národních jazycích a v angličtině) a na jejich základě zpracované národní studie o implementaci ESG (v angličtině) v každé účastnické zemi. Všechny studie jsou v případě zájmu v elektronické podobě k dispozici v CSVŠ, v.v.i.

Metodologické materiály zpracované týmy odborníků IBAR využité pro řešení projektu jsou rovněž dostupné v CSVŠ, v.v.i.

V rámci projektu vzniklo doporučení pro revizi ESG, které bylo předloženo EUA a diskutováno v Bruselu s jejími představiteli.

Kohoutek, J., Land, R., Owen, K. 2014.  Final Synthesis Report.– K dispozici zde.

Eggins, H. (ed.) 2014. Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers

Anotace
Dosažení a zajištění kvality je pro vysoké školy na celém světě stále relevantní a naléhavé.
Tato kniha předkládá čtenářům diskusi o různých aspektech zajišťování kvality na základě výsledků tříletého výzkumného projektu, kterého se účastnilo sedm zemí: Česká republiku, Spojené království, Lotyšsko, Portugalsko, Polsko, Slovensko a Nizozemsko. Zabývá se přístupem k vysokoškolskému vzdělání, hodnocením studentů, řízením, zainteresovanými skupinami, akademickými pracovníky, informacemi a přechodem mezi sekundárním a terciárním sektorem vzdělávání. Autoři, kteří byli členy národních projektových týmů, zkoumali konkrétní aspekty jednotlivých výzkumných otázek s cílem najít podněty k zajišťování kvality i možnosti k překonávání překážek jak na evropských vysokých školách, tak v důsledku i v celosvětovém měřítku.

Šebková, H., Beneš, J., Roskovec, V. 2013. Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách. Vydavatelství Vyšehrad, Praha. – K dispozici zde.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License