Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření DOKTORANDI 2021“ je zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů českých vysokých škol. 

Zadavatelem šetření je MŠMT, které výzkum doktorandek a doktorandů podpořilo již v roce 2014.  Současný projekt je však ambicióznější. Jedná se o první vlnu sběru dat, kterou bylo zahájeno dlouhodobé systematické šetření studentek a studentů doktorského studia. Doktorské studium a snaha o zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je totiž jednou z priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. 

První vlna sběru dat pro národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření Doktorandi 2021“ skončila s rokem 2021. 

V letošním roce 2022 se zaměříme na přípravu dat, jejich analýzu a prezentaci výsledků. 

Kromě souhrnné zprávy připravíme dvě studie, jejichž témata budou dodatečně upřesněna. Výsledky budou prezentovány nejen českým vysokým školám, ale i samotným doktorandkám a doktorandům.

Koncepce dotazníku vychází z potřeby zvýšit kvalitu tohoto typu studia. Objektem zájmu je taky výše doktorandských stipendií a celkově finanční podmínky studia. V centru pozornosti jsou dále vztah se školiteli, podpora ze strany vysoké školy, samozřejmě i motivace doktorandek a doktorandů ke studiu a jejich kariérní vyhlídky. Budeme se ptát na to, co jejich studium ohrožuje a co mu naopak prospívá. 

Šetření bylo v důsledku pandemické situace, která vedla k úplnému přechodu na distanční výuku, přesunuto z března na prosinec roku 2021. Důsledkem toho je, že původně plánovaná koordinace s obdobným šetřením, které realizuje významná německá výzkumná organizace v oblasti vysokého školství Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, není možná. Tamní šetření proběhlo na jaře 2021. Nicméně přes tuto skutečnost doufáme, že alespoň některé výsledky budou srovnatelné.  

Projekt je koncipován jako dlouhodobý. V první fázi šetření, tedy při sběru dat, jsme oslovili všechny doktorandky a doktorandy, kteří studují v aktuálním akademickém roce v prezenční i kombinované formě, ale i ty, kteří mají v současné době studium přerušené. Celkově bylo kontaktováno více než 20 000 potenciálních respondentů. Šetření bude pokračovat jako longitudinální s pravidelnými následnými průzkumy na jednotlivá témata, kdy chceme znovu oslovit respondenty, kteří nám to umožní. Další celostátní šetření se pak uskuteční přibližně za 4 až 5 let.

V sekci dokumenty k projektu naleznete ke stažení zmíněný strategický záměr MŠMT a informace k ochraně a zpracování osobních dat respondentů.

The Czech national research „Doctoral Students 2021“ is focused on the reflection of the study conditions of doctoral students.

The survey is supported by the Ministry of Education, Youth and Sports. Doctoral studies and the effort to increase its quality and success are one of the priorities of the new Strategic Plan of the Ministry of Education, Youth and Sports for the area of universities for 2021+.

The fist wave of data collection for the National Doctoral Student Survey „Doctoral Students 2021“ ended with the year 2021.

In 2022 we are going to focus on data preparation, analysis and presentation of the results.

The object of research interest is among other doctoral scholarships and the overall financial conditions of the study, relationship with the supervisors, support from the university, and of course the motivation of doctoral students to study and their career prospects. Additionally we will ask what threatens their study and what benefits it.

The project is planned as a long-term project. In the first phase of the survey, i.e. during data collection, we contacted all PhD students who are studying in the academic year 2021/2022 in full-time and combined forms of study, as well as those who are currently interrupted, together more than 20,000 potential respondents.

The survey will continue as a longitudinal one with regular follow-up surveys on individual topics, where we want to re-address the respondents who will allow us to do so. The next national survey will then take place in approximately 4 to 5 years.

Please find information on personal data protection and processing available for a download in the documents seciton of this page.

 

Problémy se správným přiřazením ke studijním programům jsou časté, a proto se omlouváme za tuto chybu. Chybu jsme se pokusili vyřešit zejména tím, že nyní máte možnost svůj studijní program – pokud ho nenajdete v seznamu – vepsat do volného políčka „ručně“.

Studující v některých malých studijních programech se obávají, že by mohlo dojít k jejich identifikaci na základě propojení dvou informací – studijního programu a ročníku studia. Chceme vás ujistit, že v datech, se kterými budeme pracovat dále, budou v takových případech data agregována do větších celků, aby identifikace konkrétního respondenta nebyla v žádném případě možná.

Věříme, že takto formulovaná výše možného stipendia mohla být pro některé z vás poněkud šokující a ujišťujeme vás, že to nebylo naším záměrem. Tato částka však nebyla vybrána náhodně ani z nedostatku informací o obvyklých nákladech, ale navazuje mimo jiné na historii výše základního stipendia v relativně nedávné době. Pro případ, že takovou částku považujete za zcela nedostatečnou, využijte, prosím, z nabízené škály příslušně silnou odpověď. Otázka rovněž nestojí sama o sobě, ale je doplněna dalšími, které jsou zaměřeny na konkrétní strukturu nákladů a příjmů doktorandek a doktorandů, kteří se nacházejí v nejrůznějších životních situacích. Věříme, že nám právě kombinace těchto otázek umožní v dostatečné míře pochopit finanční potřeby většiny studujících doktorských programů.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa