Více než čtvrtstoletí se věnujeme výzkumu vysokého školství. Zabýváme se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Poznatky ze základního výzkumu jsou dále využívány při řešení projektů a zakázek pro státní správu, samosprávu, univerzity a další zájemce. Zkoumáme široké spektrum témat:

 

Vysokoškolské systémy a jejich fungování:

 • proměny strategií a koncepcí rozvoje terciárního vzdělávání,
 • implementace vysokoškolských politik,
 • problematika hodnocení kvality v terciárním vzdělávání,
 • hodnocení vysokých škol a žebříčků jejich kvality,
 • financování systémů vysokého školství,
 • institucionální a programová diversifikace,
 • problematice strukturovaného studia,
 • vládnutí, rozhodování a mechanismům řízení vysokých škol,
 • mapování tvůrčích činností na vysokých školách,
 • sociologie výchovy a vzdělání.

 

Mezinárodní rozměr terciárního vzdělávání:

 • Boloňský proces – vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání,
 • aktivity Evropské komise, OECD a UNESCO v oblasti vysokoškolského vzdělání,
 • internacionalizace terciárního vzdělávání,
 • zahraniční mobilitě studentů.

 

Problematika vysokoškolských studentů:

 • vlivy demografického vývoje na terciární vzdělávání,
 • problematiku hodnot vysokoškoláků,
 • uplatnění absolventů na trhu práce,
 • přístupnosti k terciárnímu vzdělávání,
 • roli studentů  na vládnutí a rozhodování na vysokých školách.

 

Třetí role vysokých škol a univerzit:

 • spolupráci vysokých škol se zaměstnavateli,
 • poradenská činnosti vysokých škol,
 • kooperaci s dalšími aktéry: městy, regiony a neziskovým sektorem.

 

Digitalizaci terciárního vzdělávání:

 • dopady ICT technologií v terciárním vzdělávání,
 • rozvoji řídících informačních systémů,
 • proměnám LMS systémů,
 • vlivu sociálních sítí na vzdělávání.

 

Ve svém výzkumu používáme jak kvalitativní, tak i kvantitativní metody. Věnujeme se také statistickému zpracování dat a jejich analýze.

 

Vydáváme časopisu AULA – revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, který je jediným časopisem pro tuto oblast výzkumu v České republice.