Součástí naší práce je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

 

Aktuální:

Mezinárodní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných ukrajinských univerzit (2019 – 2021)

Projekt si klade za cíl posílit kapacity managementu, mladých pedagogů, vědeckých pracovníků a magisterských studentů na vybraných ukrajinských univerzitách v oblasti kvality vzdělávání, vědecko-výzkumné činnosti, spolupráce s praxí a komunitního zapojení. Cíle bude dosaženo skrze aktivní účast českých VŠ akademiků při sdílení know-how a přenosu dobré praxe z ČZU na partnerské univerzity. Součástí realizace projektu jsou odborné tematicky zaměřené workshopy na implementaci nástrojů kvality vzdělávání, posílení vědecko-výzkumné činnosti, ná. Nedílnou součástí je posilování spolupráce s podnikatelskou sférou ohledně studentských praktických stáží a pilotní utváření strategie pro rozvoj regionu na univerzitě BTNAU. Navrhovaný projekt navazuje na zkušenosti z realizace předešlých projektů na Ukrajině a rozšiřuje činnost, kdy kromě SNAU a SSU projekt cílí též na další univerzity – Bila Cerkva National Agrarian University, Kharkic National Agrarian University a Dnieper State Agrarian-Economic University.

 

EUROSTUDENT VII (2018 – 2020)

V roce 2019 probíhá další kolo mezinárodního výzkumu EUROSTUDENT (http://www.eurostudent.eu/), který se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výzkumu se účastní celkem 28 evropských zemí včetně České republiky. Na jaře roku 2019 proběhl sběr dat mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů, a to formou on-line dotazníku.  Výsledky z přechozího šetření (EUROSTUDENT VI) jsou prezentovány zde.  Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožnují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

Informace o prvních výsledcích (ze začátku srpna 2019) jsou k dispozici zde

Více informací k terénní fázi projektu, o odměnách za participaci a také o GDPR najdete zde.

During the summer semester of the academic year 2018/2019, the seventh round of the international survey EUROSTUDENT is being held in the Czech Republic. The EUROSTUDENT survey is focused on the socio-economic dimension of student´s life in Europe. Main topics are, for example, issues focused on economic conditions of study (resources and expenses), housing, possible difficulties of students who have to tackle with health problems, experience with foreign mobility or satisfaction with the choice of study program. A total of 28 European countries, including the Czech Republic, participate in the research. The target population of the research is students of bachelor’s and master’s degree programs and the survey was in the form of an on-line questionnaire.

The results of the EUROSTUDENT research are essential not only from the point of view of individual research topics, but also because they allow a broad (European) comparison over time and thus identify trends related to students and their socio-economic background.

Information about the first results (from the beginning of August 2019) is available here.

Information about the field phase of the project, about the prize draw and about GDPR can be found here (in Czech language).

 

EUROGRADUATE (2018–2020)

Projekt EUROGRADUATE je evropské pilotní šetření umožňující porovnání pracovních a životních podmínek absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Cílem projektu je poskytnout výstupy, které pomohou tvůrcům politiky sledovat uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociální nerovnosti. Více informací o projektu naleznete zde.

SNOP (2018 – 2020)

Hlavním výzkumným cílem projektu Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a po prvním ročníku studia. Více informací o projektu se dozvíte zde.

 

 

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License