Součástí naší práce je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

 

Aktuální:

DASCHE (2017 – 2020)

Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) je projekt v rámci KA2 programu Erasmus +. Zkoumá, zda a jak se studenti učí sociální kompetence během studia na vysokých školách. Hlavním cílem projektu DASCHE je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji učebních osnov, posuzování a validaci sociálních kompetencí studentů formou vypracování modelů formulování a hodnocení těchto kompetencí v rámci programů vysokoškolského vzdělávání a poskytováním osvědčených postupů pro inspiraci rozhodování ve vysokoškolských institucích a na systémové úrovni.

 

EUROSTUDENT VII (2018 – 2020)

V roce 2019 probíhá další kolo mezinárodního výzkumu EUROSTUDENT (http://www.eurostudent.eu/), který se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výzkumu se účastní celkem 28 evropských zemí včetně České republiky. Na jaře roku 2019 proběhl sběr dat mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů, a to formou on-line dotazníku.  Výsledky z přechozího šetření (EUROSTUDENT VI) jsou prezentovány zde.  Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožnují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

Informace o prvních výsledcích (ze začátku srpna 2019) jsou k dispozici zde

Více informací k terénní fázi projektu, o odměnách za participaci a také o GDPR najdete zde.

 

During the summer semester of the academic year 2018/2019, the seventh round of the international survey EUROSTUDENT is being held in the Czech Republic. The EUROSTUDENT survey is focused on the socio-economic dimension of student´s life in Europe. Main topics are, for example, issues focused on economic conditions of study (resources and expenses), housing, possible difficulties of students who have to tackle with health problems, experience with foreign mobility or satisfaction with the choice of study program. A total of 28 European countries, including the Czech Republic, participate in the research. The target population of the research is students of bachelor’s and master’s degree programs and the survey was in the form of an on-line questionnaire.

The results of the EUROSTUDENT research are essential not only from the point of view of individual research topics, but also because they allow a broad (European) comparison over time and thus identify trends related to students and their socio-economic background.

Information about the first results (from the beginning of August 2019) is available here.

Information about the field phase of the project, about the prize draw and about GDPR can be found here (in Czech language).

 

 

Absolvent 2018 (2018–2019)

Výzkumný projekt Absolvent 2018 – šetření uplatnění absolventů vysokých škol se zaměřuje na absolventy vysokých škol, kteří absolvovali své studium v období 2013–2017 a vstoupili na trh práce. Šetření má dvě části:

  • šetření absolventů: popis a analýza kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis profesní dráhy absolventů vysokých škol;
  • šetření zaměstnavatelů: zkušenosti se zaměstnáváním a kvalitou absolventů z pohledu zaměstnavatelů

Více informací o projektu se dozvíte zde.

 

 

EUROGRADUATE (2018–2020)

Projekt EUROGRADUATE je evropské pilotní šetření umožňující porovnání pracovních a životních podmínek absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017. Cílem projektu je poskytnout výstupy, které pomohou tvůrcům politiky sledovat uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociální nerovnosti. Více informací o projektu naleznete zde.

 

 

SNOP (2018 – 2020)

Hlavním výzkumným cílem projektu Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta je identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a po prvním ročníku studia. Více informací o projektu se dozvíte zde.

 

 

Ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství (Formation of a Network of higher education quality assurance experts) (2018-2019)

Projekt je zaměřen na odbornou pomoc při ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství na Ukrajině, v Institutu vysokého školství Národní akademie pedagogických věd Ukrajiny. Je financován Českou rozvojovou agenturou.