Rada CSVŠ, v.v.i. působí v souladu s § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu s volebním řádem CSVŠ, v.v.i. Byla zvolena v tomto složení:

 

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., CSVŠ, v.v.i. – místopředseda

PhDr. Tomáš Fliegl, MŠMT

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ČVUT

Ing. Jan Koller, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.

Ing. Helena Šebková, CSc., CSVŠ, v.v.i.

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., MŠMT – předseda

 

Tajemnicí rady CSVŠ, v.v.i. je Marta Šlemendová.

 

Činnost Rady instituce dle zákona č. 341/2005 Sb je vymezena takto:

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření,

b) stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,

c) schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu,

d) schvaluje vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e),

e) schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,

g) dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,

h) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2,

i) projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací veřejné výzkumné instituce,

j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

 

Rada jedná podle přijatého Jednacího řádu Rady CSVŠ, v.v.i. Schází se na pravidelných zasedáních dvakrát ročně. Podle potřeby může naléhavé návrhy projednat per rollam elektronickou poštou.

 

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!