Ing. Radim Ryška, Ph.D

ředitel CSVŠ, v.v.i.

739 203 722

ryska@csvs.cz

Dlouhodobě se zabývá otázkami vztahu vysokoškolského vzdělávání a společnosti, specificky pak uplatněním absolventů na trhu práce, jejich hodnocením získaného vzdělání, dále pak fungováním vysokoškolských systémů. Před příchodem do CSVŠ, v.v.i.  působil více než 15 let ve Středisku vzdělávací politiky Univerzity Karlovy. Má bohaté projektové a výzkumné zkušenosti. Působil také na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Vysokém učení technickém v Brně.

 

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

zástupkyně ředitele

739 203 724

smidova@csvs.cz

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu. Věnuje se také statistickému zpracování dat a jejich analýze. Vystudovala antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V CSVŠ, v.v.i. působí od roku 2010, předtím pracovala pět let jako výzkumná pracovnice CESES FSV UK.

 

Marta Šlemendová

sekretariát

739 203 723

csvs@csvs.cz

Výzkumný tým

 

Ing. Josef Beneš, CSc.

739 203 726

benes@csvs.cz

Věnuje se institucionální a programové diverzifikaci, problematice strukturovaného studia v souvislosti s úspěšností studia či spolupráci vysokých škol s externími partnery. V devadesátých letech působil ve skupině vysokých škol a vědy MŠMT, na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického a v Ústavu termomechaniky AV ČR. V rámci této působnosti podporoval vznik společných pracovišť ústavů AV ČR a vysokých škol pro výchovu studentů, zvláště studentů doktorských studijních programů. Působil v mnoha projektových a výzkumných týmech.

 

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.

(také pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR)

739 203 725

beseda@csvs.cz

Vystudoval mediální studia a antropologii na Karlově Univerzitě. V CSVŠ pracuje více než 10 let. Dlouhodobě se zabývá  kvalitou vzdělávání, mediální antropologií, kyberantropologií a dopady ICT technologií v terciárním vzdělávání. Vede Národní centrum distančního vzdělávání. Podílí se na mnoha mezinárodních projektech. Pořádá konferenci DisCo věnovanou digitalizaci vzdělávání. Je místopředsedou České asociace digitálního univerzitního vzdělávání.

 

Dr. Filip Bláha

739 203 726

blaha@csvs.cz

Absolvoval postgraduální studium v oboru hospodářských a sociálních dějin na TU Dresden. Před nástupem do CSVŠ, v.v.i.  pracoval jako lektor a konzultant v oblasti evropských fondů a věnoval se poradenské činnosti. K okruhům jeho zájmů patří vzdělávací a sociální politika EU, grantová podpora výzkumu, vývoje a inovací a projektový management.

 

PhDr. Mgr. Karel Hanuš, Ph.D.

739 203 726

hanus@csvs.cz

Zabývá se vzdělávací politikou Evropské komise. Působil na Oddělení analýz a strategií Rektorátu Univerzity Karlovy. Vystudoval sociologii a iberoamerikanistiku na FF UK, na stejné fakultě se v doktorském studiu v oboru sociologie věnoval sociálnímu státu ve Švédsku.

 

Mgr. Lucie Hündlová

hundlova@csvs.cz

Zaměřuje se na dostupnost terciárního vzdělávání. Věnovala se tématu vládnutí a roli, jakou hrají studenti v rozhodování na vysokých školách. Vystudovala demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V CSVŠ, v.v.i. působí od roku 2008. V současnosti se plně věnuje rodičovským povinnostem.

 

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

739 203 725

kohoutek@csvs.cz

Během svého patnáctiletého působení v CSVŠ, v.v.i. se věnuje především výzkumu mechanismů zajišťování kvality, roli vysokých škol ve společnosti (tzv. „třetí roli“) a implementaci vysokoškolských politik obecně. V rámci uvedených tematik byl spoluřešitelem několika významných mezinárodních projektů (EU, OECD, Norské fondy), jejichž výstupy publikoval v mezinárodních časopisech Higher Education Policy, Assessment and Evaluation in Higher Education, Higher Education Quarterly a Quality in Higher Education. Je absolventem doktorského programu Veřejná a sociální politika FSV UK.

 

Ing. Jana Korečková

739 203 725

koreckova@csvs.cz

Přišla do týmu CSVŠ, v.v.i. v roce 2018 se zkušenostmi z úplně jiného oboru (finančnictví – pojišťovnictví) s otevřenou myslí, výrazně analytickým myšlením, systematičností a vytrvalostí; s odvahou a chutí objevovat originální řešení a nové cesty, které budou skutečně užitečné a praktické pro společnost jako celek, školy, firmy, jednotlivce, a s poctivostí při jejich hledání.

 

Mgr. Vítězslav Lounek

739 203 726

lounek@csvs.cz

Na CSVŠ, v.v.i., pracuje od roku 2019, do té doby se zabýval systémem vzdělávání pracovníků v sociálních službách ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci MPSV ČR. Věnuje se kvantitativní analýze dat a metodologii sociálních věd. Vystudoval sociální informatiku na Masarykově univerzitě a sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

prudom@pointpraha.cz

Je spoluautorem shrnující publikace o českém vysokém školství: : Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009 a mnoha publikací věnovaných sociologii hodnot. Věnuje se empirické sociologii a sociologickým výzkumům hodnot a norem chování. Zaměřoval se také na sociologii výchovy a problematiku strukturovaného studia na vysokých školách. V CSVŠ, v.v.i. působí od roku 2010.

 

Ing. Vladimír Roskovec, CSc.

739 203 726

roskovec@csvs.cz

Do roku 1989 pracoval ve fyzikálním výzkumu, od roku 1990 působil na MŠMT jako ředitel odboru a posléze jako první náměstek ministra. Dlouhodobě se věnuje tematice fungování vysokoškolského systému ČR, jeho financování a zajišťování kvality. Do CSVŠ, v.v.i. nastoupil v roce 2002, působil též jako zástupce ředitelky.

 

Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

739 203 725

sedlacek@csvs.cz

Od roku 2018 pracuje v CSVŠ, v.v.i., kde je zapojen do řešení projektů zaměřených na zkoumání neúspěšnosti studentů vysokých škol a uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Vystudoval Evropská studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se správou a řízením vysokých škol.

 

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

739 203 726

sekerak@csvs.cz

Studoval politologii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici (Slovenská republika) a svůj doktorát (Ph.D.) obhájil na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (Česká republika). Přednáší na Vysoké škole AMBIS a poskytuje také politické analýzy. Specializuje se na politickou teorii, teorii demokracie, diplomatické aktivity Svatého stolce a vybrané teologické otázky. V roce 2016 absolvoval výzkumný pobyt na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. V roce 2018 byl stážistou Evropského parlamentu.

 

Ing. Helena Šebková, CSc.

739 203 726

sebkova@csvs.cz

Patří mezi přední odbornice na zajišťování kvality ve vysokém školství, institucionální a programovou diversifikaci či problematiku strukturovaného studia. Věnuje se také otázkám spolupráce vysokých škol s externími partnery.

Vedla významné mezinárodní projekty. Byla dlouholetou ředitelkou CSVŠ, v.v.i. a šéfredaktorkou časopisu AULA.

 

Podpůrný tým

Ing. Ljubov Hadáčková

739 203 727

hadackova@csvs.cz

Účetní

Ekonomka

 

Ing. Jan Koller, Ph.D.

koller@csvs.cz

IT

 

Josef Volmut

602 170 105

volmut@csvs.cz

IT

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License