Dozorčí rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

 

Členy Dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. jmenuje a odvolává podle § 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zřizovatel, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Složení Dozorčí rady:

PhDr. Pavel Doleček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan – Fakulta informatiky a statistiky

Mgr. Karolína Gondková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru vysokých škol
JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, Rada vysokých škol
Ing. Jana Říhová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Univerzita Karlova v Praze, rektor

 

Dozorčí rada dle § 19 zákona č. 341/2005 Sb.:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav,

b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná výzkumná instituce hodlá

  • 1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,
  • 2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu19) za hmotný majetek,
  • 3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné instituce,
  • 4. založit jinou právnickou osobu,
  • 5. nabýt účast v existující právnické osobě,
  • 6. vložit majetek do jiné právnické osoby,
  • 7. sjednat či měnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 nebo jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 s dobou nájmu delší než 3 měsíce,

c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,

d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,

e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce,

f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,

g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího hospodaření,

h) vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,

i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce,

j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti veřejné výzkumné instituce a zveřejňuje je též podle odstavce 3,

k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,

l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

 

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!