Absolvent 2018

Absolvent 2018 (Graduate 2018)

 

Výzkumný projekt Absolvent 2018 realizuje v období 2018–2019 podle zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za laskavé součinnosti participujících vysokých škol v České republice.

Šetření má dvě části:

  • popis a analýza kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis profesní dráhy absolventů vysokých škol;
  • popis a analýza kvality zapojení absolventů na trh práce a jejich krátkodobé i dlouhodobé uplatnitelnosti s ohledem na získané vzdělání z pohledu zaměstnavatelů.

 

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou jsou absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří získali vysokoškolský diplom v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017, a zároveň neabsolvovali další studium na vysoké škole v roce 2018 a ani v době šetření nestudují na vysoké škole v žádné formě studia. Druhou cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé absolventů vysokých škol z první cílové skupiny.

 

Sběr dat
Dotazníky lze vyplňovat od 8. října do 16. prosince 2018.

 

Dobrovolnost

Účast na šetření je dobrovolná a lze ji kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

 

Účel šetření

Účelem šetření je poskytnout Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy informace pro tvorbu vysokoškolské politiky, vysokým školám potřebnou zpětnou vazbu a podněty ke zlepšení, uchazečům o studium a studentům vysokých škol pak cenné zkušenosti o možnostech uplatnění různých oborů studia. Projekt je jedinečný svým celonárodním rozsahem a umožní srovnání jednotlivých vysokých škol a jejich absolventů.           

 

Řešení projektu

Řešení projektu vyžaduje součinnost řady subjektů, které jsou koordinovány Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní úlohu mají vysoké školy, které oslovují své absolventy s žádostí o vyplnění dotazníku. Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu. Webovou aplikaci s dotazníkem vytváří a spravuje společnost ppm factum research s. r. o.

 

Ochrana osobních údajů

V oslovení a komunikaci s absolventy budou zajištěny všechny požadavky z hlediska nakládání s osobními údaji (GDPR). Využití osobních údajů v evidenci vysokých škol pro účely šetření má právní oporu ve stanovisku MŠMT. Oslovování absolventů v rámci projektu Absolvent 2018, jehož cílem je zjišťování dat nezbytných ke zvyšování kvality vysokých škol, je chápáno jako zpracování osobních údajů nezbytných pro účely oprávněných zájmů správce (tj. příslušné vysoké školy) dle článku 6 odst. 1 písm. f) EU 2016/679 GDPR. Právními oporami oprávněného zájmu vysokých škol jakožto správců osobních údajů jsou zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 77a, § 77b, § 78) a nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici při vyplňování dotazníku.

 

Anonymita šetření

Absolvent obdrží přímý odkaz/unikátní URL pro přihlášení do dotazníku. Přímé odkazy/unikátní URL generované agenturou zajišťující sběr dat budou zasílány absolventům vysokými školami. Vysoké školy budou průběžně dostávat seznam přímých odkazů absolventů, kteří již vyplnili dotazník. Školy pak budou tyto seznamy využívat pro upomínání těch absolventů, kteří dotazník dosud nevyplnili. Dotazování tak zůstane anonymní, neboť řešitel a agentura budou sice mít přímé odkazy a dotazníky, ale nebudou k nim mít přiřazená jména, resp. adresy, protože seznamy absolventů od škol nedostanou. Školy naopak budou mít jména a adresy s kódy, ale nebudou moci k nim přiřadit výsledné soubory.

Absolventi budou požádání, aby na konci dotazníku oslovili (dobrovolně) emailem svého zaměstnavatele (vedoucí, personalista), který tak bude moci přímo vstoupit do webového dotazníku pro zaměstnavatele. Kontaktní údaje na zaměstnavatele tedy vůbec nebude mít řešitel ani výzkumná agentura k dispozici.

 

Výsledky projektu

Výsledky projektu budou k dispozici do konce roku 2019 na těchto webových stránkách.

 

Kontakt: absolvent@csvs.cz

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License