PERIF

„The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic“ – PERIF

 

„Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“

Partneři projektu:

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., ČR

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, ČR

Agderforskning AS, NO

Doba řešení projektu: 1.7.2014 – 30.4.2017

Podpora projektu: Česko-norský výzkumný program

Stručný popis projektu

Základním badatelským zaměřením projektu „„Příspěvek vysokého školství k podpoře socio­ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“ bylo poznat a vyhodnotit problematiku vzájemného aktivního ovlivňování a spolupráce regionů a v nich působících vysokých škol. Cílem bylo připravit implementační nástroj pro zlepšení uvedené spolupráce a dosáhnout tak co nejlepšího využití možností rozvoje regionů prostřednictvím jasně formulovaných potřeb vzhledem k vysokým školám (prostřednictvím výzkumu, vzdělávání i aktivit „třetí role“) a kulturně-humanitního působení regionů na rozvoj vysokých škol. Souvisejícím cílem bylo vytvoření pevných základů pro dlouhodobou spolupráci mezi různými aktéry v regionech a na vysokých školách.  Tento cíl vycházel z přesvědčení, že spolupráce regionů a vysokých škol povede ke zvýšení kvality práce na obou stranách a zvýší kvalitu života v regionech.

Uvedená problematika byla v projektu předmětem výzkumu v periferních regionech v České republice a v Norsku a na vysokých školách, které v těchto regionech působí. Znamenalo to, že zásadní bylo zaměření na eliminaci zaostávání a na rozvojové možnosti regionů i vysokých škol. Mezinárodní spolupráce, srovnávání a vyhodnocení představovala významnou inovaci v řešení této problematiky.

K řešení bylo využito řady metod – od obsahové, sekundární a srovnávací analýzy, studia dokumentů, expertních vyjádření, práce focus groups apod. přes kvalitativní výzkumy v terénu periferních regionů a vysokých škol až po semináře, konference, externí recenzování a oponentury a soustavnou spolupráci uvnitř mezinárodního řešitelského týmu. Hlavním výsledkem je praktická metodika (zpracovaná do uživatelského návodu pro Českou republiku i Norsko) pro podporu spolupráce mezi regiony a vysokými školami v ČR a Norsku. Dlouhodobým výsledkem je vybudovaná síť českých a norských výzkumných pracovníků jako základu pro další spolupráci. Dalšími výsledky jsou dvě knižní publikace vydané v prestižních mezinárodních nakladatelstvích a číslo časopisu Higher Education Policy věnované výhradně projektu PERIF.

Projekt byl řešen na 3 partnerských pracovištích: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií na straně ČR a Agderforskning AS v Norsku, a stal se rovněž základem pro navázání spolupráce zvláště mezi mladšími vědeckými pracovníky v obou zemích. Jde o multidisciplinární týmy, které si vyžaduje tématika projektu zasahující do několika vědeckých disciplín.

Výsledky

Higher Education Policy, Volume 30, Issue 4, December 2017

SPECIAL ISSUE: The Role of Higher Education in the Socio-Economic Development of Peripheral Regions). Na šesti článcích tohoto čísla, které bylo věnováno výsledkům projektu PERIF, se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí.

Více informací o článcích lze získat zde.

Pinheiro, R., Šima, K., Young, M. 2017.Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe. Palgrave Macmillan.

Více informací o knize lze získat zde.

Benneworth, P. 2018. Universities and regional development in the periphery. Routledge.

Více informací o knize lze získat zde.

Šebková, H., Roskovec, V. 2018. Metodická příručka pro spolupráci vysokých škol s regiony (Tool Kit, Norsko a Česká republika. Česká a anglická verze. Vydavatel Vyšehrad, Praha.

Příručka je k dispozici zde.

Reader from Final project’s conferece

Publikace stručně popisuje projekt a jednotlivé partnerské instituce a obsahuje všechny příspěvky, které byly na této konferenci prezentovány.

Sborník je k dispozici zde.

V rámci projektu byly vypracovány případové studie o sledovaných periferních krajích v ČR a v Norsku (Olomoucký kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina, Finnmark region, Agder region a Telemark region) a případové studie o vysokých školách, které v těchto krajích působí (Palackého univerzita, Olomouc, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tha Arctic University of Norway, University of Agder, Telemark University College).

Případové studie jsou v anglickém jazyce k dispozici zde.

www stránka projektu PERIF

Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License