Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V tomto čísle jsme se rozhodli uveřejnit tři texty, které se vymykají žánrům, na něž jste v Aule zvyklí. Jejich společným rysem je to, že reagují na velmi aktuální témata týkající se vysokého školství a přinášejí vlastní názorový pohled. Proto jsme se rozhodli znovuoživit rubriku Diskuse a nabídnout vám je jako podnět k zamyšlení a, jak doufáme, i k písemné reakci. Nejaktuálnější příspěvek je pokus přímo „v centru dění“ promýšlet v širším kontextu roli profesora a smysl dnešní univerzity; jedná se o projev prof. Davida Storcha přednesený u příležitosti jmenování profesorů 25. 6. 2013. Druhý text přináší velmi závažné otázky po tom, co je kvalita vysokého školství, a autoři Aleš Nosek a Alois Fiala v něm nabízejí určitou, jistě nikoliv všeobecně přijímanou představu o rozvíjení kvality ve vysokoškolském sektoru. Na konec jsme zařadili krátký esej prof. Miroslava Okrouhlíka, který se v něm z osobní zkušenosti a v mnoha překvapivých souvislostech zamýšlí nad tím, co by mělo být cílem technického vzdělávání a jak reagovat na velkou změnu studentské populace, kterou přinesla masifikace vysokého školství u nás v posledních dvaceti letech.

Doufáme, že u vás alespoň některý ze tří textů vyvolá ať již souhlasné nebo nesouhlasné reakce, a především budeme velmi rádi, když nám tyto reakce poskytnete k otištění v příštích číslech Auly. Těšíme se proto na vaše příspěvky do diskuse k těmto aktuálním otázkám, které si bezpochyby vyžadují další strukturované a argumentačně podložené promýšlení.

Karel Šima

Studie

Jana Dvořáčková: Tak daleko, tak blízko: K vybraným formám propojení mezi soukromými a veřejnými vysokými školami

Faraway, So Close: On Selected Forms of Interconnectedness between Private and Public Universities

Abstract: In the Czech Republic, there is a persistent tendency to conceive private institutions of higher education and public universities as being fundamentally different and separate, even to the extent that they provide education at almost incommensurable levels. The aim of this paper, based on an ethnographic study of one private school and four public university departments, is to demonstrate that behind this facade of difference, there are many forms of interconnection and exchange between private and public schools. This paper predominantly analyses the following aspects of interconnectedness: the phenomenon of „flying professors“, flows of knowledge and their effects on overlaps of educational content, diploma nostrification services and flows of research capacities. It is argued that the arrangements of the Czech system of higher education, especially acreditation conditions in terms of personal and research requirements, promote dependence of private schools on public universities and their human resources. Although this dependence helps individual academics from public universities to raise their (generally low) income levels, these parallel engagements result, on the other hand, in work overload, and thus threaten the quality of their performance at their home institutions. Nevertheless, as the case of institutional partnership between public and private schools in our research shows, this dependence can also contribute to the generation of external revenues for public universities.

Karel Šima: Matoušův efekt v institucionální krajině českého vysokého školství: „aneb každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

Matthew effect in Czech higher education: „For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath“

Abstract: This is study explores the problem of Merton´s Matthew effect on institutional level in Czech higher education. Based on literature review I analyse data on funding and human resources aggregated on institutional level to show the differentiation of research capacity among Czech higher education institutions. For the concentration of research capacity the Herfindahl-Hirschman Index is calculated and compared in time. The results show that there is relatively stable structure of 3-4 main actors and number of less significant research universities in Czech higher education and that this situation is a result of a long-term accumulation of both financial and symbolic resources. This trend is showed also in a short timeframe on the analysis of funding from national science foundation allocated on the basis of traditional academic peer-review process. Finally, I argue that this latent function (in Merton´s terms) should not be further strengthened by policy initiatives for “excellence” in research, because it will only petrify the hegemonic position of “winners” instead of bringing more competition into higher education systems.

Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek: Hodnotové struktury začínajících vysokoškoláků a jejich vztah k „jiným“

Value configurations of starting university students and their relation towards „others“

Abstract: The main goal of given article is to analyze (by statistical tools) general value configuration/structure in the relation with values to the “other”. Homeless and foreigners are selected examples of “otherness” and representatives of excluded groups within society of the Czech Republic. Paralelly with the goal above mentioned will be identification of specific types of respondents with different disposition to prejudices. This analysis is done on dataset of the university students from three faculty types (pedagogic, economic and engineering).

Václav Švec, Gabriela Koláčková: Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů

Retention theories of higher education: implications for the Czech universities

Abstract: To study at the university is a very difficult process. Before entering the university, students have to decide what to study, what university to enroll, what type of studying to choose and they have to make a decision without the precise knowledge of how the educastion proces works. University students meet the reality of higher education´s system especially in the first year of their studies. They meet all sorts of obstacles which make their studying difficult or even impossible. If these obstacles are identified and analyzed, it will be possible to reduce or even eliminate them, and thus increase the number of students who successfully complete their studies. The paper deals with the students retention in higher education. Its aim is to sort the theoretical background, which further help to identify the causes leading to the leaving the study programs and propose the strategic retention models of the economic faculties in the Czech Republic. The paper is funded by Internal Grant Agency of FEM CULS in Prague, No 20131044.

Zprávy z výzkumu

Hana Jonášová, Jan Panuš: Analýza výpůjček knih v univerzitní knihovně Univerzity Pardubice studenty Fakulty ekonomicko-správní

Analysis of books borrowing in University Library by students of Faculty of Economics and Administration

Abstract: The paper deals with the analysis of books loan in the University Library of University of Pardubice. Research is divided into many parts. We focused on the basic statistics in this first part of the research while we focused on students’ loans of Faculty of Economics and Administration, Institute of System Engineering and Informatics. The reason why we chose only this institute is that we would like to verify our outputs on relatively small sample of data. The output of this research is this paper. We focused on the issue of books loan of literature which is offered by teachers of individual subjects as basic, recommended or optional literature.

Michaela Šmídová, Hana Zimmerhaklová: Další tvůrčí činnost na českých vysokých školách

Other creative activity at Czech Higher Education Institutions

Abstract: The article deals with the specific concept of other creative activity based on Higher Edcuation Act n.111/1998. The main goal of text is to define it in both ways, theoretically and practically. Theoretical definition is understood in the connection with the concept of HEIs third role/mission and also with taking into account the sum of all HEIs activities. Practical forms were analyzed within qualitative research (concretely, expert interviews) among chosen Czech HEIs.

Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková: Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava

Effectiveness validation of marketing strategy at the Faculty of mining and geology, VŠB-TU Ostrava

Abstract: Competitive environment at the market of the Czech universities is – owing to internationalization of educational programs – getting more and more severe. The management of the universities working in such a hypercompetitive environment is forced to implement a marketing approach into the management system.
This contribution deals with the results of Student grant competition project performed in 2012 at the Faculty of mining and geology, VŠB-TU Ostrava.
The aim of the project was to validate effectiveness of the communication mix currently in use and to suggest its optimization according to the marketing strategy of the faculty. In addition, the authors discuss defined and proven hypotheses that corroborate or disprove their anticipations.

Diskuze

Projev prof. Davida Storcha přednesený u příležitosti jmenování profesorů 25. 6. 2013

Aleš Nosek: Zdravá a upřímná kvalita řízení v institucích terciárního vzdělávání

Miroslav Okrouhlík: Babička, integrální počet a smysl života: Poznámky k inženýrské výuce

Recenze

Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. (Od měření k řešení). Praha: Slon, 2010. Libor Prudký

John Holmwood (ed.): A Manifesto for Public University. London: Bloomsbury Academic, 2011. Michaela Šmídová

Zprávy

20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Program AKTION Česká republika – Rakousko – jeden z nejdéle běžících porevolučních programů zaměřený na podporu terciárního sektoru. Martina Hamplová

Zpráva z konference DisCo 2013: „New technologies and media literacy education”. Jan Beseda

Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Hana Vyčítalová

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License