Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou první letošní číslo časopisu Aula a již třetí číslo v nové grafické a obsahové podobě. Doufáme, že vás opět zaujme zajímavý a kvalitní obsah po stránce odborné i praktické. V tomto čísle se nám sešly čtyři studie, které se zabývají tématy dnes velmi aktuálními. Problémy žebříčků vysokých škol a otázky spojené s rolí studujících, ať již ve vzdělávacím procesu nebo v rámci řízení vysokých škol, jsou dnes předmětem mnohých debat, které bezpochyby budou nadále pokračovat. V uplynulém roce vyšlo v České republice několik důležitých knih v oblasti naší specializace, a proto jsme v tomto čísle dali zvláštní zřetel recenzní rubrice a podařilo se nám do ní získat řadu kvalitních recenzí. Obzvláště nás těší paralelní recenze na tři knihy z oblasti vysokoškolské pedagogicky, která se v posledních dvaceti letech u nás stala oblastí ne-li neznámou, tak alespoň praktikovanou velmi omezeně. Dalšími dvěma paralelními recenzemi bychom chtěli přispět mimo jiné k aktuální debatám, které v současnosti probíhají mezi odborníky i širší veřejností, a to o inkluzivním vzdělávání a o povaze tzv. normalizace a dobovém vysokém školství. Doufáme také, že vás zaujmou zprávy z domácích i mezinárodních konferencí a krátké představení právě probíhající přípravy velké ministerské Strategie vzdělávání 2020.

Závěrem vám musím za celý tým časopisu Aula poděkovat za vaši přízeň i v těchto překotných časech, kdy na jednu stranu roste všude počet odborných periodik a na stranu druhou současné hodnocení a financování vědy velmi omezuje finanční možnosti institucí typu Centra pro studium vysokého školství. Bojujeme o další existenci časopisu a doufáme, že se nám podaří přežít, a současně udržet odpovídající kvalitu obsahu, která nebude dotčena dnes všudypřítomným trendem pod heslem „publish or perish“.

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Studie

Vilma Žydžiunaite, Simona Crisafulli: Interakce mezi vysokoškolskými studenty a vyučujicími jako nástroj rozvoje profesní identity studentů

Issues of interactions between adult students and university lecturers in development of professional identity

Abstract: The paper presents positive and negative issues related to professional identity development among students through their interactions with university lecturers, which were discovered by using qualitative research methods. The paper reveals that the negative factors are a lack of expertise and competence of lecturers and inadequately chosen and applied didactic systems in lectures. The positive factors are the development of autonomy and professional self-determination among students. The paper concludes by showing that interactions between adult students and lecturers depend on the professional identity among adult students, standards and cultural norms of the profession.

Markéta Šauerová, Věra Schätzová: Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů

The Signification of Diagnostics of Learning Styles in Supporting of Study of University Students

Abstract: The authors of this paper are focusing during several years a project at the beginning of university study, that aims to support the study of students of first year. The default factor for this project are the long-term experiences of this authors with ineffective using of the correct methods of learning. The students often don´t know how to use the effective way of learning and which learning style they prefer. The project is based on a simple diagnostics of learning style that can be used by the specialists without psychological education. The students receive the informations about their learning style, in group work and model situations look for similarities and differencies, that are characteristic for specific learning style. They also learn the principles and techniques of effective study.

Michaela Šmídová, Hana Zimmerhaklová: Klasifikace jako alternativa žebříčků: Mohou mít podobné dopady na vysoké školy?

Classification as an alternative for rankings: May they have similar impacts on higher education institutions?

Abstract: The basic question, which we solve in the text, is whether the impacts of classifications on higher education institutions may be similar as the impacts of rankings. Rankings and classifications are created as control tools through the prism of the neoliberal ideology. However, classifications seek for a more structured view of the institution and this could be a result of certain changes and developments in this ideology. The problem will be approached through analysis of texts and two case studies (studies of Carnegie Classification and CHE Rankings). In the analysis, we are concerned primarily on tracking professional texts and communication in this subject. Subsequently, case studies will allow us to examine the phenomenon of classification (and its consequences) in depth in a particular context.

Petr Pabian, Karla Tvrdá, Lucie Hündlová: Jsou studující všemocní nebo bezmocní? Vládnutí v českém vysokém školství mezi studentokracií, akademickou oligarchií a manažerismem

Students between power and powerlessness: governance of Czech higherveducation between studentocracy, academic oligarchy and managerialism

Abstract: Czech students played a central role in the governance of HEIs after 1989, even to the point of provoking protests against ‚studentocracy‘. We argue, however, that over the last two decades students have largely lost their power due to three important trends. First, the expanding student population has become largely indifferent to issues of higher education governance. Second, academics and especially the academic oligarchy have become the dominant actors in thegovernance of Czech higher education. And finally, managerial approaches to higher education governance, which gained prominance especially during the last few years, have redefined students‘ role from ‚academic citizens‘ to ‚customers‘.

Zprávy z výzkumu

Ivana Šimonová, Martin Bílek: Informační technologie ve výuce humanitních, společenských a technických předmětů v terciární přípravě IT odborníků

Information technologies in humanities, social and technical subjects within the tertiary pre-graduatE preparation of it specialists

Abstract: The paper presents research results of the two-year pedagogical experiment comparing test scores in three subjects (Database Systems, Management, IT English) taught either in the ICT-supported way, or in the traditional face-toface way at the Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Czech Republic. The main research objective was to find out whether the ICT contribute to increasing learners´knowledge and consequently to forming key competences. Didactic tests as the main tool were used within the pedagogical experiment which followed the “pre-test – instruction – post-test – post-test2” structure. The research sample included 687 respondents. Received results proved there were no statistically significant differences in learners´ knowledge in both approaches to teaching/learning. The results were discussed from two important points of view: (1) teachers´ and learners´ IT competences in teaching/learning and (2) the role of teaching/learning styles. A didactic tool applicable in the ICT supported process of instruction was provided.

Recenze

Vladimír Adámek: Financování veřejných vysokých škol. Praha: Tribun EU, 2012. 256 s.

Helena Vomáčková, Marta Žambochová, Kamila Tišlerová: Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol

Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 158 s. Ivana Kraftová

Libuše Podlahová a kolektiv: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vybrané kapitoly. Praha: Grada , 2012. 154 s.

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová: Vyučovací metody na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. 281 s.

Milan Slavík a kolektiv: Vysokoškolská pedagogika. Pro odborné vzdělávaní. Praha: Grada, 2012. 253 s. Ľudmila Adamová

Libuše Podlahová a kolektiv: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vybrané kapitoly. Praha: Grada , 2012. 154 s.

Lucie Rohlíková; Jana Vejvodová: Vyučovací metody na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. 281 s.

Milan Slavík a kolektiv: Vysokoškolská pedagogika. Pro odborné vzdělávaní. Praha: Grada, 2012. 253 s. Jaroslava Vašutová

Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková: Cesty k inkluzi Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. 167 s. Libor Novosad

Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková: Cesty k inkluzi Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. 167 s. Lenka Krhutová

Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a TOGGA Praha, 2012. 400 s. Lukáš Fasora

Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a TOGGA Praha, 2012. 400 s. Hana Zimmerhaklová

Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012.110 s. Zuzana Hloušková

Zprávy

Pavel Andres, Alena Vališová: Mezinárodní konference „Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?“ Praha, ČVUT, 26. 2. 2013

Karel Šima: Výroční konference britské Společnosti pro výzkum vysokého školství, Newport, Wales, 12.-14. 12. 2012

Jan Beseda, Zbyněk Machát: Konference „E-learning forum. Elektronická revoluce ve vzdělávání – ano či ne?“ Praha, 16. 5. 2013

Karel Šima: Příprava Strategie vzdělávání 2020 – co bude následovat?

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License