Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou druhé letošní číslo časopisu Aula v nové podobě. Po zkušenostech minulých let jsme letos přistoupili k některým změnám, které, jak doufáme, přispějí k tomu, aby byl náš časopis vnímán jako standardní vědecký časopis a i jako zdroj zajímavých a inspirativních informací z oboru. Po obsahové stránce chceme i nadále držet vysokou úroveň výzkumných studií, přinášet podnětné a poučené diskuse k zásadním otázkám vysokoškolské politiky a v neposlední řadě poskytovat pokud možno kompletní informace o dění v našem oboru u nás a v nejdůležitějších tématech i v zahraničí. Změnili jsme grafickou podobu, která je snad čtenářsky přívětivější a odpovídá současnému standardu vědeckých časopisů. Druhou změnou je změna periodicity ze čtvrtletní na pololetní. Jsme přesvědčeni a naše dosavadní zkušenost to potvrzuje, že množství kvalitních původních výzkumných studií v oblasti našeho zájmu není v České republice více, než právě do dvou čísel ročně. Nad tento rámec pak chceme iniciovat monotematická čísla (nebo odpovídat na jejich nabídku) v podobě, jak jste se s ní mohli setkat již v minulém roce. Musíme přiznat, že k těmto změnám nás vedla také současná finanční situace, která vydávání takto specializovaných odborných časopisů není příliš nakloněna. A z těchto důvodů jsme byli nuceni přistoupit i ke standardnímu zpoplatnění časopisu. Věříme, že částka vynaložená na koupi našeho časopisu se vám, čtenářům a čtenářkám, bohatě vrátí v kvalitním obsahu a zpracování. Prvotní zájem o předplatné na rok 2013 nás přesvědčil, že si našeho časopisu ceníte a nastavenou cenu považujete za adekvátní. Budeme ale rádi, když se o předplatné přihlásí i další odběratelé, kteří tak dosud neučinili.

Po prvním novém ročníku je čas hodnotit a bilancovat. Velmi stojíme o vaše názory a připomínky k nové podobě časopisu, ale i náměty na zlepšení a obohacení obsahu. Na vaše reakce jsme připraveni na emailové adrese aula@csvs.cz. Předem za ně děkujeme.
Za sebe vám přeji mnoho zajímavých čtenářských zážitků s tímto druhým letošním číslem časopisu Aula, a jak doufám, i s budoucími čísly a ročníky, které pro vás připravujeme.

Principium omnis rei maxima pars!

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Studie

Štěpán Jurajda, Daniel Münich, Jan Straka: Publikace českých výzkumných pracovišť v impaktovaných časopisech s rozlišením oborů a vědeckého ohlasu časopisů

Czech research organisations´ publications in impacted journals aggregated according to the desciplines and scientific impact of journals

Abstract: There has been no proper institutional evaluation of research and development that would give adequate and useful comparison of research organisations’ and disciplines’ results and that would enable to identify research excellence in Czech Republic. Even though the governmental Research, development and Innovation Council does collect data about research results that are partly useful, not even these data are enough exploited. This study gives unique overview of research organisations’ publication results and presents relatively reliable tool for identification of excellent organisations. (1) It provides comparison of extent of excellent research results of research organisations funded by public resources according to the disciplines. (2) It clarifies pros and cons of bibliometric analysis for evaluation of research organisations and disciplines in Czech Republic. (3) It points out persisting serious deficiencies in evaluation instruments that are part of research governance system in Czech Republic.

Monika Punová: Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno

Standards of field education in social work and thein implementation at Social policy and social work department at Masaryk university

Abstract: This essay deals with improvement of czech and foreign standards of field education in high school´s students of social work. There are presented two types of field work standards in social work: Global standards for the education and training of the social work profession. Standards with regard to programme curricula including field education (IASSW and IFSW) and Czech Minimal standards of field education in social work (ASVSP). This text also discussed field education in the Czech Republic and practical training in the Department of social polity and social work Faculty of social studies MU Brno.

Peter Gavora: Rozvoj vnímanej zdatnosti (self-efficacy) študentov učiteľstva: možnosti zlepšenia učiteľského vzdelávania

Enhancement of Self-efficacy in Pre-service Teachers: Potentials of Improvement of Teacher Preparation

Abstract: Self-efficacy is the personal belief that one is capable of performing in an appropriate and effective manner to attain certain goals. Teacher self-efficacy is the teacher’s personal belief in ability to plan instruction and accomplish instructional objectives. It is in effect the conviction the teacher has about his/her ability to teach pupils efficiently and effectively. Research findings show that self-efficacy exists already in pre-service teachers, and, surprisingly, the majority of them have a satisfactory level of it. Pre-service teachers usually score in the middle of scales measuring this concept. Self-efficacy develops during the professional preparation of the student; however, it may decline due to authentic experiences in schools. A. Bandura determined four sources contributing to enhancement of self-efficacy, i.e., mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuation, and emotional and physical arousal. There is empirical evidence that if the students’ preparation, especially their teaching practices, is orchestrated in such a way that these four resources are present, the enhancement of pre-service teacher’s self-efficacy occurs.

Zprávy z výzkumu

Marcela Sokolová: Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání

Selected aspects of implementing e-learning into corporate training

Abstract: Nowadays human resources are the most valuable resource, basically, it can be stated that human resources are a strategic resource for any organization with which the prosperity and competitiveness of a company stands or falls. Therefore it is necessary to systematically train the employees and motivate them appropriately.
Contemporary society simply requires a lifelong process of learning, development and formulation of working skills. The best results can be obtained by a combination of different but appropriate ways of learning. The world is constantly evolving and changing, as more and more new technologies come to the market, even in the area of learning. One possibility is the introduction of e-learning in corporate training.
The article deals with the effectiveness of e-learning, presents the results of the experiment carried out, in which the effectiveness of e-learning was compared with traditional learning in the field of acquisition of basic management skills. The conducted pedagogical experiment showed that the effectiveness of e-learning and traditional learning is comparable.
The second main section focuses on the economic aspects of introducing e-learning into a corporation training system, where economic issues of the introduction of e-learning are presented.

Barbora Stieberová, František Freiberg: Kvalita řízení na vysokých školách v České republice

Governance quality in Czech higher education institutions

Abstract: Aim of this study is to describe methods for management of duality processes that are useful in higher education with examples of application from abroad and to comprise critical factors limiting their successful application in higher education. The study is based on survey among representatives of governing bodies of Czech public universities concerning the actual level of governance of Czech higher education institutions.

Jitka Nelb Sinecká, Eva Brabcová, Jan Marvan: Přístupnost vysokoškolského studia pro studenty se zdravotním postižením na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Accesibility of higher education study for disabled students at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Abstract: The study presents results of a survey among academics at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem concerning disabled students, their chances of studying at the university and disability in general. Conclusions show that even though majority of respondents declared thein readiness for help, assistance and support for disabled students, nearly all of them were very little informed about their needs and methods of students´ inclusion into learning process and about disability in general. Some of the respondents expressed even opinion that disabled students should be excluded out of higher education.

Iveta Bednaříková: Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu společenských změn

The changing role of a university teacher in the context of social changes

Abstract: This article deals with particular aspects of pedagogical work of a university teacher in the context of changing requirements for his/her work and activities in the tertiary education system. The study defines the location and status of a university teacher in the structure of professions, it also analyzes profession activities of a university teacher and from them resulting competences. The author points out the changes in the teaching approach, she points out requirements for the accreditation of degree programs. She also presents some approaches to the evaluation of university teachers as well as the consequences of the increased interest in higher education. The paper presents the new role of university teachers especially in the context of distance learning, e-learning, adult education and lifelong education and lifelong learning perspectives. The author emphasizes the necessity of systematic education as a basic assumption for the development of university teachers´ pedagogical competences in the above mentioned area.

Recenze

Urbášek, Pavel; Pulec, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945 – 1969. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 432 s. (Jan Gruber)

Zprávy

Martin Rusek, Pavel Beneš: 10. ročník mezinárodní studentské konference k projektovému vyučování v chemii na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě

Jana Dlouhá: Oslavy výročí 20 let vzniku COŽP UK – a nezbytné bilancování

Mitchell Young: CHER 2012 Conference Report

Petr Kolář, Petr Noskievič, Drahomíra Rybová: Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License