Články

Ivana Schmejkalová: Zahraniční cesty pedagogů Ostravské univerzity v Ostravě, jejich motivace cestovat a hodnotové orientace

Zprávy

Silvie Brožová: Představení projektu ENVI – YOUNG

Dominika Šrajerová: Mezinárodní projekt Research in the Non-university Higher Education Sector in Europe

Alena Vališová: Počítače a moderní technologie ve vzdělávání (zkušenosti z mezinárodní konference IASTED z Beijingu)

Helena Zlámalová: Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých v Libereckém kraji

Ivana Capková: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., změnila název

Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů

Očima studentů

Kateřina Vyhňáková: Národní dotazníkové šetření studentů

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Jana Šturzová: Katedra filosofie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci

Hana Sochorová: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Dokumenty

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán vzdělávání dospělých

Studie

Helena Zlámalová: Distanční vzdělávání a ELearning v evropských zemích

Karel Šima: Institucionální financování výzkumu a vývoje v ČR

Drahomíra Kraťková, Libor Nováček: Spolupráce vysokých škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli, zaměstnatelnost absolventů v regionu Vysočina

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License