Úvodem

Stalo se…

Články

Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová: Rovné příležitosti žen a mužů ve výuce a vědě na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice (Pokračování článku z Auly 4/2006, str. 4)

Magdalena Mouralová, Alice Tomášková: Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách (a důvody, které k ní vedou)

Zprávy

Marcela Šmídová: Zpráva o akademické debatě ke Country Note – Hodnocení terciárního vzdělávání v České republice

Valerie Wágnerová: Šestá fakulta Univerzity Pardubice

Jan Malý: Vznikla nová Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Alena Vališová: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež (Zpráva z mezinárodní konference)

Michaela Tureckiová: Vzdělávání k aktivnímu občanství a evropanství aktivní podporou vzdělavatelů dospělých

Milan Slavík: Učil jsem na brazilských univerzitách a navštívil brazilské Lidice

Jana Motyková, Viléma Novotná: Strukturované studium učitelství – stále aktuální problém

Jaromír Němec: Euro League for Life Sciences – Boloňský proces v praxi

Diskuse na aktuální téma

PROJEKT OECD – „THEMATIC REVIEW OF TERTIARY EDUCATION – zpráva hodnotitelů

Očima studentů

Oldřich Řeháček: Transformace ubytovacích a stravovacích služeb na Univerzitě Karlově v Praze

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ondřej Felcman: Historický ústav Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové

Václav Jurečka: Katedra ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Dokumenty – Do vaší databanky

300 let Českého vysokého učení technického v Praze

Rektoři veřejných vysokých škol jmenovaní s účinností od 1. března 2007 (v abecedním pořadí)

Profesoři jmenovaní s účinností od 16. dubna 2007

Studie

Petr Pabian: Doporučení OECD z roku 1992 a jejich realizace v české vysokoškolské politice

František Hronek: Stav a trendy hodnocení výzkumu v zahraničí

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License