Stalo se

Konference Evropské univerzitní asociace

Články

Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová: Rovné příležitosti žen a mužů ve výuce a vědě na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice

Roman Švaříček: Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality

Karel Šima: Paradigma společnosti vědění a jeho uplatnění v evropské vysokoškolské politice

Zprávy

Jan Kohoutek: 28. forum Evropské asociace pro institucionální výzkum (EAIR)

Helena Grecmanová, Pavel Neumeister, Jana Vašťátková: Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru

Andrea Nová: Otevřená věda

Jan Kohoutek: 6. letní přednášková série Centra pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS)

Drahomíra Kraťková: Optimální profil absolventa technické vysoké školy

Václav Štětka: Mezi absolventy Masarykovy univerzity převládá spokojenost s pracovním uplatněním

Milada Švecová: Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze v kontextu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání

P. Andres, D. Dobrovská, M. Tureckiová, A. Vališová: Společnost a vzdělávání – vzájemné zrcadlení; Zpráva o mezinárodní konferenci „Knowledge and its Communities“

Dana Dobrovská: Studentské podvádění pomocí elektronických prostředků

Valerie Wagnerová: Zahraniční studenti začali semestr na Univerzitě Pardubice

Martin Zahradník: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Letní školy v Litomyšli

Roman Kozel: Zpráva o konání Národní konference Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost

Václav Hájek, Lenka Slavíková: 60 let pedagogických fakult v Československu

Prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc.; 2. 12. 1928 – 22. 8. 2006

Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – Národní podkladová zpráva za ČR

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Kateřina Demnerová: Ústav biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Milan Pol, Klára Šeďová, Kateřina Trnková: Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Kdo je kdo

Kofi Nkrumah-Young, DBA , MBA , BA , M.J.I.M., J.P.

Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 6. listopadu 2006

Vysoké školy ve Slovenské republice

Poměr počtu studentů doktorského studia k celkovému počtu studentů
na českých veřejných vysokých školách v akademických letech 2000/2001 a 2005/2006

Studie

Petr Pabian, Marek Melichar, Helena Šebková: Financování vysokého školství očima nejdůležitějších zainteresovaných institucí a skupin

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License