Úvodem

Stalo se…

Články

Jana Šturzová: Sociální portrét studentů doktorských studijních programů v ČR – pilotní sonda

Drahomíra Kraťková: Rovné příležitosti žen a mužů ve výzkumu a vývoji na vysokých školách v České republice

Elena Fedotova: Internacionalizace vysokého školství v Rusku

Marcela Šmídová, Jana Hamanová: Vliv demografického vývoje na vysoké školství ČR do roku 2010

Ivan Turek: Doktorandské štúdium pre učiteľov technických predmetov

Zprávy

William J. Cabaniss, velvyslanec Spojených států amerických v České republice: Dveře otevřené mezinárodnímu vzdělávání

Josef Tichý, Veronika Kratochvílová: Deset let Masarykova ústavu v Akademii věd ČR

Zuzana Nováková: Celostátní konference podpořila nejen studentské organizace

Karel Schmeidler: Kongres univerzit – AESOP

Akademický sněm AV ČR

Milada Písková: K současnému stavu a perspektivám knihovnického vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

Veronika Kratochvílová: Sociologický ústav AV ČR slaví 40 let od svého založení

Valerie Wágnerová, Monika Vejchodová, Yveta Linhartová: Z Univerzity Pardubice

Jiří Měřička: Globalizace a vysoké školy v kontextu 34. Mezinárodního sympozia IGIP 2005

Lenka Melková, Kamila Vodrážková: Činnost a historie studentského vědeckého kroužku katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Diskuse na aktuální téma

Bakalářské studium v současnosti

Očima studentů

Jan Vlastník: Studentská reprezentace v Pardubicích

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Helena Grecmanová: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Václav Švorčík: Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze

Kdo je kdo

Anne-Barbara Ischinger

Dokumenty – Do vaší databanky

Rektoři veřejných vysokých škol jmenovaní s účinností od 1. února 2006 (v abecedním pořadí)

Nové fakulty

Počty studentů-cizinců na českých veřejných, státních a soukromých vysokých školách. Porovnání stavu v akademickém roce 2000/2001 a 2004/2005

Na adrese www Veřejné vysoké školy v ČR

Studie

Lenka Menclová, Jarmila Baštová: Vysokoškolský student v České republice – komparace dat z výzkumů let 1992–2005

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License