Stalo se…

Věra Šťastná: Bergen 2005


Články

Marcela Šmídová: Podíl vysokých škol na vytváření klastrů v České republice

Dana Dobrovská: Elektronické prostředky výuky v inženýrsko-pedagogickém programu Českého vysokého učení technického v Praze

Miloslav Petrusek: Univerzity v epoše tzv. společnosti vědění

Milan Kašík: Možnosti vztahového marketingu (CRM) v práci vysokých škol

Anna Kotlanová: Systém studentského hodnocení výuky na ZČU v Plzni

Zprávy

Josef Průša: České a slovenské dědictví na obou stranách Atlantiku

Jarmila Baštová: Pražský model Spojených národů

Šárka Vilamová: Úspěšný projekt na Vysoké škole báňské–Technické univerzitě Ostrava

V. Křístek, D. Kraťková: Prof. Ing. Zdeněk P. Bažant, Ph.D., Dr.h.c.

Aleš Vlk: Spolupráce vysokých škol a firem

Helena Zlámalová: Konference na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Jan Kohoutek: Challenges In European Higher Education – série seminářů o vysokoškolské politice s mezinárodní účastí

V. Kopřiva, M. Burešová, M. Smutná, T. Nekvapil: Aktivity studentů ve výuce biochemických disciplín (ve studijních programech na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno)

J. Motyková: Konference od programovaného učení k e-learningu

J. Lisalová: Kurz pro učitele Univerzity Pardubice

K. Helman, V. Přech: Jazykově odborná tvořivost na soukromé Vysoké škole ekonomických studií v Praze 8

J. Smazalová: Zprávy ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)

D. Dobrovská: Workshop Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT

J. Stávková, H. Kulová: Problematika doktorského studia

Doc. Ing. Oto Roth; 15. 9. 1927 – 31. 5. 2005

V. Roskovec: Vysoké školy v letech 1990–2005

Jiří Holenda

Očima studentů

O. Řeháček: Vysokoškolský student a Akademický senát

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

V. Týč: Katedra mezinárodního a evropského práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

M. Svatoš: Katedra zemědělské ekonomiky Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

Kdo je kdo

Ján Figeľ

Dokumenty

The European Higher Education Area – Achieving the Goals
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19–20 May 2005

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. května 2005

M. Šlemendová: Na adrese www; Konference rektorů v některých evropských zemích

V. Šilhán: Základní údaje o vysokých školách v České republice v akademickém roce 2003/2004 v porovnání se stejnými údaji akademického roku 1999/2000

Studie

Pavel Tilinger, Karel Kovář: Uplatnění absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na pracovním trhu

Felix Koschin, Ondřej Svatoň: Dopady demografického vývoje na české vysoké školy – výhled do roku 2010