Jakým výzvám v současnosti a při pohledu do budoucnosti čelíme a jak na ně může reagovat vysoké školství? Které jsou skutečně nejvýznamnější či nejzávažnější výzvy současnosti a jak na ně dokážeme reagovat? Chápeme skutečně správně……

Proměny financování/legislativního/institucionálního rámce a jak byly jejich prostřednictvím vytvářeny podmínky fungování vysokých škol. Nakolik a kde nastavení financování, legislativního a institucionálního rámce umožňuje či pomáhá vysokým školám naplňovat očekávání, které od nich společnost má? Je……

Kvalita vysokých škol a jak ji vnímá veřejnost: např. kvalita vzdělávání a výzkumu, kvalita v oblasti společenských přesahů a funkcí vysokých škol. O čem vlastně mluvíme, když mluvíme o kvalitě? Co všechno si pod pojmem……

Studenti a jejich aktivity – proměny v období 100 let. Podoba, struktura a zaměření studentských aktivit (obsah „studentského života“, veřejné působení studentů). Kdo byli lidé, kteří studovali za první republiky, kdo po válce, kdo po……

Úloha/postavení vysokých škol v různých etapách vývoje společnosti a východiska/motivace pro jejich působení do budoucna. Co očekávala a žádala společnost od vysokých škol před 100 lety, co před třemi čtvrtinami, polovinou a čtvrtinou století? Co……

V červnu vyšla v nakladatelství Springer zatím poslední publikace, která je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development:……

27 let CSVŠ, v.v.i. Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) vzniklo 1. 3. 1991. Došlo k tomu transformací Ústavu rozvoje vysokých škol. CSVŠ se stalo jeho právním nástupcem. Ústav rozvoje vysokých škol, založený v lednu……

AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází……