Kdo jsme, aneb členové a členky týmu

Fotografie - členové týmu
Foto - Dvořáčková

Jana Dvořáčková (jana.dvorackova@upce.cz) je socioložka a doktorandka na oboru sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumného projektu Masové vysoké školství v institucionálním kontextu se účastní za Univerzitu Pardubice. Externě vyučuje na oboru genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. S oddělením genderových studií Fakulty sociálních studií spolupracuje také na mezinárodním projektu Is Women Education a(t) Risk? Dlouhodobým předmětem jejího výzkumného zájmu jsou medicínské konstrukce transgenderismu a genderu. V minulosti působila mimo jiné jako genderová auditorka a jako poradkyně pro podporu rovných příležitostí ve firemní praxi.


Foto - Pabian

Petr Pabian (petr.pabian@upce.cz) působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice, kterou v letech 2008-2010 vedl. Vyučuje především konceptuální základy sociálních věd a kurzy o Harry Potterovi. Ve svém výzkumu se zabývá českým vysokým školstvím, v poslední době hlavně se zaměřením na studium a vzdělávání na vysokých školách. Kromě výzkumu se této oblasti věnuje také prakticky, v národním projektu IPN QRam se podílí na zavádění výstupů z učení a v IPN Kvalita se věnuje provázanosti výstupů z učení se způsoby vzdělávání a způsoby ověřování. Hlavní publikace:

 • Pabian, Petr. Jak se učí na vysokých školách: výzkumný směr „přístupů k učení“. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2012, vol. 18, no. 1.
 • Minksová, Lenka; Pabian, Petr (eds.). Special Issue: Students in Higher Education Governance. Tertiary Education and Management. 2011, vol. 17, no. 3.
 • Pabian, Petr; Šima, Karel; Kynčilová, Lucie. Humboldt goes to the labour market: how academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work. 2011, vol. 24, nos. 1-2, s. 95-118.
 • Prudký, Libor; Pabian, Petr; Šima, Karel. České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada, 2010.
 • Hündlová, Lucie; Provázková, Karla; Pabian, Petr. Kdo vládne českým vysokým školám? Kvalitativní studie rozhodovacích mechanismů na dvou fakultách a jejich katedrách. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 2010, vol. 18, no. 4, s. 2-16.

Foto - Smith

Simon Smith je sociolog. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a take v Sociologickém ústavu Slovenskej akadémie vied, kde je stipendistou programu Marie-Curie. Zkoumá proměny novinářství ve světle virtuální komunikace, zvláště blogování. V minulosti působil na univerzitách v Leedsu, v Salfordu a na univerzitě Západního Skotska. Publikoval v řadě oblastí včetně sociologie organizací, produkce znalostí, hodnocení vědy, politické participace veřejnosti anebo regionálního rozvoje. Doktorský titul získal z Bradfordské university ve Velké Británii za disertační práci o nezávislých kulturních prostředích v Československu v 70. a 80. letech. Hlavní publikace:

 • Vicky Ward, Simon Smith, Allan House & Susan Hamer (2012) ‘Exploring knowledge exchange: a useful framework for practice and policy’ Social Science & Medicine 74(3): 297-304.
 • Simon Smith, Vicky Ward & Allan House (2011) ‘Impact in the proposals for the UK’s Research Excellence Framework: shifting the boundaries of academic autonomy’ Research Policy 40(10): 1369-79.
 • Simon Smith, Sally Lindsay & Paul Bellaby (2010) 'Social inclusion at different scales in the urban environment: locating the community to empower' Urban Studies 47(7): 1439-57.
 • Simon Smith & Efpraxia Dalakiouridou (2009) 'Contextualising Public (e)Participation in the Governance of the European Union' European Journal of ePractice no.7 (March 2009).
 • Simon Smith (2007) 'Strategic planning as region building on the eastern periphery of the EU' European Planning Studies 15(8): 1007-25.
 • Simon Smith (ed.) (2003) Local Communities and Post-Communist Transformation. Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia, London & New York: RoutledgeCurzon.

Foto - Šíma

Karel Šima (sima@csvs.cz) je výzkumným pracovníkem Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. Doktorský titul získal na Fakultě humanitních studií v oboru historická antropologie. Kromě specializace v historické vědě, které se věnoval i jako vyučující na Filozofické fakultě ZČU, se zaměřuje na studium vysokoškolských a vědních politik, zvláště na oblasti výzkumné role vysokých škol, financování vědy a vztahu výzkumu a výuky. Publikoval jak v oblasti historické vědy, tak v oblasti výzkumu vysokého školství. Je zástupcem šéfredaktorky časopisu AULA. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. V současnosti participuje na několika projektech, včetně IPN Metodika, jehož cílem je vytvoření nové metodiky hodnocení vědy v ČR. Hlavní publikace:

 • Pabian, P., Šima, K., Kynčilová, L. Humboldt goes to the labour market: how academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work, 2011, vol. 24, issue 1 & 2, pp. 95–118.
 • Lepori, B., Masso, J., Jablecka, J., Šima, K., Ukrainski, K. Comparing the organization of public research funding in central and eastern European countries. Science and Public Policy, Novemer 2009, Vol. 36, No. 9, pp. 667–681.
 • Prudký, L., Pabian, P., Šima, K. České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada, 2009. 168 s.

Foto - Stöckelová

Tereza Stöckelová (tereza.stockelova@soc.cas.cz) je socioložka. Tématicky se zaměřuje na současné proměny výzkumných a vzdělávacích institucí, pohyb znalostí mezi vědou a společností a otázky politické ekologie. Teoreticky a konceptuálně vychází z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-semiotických přístupů; věnuje se poststruktu- ralistickému kvalitativnímu výzkumu. Od roku 2005 působí v Sociologickém ústavu AV ČR a od roku 2011 vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Hlavní publikace:

 • Stöckelová, T. Immutable mobiles derailed: STS and the epistemic geopolitics of research assessment. Science, Technology & Human Values 37(2): 286-311.
 • Bělohradský et al. 2010. Kritika depolitizovaného rozumu: Úvahy (nejen) o nové normalizaci.
 • Všeň: Grimmus. Stöckelová, T. (ed.). 2009. Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy.
 • Konopásek, Z., T. Stöckelová, L. Zamykalová. 2008. Making pure science and pure politics: On the expertise of bypass and the bypass of expertise. Science, Technology & Human Values 33(4): 529-553.
 • Stöckelová, T. 2008. Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu. Praha: SOU AVČR.

Foto - Virtová

Tereza Virtová (tereza.virtova@soc.cas.cz) studuje antropologii na Fakultě humanitních studií a politologii na Vysoké škole ekonomické. Na výzkumu o vysokém školství se účastní jako stážistka Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Zajímá se o Latinskou Ameriku a sociální hnutí, etnograficky zkoumala samosprávné továrny v Argentině.

Bývalé členky týmu:

Foto - Červinková

Alice Červinková (alice.cervinkova@soc.cas.cz) pracuje na výzkumných a podpůrných projektech Sociologického ústavu AV ČR od roku 2002, kdy dokončila studium na FF UK. Projekt NKC - ženy a věda, do kterého byla přizvaná pro své zaměření na genderová studia, ji přivedl k zájmu o studia vědy a technologií. V současné době se výzkumně zabývá studiem vysokého školství, ustavováním akademických drah a akademickou mobilitou. Je doktorandkou na katedře sociologie FSV Univerzity Karlovy.

Lucie Jarkovská

Foto - Minksová

Lenka Minksová (minksova@csvs.cz) je antropoložka a doktorandka Fakulty humanitních studií UK v Praze. Pracuje v Centru pro studium vysokého školství, kde se v rámci výzkumu vysokého školství zabývala zahraniční mobilitou vysokoškolských pracovníků a otázkou role a podílu studentů na vládnutí. Na katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK spolupracovala na výzkumu boje proti sociálnímu vylouční mladé bezdomovecké populace.

Foto - Szénássy

Edit Szénássy (szenedit@gmail.com) je sociální antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie na Univerzitě Karlově v Praze. Věnuje se medicínské a genderové antropologii, výzkumně se dlouhodobě zaměřuje na provázanost reprodukční péče a reprodukčního rozhodování romských žen s populační politikou (česko)slovenského státu. Je autorkou několika odborných článků o situaci Romů ve středovýchodní Evropě a v roce 2010 podnikla desetiměsíční terénní výzkum v jedné rozsáhlé romské osadě na východním Slovensku. V rámci výzkumného projektu o masifikaci vysokého školství působila od prosince 2011 do února 2012, na zkoumaných katedrách se zaměřovala zejména na témata týkající se genderu a studia vědy a technologií. Od března 2012 pracuje na rozvojovém programu v Ugandě.