CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY


„Identifikace bariér při implementaci Evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality ve vysokém školství na institucionální úrovni“ (IBAR)
IBAR - Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level

Projekt IBAR je mezinárodní projekt financovaný z prostředků Evropské komise (program Lifelong Learning) a koordinovaný Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. Spoluřešiteli projektu IBAR jsou vysokoškolské a výzkumné instituce z šesti evropských zemí: Univezita Strathclyde (GB), Rižská univerzita (LT), Varšavská vysoká škola ekonomie (PL), Univerzita Konstatina Filozofa v Nitře (SK), Centrum pro studium vysokoškolské politiky (NL) a Centrum pro výzkum vysokoškolské politiky (PT). Doba řešení projektu IBAR je leden 2011 – prosinec 2013.

Cílem projektu IBAR je identifikovat a popsat hlavní překážky bránící úspěšné implementaci evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ESG)1 na úrovni vybraných vysokých škol a jejich součástí. Na základě této identifikace a deskripce budou v rámci projektu formulována doporučení pro modifikaci částí ESG, které se týkají zajišťování kvality na vysokoškolských institucích a jejich spolupráce se středními školami. Tato doporučení budou poskytnuta příslušnému direktoriátu Evropské komise, prezentována na mezinárodní konferenci spolupořádané Evropskou asociací univerzit a publikována v cizojazyčné monografii vydané zahraničním nakladatelstvím.

Více o projektu: http://www.ibar-llp.eu
Kontakt: ibar@csvs.cz

1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Tento dokument přijali ministři signatářských zemí Boloňského procesu v Bergenu v roce 2005.
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB