Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků
(Foreign Mobility of Universities Employees)
Průběžná zpráva o plnění projektu


Průběžná zpráva o plnění projektu za období od 1. 5. 2008 - 31.1. 2009 byla vypracována a odevzdána zadavateli (MŠMT) dne 13. února 2009.

V rámci první etapy řešení byly plněny tyto plánované aktivity:

  • vypracována literární rešerše s tematikou zahraniční migrace vysokoškolských učitelů ve vybraných zemích (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA a Vietnam). Získané informace budou tvořit podklady pro vypracování dílčích studií a srovnání vybraných zemí, které jsou relevantní pro srovnání se situací v ČR. Tyto budou postupně publikovány v odborném tisku,

  • byla vypracována dílčí podkladová studie mobilit českých akademických pracovníků v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS,

  • souběžně bylo řešeno vlastní výzkumné téma projektu. V první fázi došlo k upřesnění obsahu projektu a rozdělení konkrétních úkolů mezi členy řešitelského týmu. Výsledkem byla specifikace předmětu výzkumu a stanovení základní metodologie. Východiskem pro poznávání předmětu výzkumu se stala ve všech jeho krocích spojených s terénním sběrem dat, typologická metoda. Je založena na principu, že lze rozpoznat krajní podoby zkoumaného jevu a poznatky o těchto krajnostech tvoří hranice v nichž se zkoumaný jev projevuje. Poznáním krajností lze poznat ohraničení zkoumaného jevu a lze předpokládat, že všechny ostatní podoby zkoumaného jevu se budou pohybovat uvnitř těchto hranic. Základní význam tu má samozřejmě postup poznání indikací a kritérií pro stanovení krajností (typů). Pro výběr krajních typů vysokých škol, na kterých bude mobilita akademických pracovníků podrobněji zkoumána se tým snažil najít objektivní kritéria. Subjektivní výběr pak využíval zkušeností dvou agentur, které se mobilitou akademických pracovníků dlouhodobě zabývají - Fulbrightova komise a Národní agentura evropských vzdělávacích programů - program ERASMUS,

  • byly vybrány čtyři vysokoškolské instituce, které budou ve výzkumu reprezentovat veřejné vysoké školy - Ostravská univerzita v Ostravě, Masarykova univerzita Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

  • byl vypracován dotazník rizik (rezerv souvisejících s mobilitou akademických pracovníků) pro vedoucí pracovníky vybraných VŠ a fakult

  • byly realizovány výjezdy výzkumných týmů na vybrané VŠ a provedeny řízené rozhovory s pracovníky, kteří mají ve své správě mobility pedagogů (odpovědní proděkani, pracovníci ZO rektorátu apod.).

Průběžná zpráva obsahovala také informaci o hospodaření s finanční dotací, o změnách expertním týmu a přílohy, obsahující dosud zpracované studie a rešerše.