logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)
Přílohy


Závěrečná zpráva projektu

Monografie
Anotace:
Monografie je členěná do čtyř částí. První část, nazvaná "Analýzy a komparace" obsahuje hlavní výsledky výzkumu týkající se účasti externích partnerů sledovaných vysokých škol ve třech komplexních oblastech činností vysokých škol - vzdělávání (zejména tvorba a uskutečňování studijních programů), řízení institucí a zajišťování kvality.
Druhá část monografie má název "Iterpretace statistických dat". Obsahuje výsledky kvantitativního šetření zájmu uchazečů o technicky zaměřené studijní obory a statistickou analýzu restrukturalizace studia.
Třetí část monografie obsahuje čtyři případové studie. První z nich představuje rozsáhlou komparaci z doporučení odborníků OECD několika zemím - účastníkům projektu Thematic Review of Tertiary Education, k rozvoji v oblasti spolupráce vysokých škol s trhem práce. Následována je případovou studií o spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky v Chorvatsku. Další dvě kapitoly se týkají národních zkušeností a uvádějí komplexní pohled na příklady dobré praxe spolupráce akademické a podnikové sféry na dvou ze sledovaných vysokých škol - na Vysokém učení technickém v Brně a na Západočeské univerzitě v Plzni. Čtvrtá část monografie shrnuje očekávané výsledky projektu s odvolávkami na některé důležité podpůrné a vysvětlující údaje, které jsou shrnuty v kapitole následující.
Závěr monografie stručně shrnuje dosažené výsledky v projektu a nabízí některé náměty na případné pokračování výzkumu v této oblasti.

Podoby a překážky spolupráce technických vysokých škol a podniků očima externích spolupracovníků

Anotace:
Ve studii se analyzují nejdůležitější výsledky empirické sociologické sondy mezi externími pracovníky technických vysokých škol, pocházejícími zvláště z podnikatelské sféry a státních orgánů, a také z místní správy a samosprávy. Sonda se týkala otázek spolupráce škol s aplikační sférou. Autorka se věnovala především pozitivním a negativním zkušenostem z této spolupráce.
Spolupráce je hodnocena respondenty jako relativně úspěšná, avšak intenzita a kvalita této spolupráce není považována za dostatečnou.
Nejčastější formou spolupráce je účast externích pracovníků na vytváření studijních programů. Uskutečňuje se na třech různých úrovních. První a nejobecnější úrovní je vytváření koncepcí studijních programů, další úrovní je programová práce v konkrétních oborech a poslední - a nejméně častou - je vytváření nových forem studijních programů (tj. zejména programů na bázi-learningu.)

Reflexe činnosti správních rad vysokých škol - aktéři: rektoři a správní rada VŠ

Anotace:
Studie je zaměřena do oblasti řízení vysokých škol. Zabývá se problematikou působnosti správních rad vysokých škol a jejím reflektováním vybranými aktéry - rektory vysokých škol a předsedy správních rad. Zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo postoje rektorů a předsedů správních rad k jejich aktivitám.

Implementace strukturovaného studia s účastí odborníků z praxe

Anotace:
Studie se zabývá výzkumem v oblasti vzdělávání, který je zaměřen na vliv externích partnerů na tvorbu a uskutečňování studijních programů, jejichž nová struktura (třístupňové vysokoškolské studium) by měla naplňovat požadavky mezinárodní (principy Boloňského procesu), ale i požadavky národní legislativy (zákon o vysokých školách ) a zásadních národních strategických dokumentů (zejména Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 - 2010 a Bílá kniha.

Nová struktura vysokoškolského studia z pohledu kvantitavních dat

Anotace:
Studie se zabývá zjišťováním zájmu o studium na jednotlivých fakultách technicky zaměřených vysokých škol a vyhodnocováním úspěšnosti studia v souvislosti s jeho restrukturalizací.
Aby bylo možné naplnit strategické cíle státu deklarované v Bílé knize z roku 2000 a dalších strategických dokumentech ministerstva nebo dokumentech evropských, ke kterým se ČR hlásí, je potřeba na základě rozboru statistických dat především zvýšit úspěšnost v bakalářských studijních programech, případně v krátkých programech bakalářským programům předcházejícím, které nejsou standardní součástí zákona o vysokých školách.

Terciární vzdělávání a trh práce v projektu OECD Thematic Review of Tertiary Education

Anotace:
Podle zadání - "provést mezinárodní komparaci doporučení expertů OECD poskytnutých zemím účastnícím se v projektu Thematic Review of Tertiary Education" byla provedena mezinárodní komparace doporučení expertů OECD vybraným zemím zúčastněným v projektu, která se týkají spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli absolventů a dalšími externími partnery. Byly rovněž shromážděny a posouzeny výsledky získané v projektu týkající se obecnějších otázek uplatnění absolventů terciárního vzdělávání na trhu práce a řízení terciárního systému i jednotlivých institucí s ohledem na potřeby trhu práce.

Školení pro vedení řízených rozhovorů, vedení skupin

Anotace:
Na začátku roku 2009 se zopakovalo základní školení s vyžitím podkladových materiálů z roku 2008. Zúčastnili se ho všichni členové projektového týmu, protože školení bylo věnováno i metodice psaní výzkumných článků a provádění analýzy dokumentů vysokých škol. Rovněž byly prodiskutovány a využity všechny zkušenosti získané především z neformálních setkávání s pracovníky vysokých škol v roce 2008. Kvalifikovaná socioložka průběžně konzultovala se všemi pracovníky týmu přípravu jejich odborných studií a článků.

Spolupráce vysokých škol s průmyslem podle dlouhodobých záměrů, jejich aktualizací a výročních zpráv

Anotace:
Pracovní podklady pro kapitolu 4. Analýza možností spolupráce technicky zaměřených vysokých škol s průmyslem v monografii

Anotace:
Struktura studia a vliv externích odborníků v dokumentech Vysokých škol (DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY (2006-2010) A JEJICH AKTUALIZACE (2006,2007,2008) PODKLADOVÝ MATERIÁL

Analýza VZ

Anotace:
STRUKTURA STUDIA A VLIV EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ VE VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH PODKLADOVÝ MATERIÁL

Analýza VZ - zajišťování kvality

Anotace:
ANALÝZA DLOUHODOBÝCH ZÁMĚRŮ, JEJICH AKTUALIZACÍ A VÝROČNÍCH ZPRÁV TÉMA: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY PODKLADOVÝ MATERIÁL

Příprava dotazníku pro řízené rozhovory, realizace řízených rozhovorů (částečně nahrazená dotazníkovým šetřením)

Anotace:
Přiložen je dotazník a shrnutí výsledků. Bylo uskutečněno 12 polostrukturovaných řízených rozhovorů.

Realizace doplňkového dotazníkového šetření

Pro doplnění názorů externích odborníků (externích členů vědeckých rad a členů správních rad) v širším rozsahu byl připraven doplňkový dotazník s maximálním využitím všech shromážděných kontaktů.

Dotazníkové šetření mezi děkany

Anotace:
Dotazník kombinoval zavřené a otevřené otázky a sledoval názor děkanů na spolupráci s externími partnery (spolupráci formálně zakotvenou - externí členové vědeckých rad i spolupráci s externími partnery v širším slova smyslu) ve všech výše uvedené oblastech.