logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)Vztahy terciárního vzdělávání a trhu práce: porovnání situace v ČR a v dalších vybraných státech OECD          
Anotace

Kvantitativní analýza statistických dat
Studijní programy
Anotace

Analýza dokumentů sledovaných vysokých škol - Dlouhodobé záměry (2006-2010) a jejich aktualizace (2006,2007,2008)
Anotace

Mezinárodní výzkum spolupráce technických vysokých škol s externími partnery a zájem uchazečů o technické vysokoškolské studium v České republice
Anotace

Správní rady a vědecké rady vybraných technicky zaměřených vysokých škol
Anotace

Základní informace o kvalitativním rozhovoru v sociálních vědách
Anotace

Kvalitativní výzkum a polostandardizovaný rozhovor
Anotace

Vyhodnocení odpovědí rektorů na otázky, týkající se spolupráce vysokých škol s podniky a širší odběratelskou sférou absolventů
Anotace

Náměty pro řízené skupinové diskuse s členy správních rad a externími členy vědeckých rad
Anotace

Případové studie ZČU v Plzni a VUT v Brně
Anotace

Seznam externích odborníků - respondentů pro doplňkové dotazníkové šetření
Anotace

Podrobná analýza dlouhodobých záměrů, jejich aktualizací a výroční zprávy za rok 2007
Anotace

Seznam studijních programů sledovaných technických vysokých škol/fakult (se všemi obory)
Anotace

Náměty k realizaci řízených rozhovorů a skupinových diskusí, seznam potenciálních účastníků
Anotace

Řízená skupinová diskuse se zástupci Vysokého učení technického v Brně (prorektor/proděkani všech fakult)
Anotace